New Ministers sworn in

leìkÜ weue;sjre 42la Èjqreï fohs - weu;sOQr ,ehsia;=j fukak -Full  Video
fiiq weue;s Èjqreu ,nk wÕyrejdod    

cd;sl wdKavqfõ kj leìkÜ wud;Hjreka ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d bÈßfha fïjk úg ckdêm;s f,alï ld¾hdf,a§ Èjqreï fohs'

fiiq leìkÜ yd rdcH" ksfhdacH wud;H Oqr msßkeóu ,nk w.yrejdod ^08& jeksod isÿflfrk nj jd¾;d fja'wo Èkfha leìkÜ wud;Hjre 42fofkla ckdêm;s ld¾hd,fha § ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d yuqfja Èjqreï ÿkay'

ta wkqj wud;H uKav, ,ehsia;=j fufia h'

my; oelafjkafka tfia Èjqreïfokq ,nk wud;H uKav,hhs'


01 - w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d -  cd;sl m%;sm;a;s yd wd¾Ól lghq;=
02 - fcdaka wur;=x. -  ixpdrl ixj¾Ok yd l%sia;shdks lghq;=
03 - .dñ‚ chúl%u fmf¾rd  - ;sridr ixj¾Ok yd jkÔú lghq;=
04 - ksu,a isßmd, o is,ajd -  m%jdyk wud;H
05 -  tia'î Èidkdhl -  iudc iún, .ekaùu yd iqnidOk wud;H
06 - ví,sú'ã'fÊ fifkúr;ak -  lïlre yd jD;a;Sh iñ;s in|;d
07 - ,laIauka lsßwe,a, -  úYajúoHd, wOHdmk yd uyud¾. wud;H
08 -  wkqr m%sho¾Yk hdmd -  wdmod l<ukdlrK wud;H
09 - iqis,a  fma%uchka; -  ;dlaIK" ;dlaIK wOHdmk yd /lshd wud;H
10 - ;s,la ckl  udrmk  -  kS;sh yd iduh nkaOkd.dr m%;sixialrK wud;H
11 - rdð; fiakdr;ak  -  fi!LH fmdaIK yd foaYSh ffjoH
12 - rù lreKdkdhl  -  uqo,a wud;H
13 - uyskao iurisxy  -  ksmqK;d ixj¾Ok yd jD;a;Sh mqyqKq wud;H 
14 - jðr wfíj¾Ok -  iajfoaY lghq;= wud;H
15 - tia'î kdúkak -  wNHka;r lghq;=" jhU ixj¾Ok yd ixialD;sl lghq;= wud;H
16 - mdG,s pïmsl rKjl -  uyk.r yd niakdysr ixj¾Ok wud;H
17 - uyskao wurùr  -  ëjr yd c,c iïm;a wud;H
18 - kùka Èidkdhl -  jeú,s l¾udka; wud;H
19 - rxð;a ishU,dmsáh -  úÿ,sn, yd mqk¾ckkSh n,Yla;s wud;H
20 - ÿñkao Èidkdhl -  lDIsl¾u wud;H
21 - úchodi rdcmlaI  -  nqoaOYdik wud;H
22 - mS' yeßika -  .%dóh wd¾Ól lghq;= wud;H
23 - rxð;a uoaÿu nKavdr - rdcH mßmd,k yd l<ukdlrK wud;H
24 - .hka; lreKd;s,l - md¾,sfïka;= m%;sixialrK yd  ckudOH wud;H
25' ið;a fma%uodi - ksjdi yd bÈlsÍï
25 - w¾cqk rK;=x. - jrdh yd kdúl lghq;= wud;H
26 - tï'fla'ta'ã'tia .=Kj¾Ok -  bvï wud;H
27 - m,ks È.ïnrï - l÷rg kj .ïudk" j;=há;, myiqlï yd m%cdixj¾Ok wud;H
28 - pkaødks  nKavdr - ldka;d yd <ud lghq;= wud;H
29 - ;,;d w;=fldard< - úfoaY /lshd wud;H
30 - wls, úrdÊ ldßhjiï - wOHdmk wud;H
31 - ã'tï iajdñkdoka - kej; mÈxÑ lsÍï yd yskaÿ lghq;= wud;H
32' pkaÈu ùrlafldä - Lksc f;,a yd fmfg%da,shï jdhq wud;H
33 - ohdisß chfialr - l%Svd wud;H
34- id., r;akdhl - olaIsK ixj¾Ok wud;H
35 - yÍka m%kdkaÿ - úÿ,s ixfoaY yd äðg,a há;, myiqlï wud;H
36 - ufkda .fkaIka - cd;sl ixjdo wud;H
37 - ohd .uf.a - m%d:ñl l¾udkak wud;H
38' rdjq‍*a ylSï - k.r ie,iqï yd c, iïmdok wud;H
39' ßIdoa nÈhq§ka - l¾udka; yd jdksc lghq;=
40'lî¾ yISï - rdcH /lshd m%j¾Ok wud;H

