Victoria's Secret Fashion Show

fvda,¾ ñ,shk foll ldka;d hg weÿula

'Victoria's  Secrets' hkq  tx.,ka;fha  msysá  m%uqL  fmf<a  ldka;d  hg  we÷ï  ú,dis;d  ksIamdok  wdh;khls'  Tjqka  jd¾Islj  kj;u  ldka;d  hg  we÷ï  ú,dis;d  oe¾laula  mj;ajk  w;r  2014  i|yd  jk  ú,dis;d  oelau  miq.shod  ,kavkfha  w¾ia  fld;s§  meje;aú‚'

fuu ú,dis;d  oelaf易 kdkd  úO  ú,dis;djkaf.ka  hq;a  hg  we÷ï  ksrEmsldjka  úiska  m%o¾Ykh  l<  w;r  tys§  fvd,¾  ñ,shk  2lg wêl  jákdlula  iys;  hg  we÷ï  follao  úh'tu wêl  jákdlulska  hq;a  hg  we÷ï  i|yd  ue‚la  .,a  yd  Èhuka;s  16000lg  wêl  m%udKhla  yd  lerÜ  18  r;%ka  oïje,a  Ndú;d  lrñka  fuu  hg we÷u  ks¾udKh  lr  ;snq‚'  fuu  ks¾udKh  i|yd  meh  1380l  ld,hla  .;  ù ;sì‚'

ksrEmsldjka  fofofkl=  úiska  m%o¾Ykh lrk  tu  jákd  hg we÷ï  ú,dis;dj  my;ska  krUkak'


Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...