tys iÔú úldYh my;ska krUkak

Cabinet Ministers

1. Prime Minister Ranil Wickramasinghe – Minister of National Policy & Economic Affairs
2. John Amaratunga – Minister of Tourism Development & Christian Affairs
3. Gamini Jayawickrama Perera – Minister of Sustainable Development & Wildlife
4. Nimal Siripala de Silva – Minister of Transport
5. S.B. Dissanayake – Minister of Social Empowerment & Welfare
6. W.D.J. Seneviratne – Minister of Labour and Trade Union Relations
7. Lakshman Kiriella – Minister of University Education & Highways
8. Anura Priyadharshana Yapa – Minister of Disaster Management
9. Susil Premajayantha - Technology, Technical Education & Employment
10. Thilak Janaka Marapana – Minister of Law and Order & Prison Reforms
11. Dr Rajitha Senaratne – Health, Nutrition & Indigenous Medicine
12. Ravi Karunanayake – Minister of Finance
13. Mahinda Samarasinghe – Minister of Skills Development & Vocational Training
14. Vajira Abeywardena – Minister of Home Affairs
15. S.B. Nawinne – Minister of Internal Affairs, Wayamba Development & Cultural Affairs
16. Patali Champika Ranawaka – Minister of Megapolice & Western Development
17. Mahinda Amaraweera – Minister of Fisheries & Water Resources
18. Naveen Dissanayake – Minister of Plantation Industries
19. Ranjith Siyambalapitiya – Minister of Power & Renewable Energy
20. Duminda Dissanayake – Minister of Agriculture
21. Wijedasa Rajapaksa – Minister of Buddha Sasana
22. P. Harrison – Minister of Rural Economic Affairs
23. Ranjith Maddumabandara – Minister of Public Administration & Management
24. Gayantha Karunathilake – Minister of Parliament Reforms & Media
25. Sajith Premadasa – Minister of Housing & Construction
26. Arjuna Ranatunga – Minister of Ports & Maritime Affairs
27. M. K. A. D. S. Gunawardana – Minister of Lands
28. P. Digambaram – Minister of Upcountry New Villages, Estate Infrastructure& Community Development
29. Chandrani Bandara – Minister of Women and Children’s Affairs
30. Thalatha Athukorala – Minister of Foreign Employment
31. Akila Viraj Kariyawasam – Minister of Education
32. D.M. Swaminathan – Minister of Resettlement & Hindu Affairs
33. Chandima Weerakkody – Petroleum & Petroleum Gas
34. Dayasiri Jayasekara – Minister of Sports
35. Sagala Ratnayake – Minister of Southern Development
36. Harin Fernando – Telecommunication & Digital Infrastructure
37. Mano Ganesan – Minister of National Dialog
38. Daya Gamage – Minister of Primary Industries
39. Rauff Hakeem – Minister of Urban Development & Water Supply
40. Rishad Bathiudeen – Minister of Industries & Commerce
41. Kabeer Hashim – Public Enterprise Development

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...