Thilanga Sumathipala elected as the President of Sri Lanka Cricket

l%slÜ uq,a mqgqj ;s,x. iqu;smd,g - Video

Y%S ,xld l%slÜ wdh;kfha iNdm;s OQrh i|yd ;s,x. iqu;smd, uy;d f;aÍ m;aù ;sfí'

wo mej;s Pkao úuiSfï§ ;s,x. iqu;smd, uy;dg Pkao 88la ,eì we;s w;r ksYdka; rK;=x. uy;dg ysñj we;s Pkao ixLHdj 56ls'ta wkqj jeä Pkao 32la ,nd .ksñka ;s,x. iqu;smd, uy;d Y%S ,xld l%slÜ wdh;kfha iNdm;s OQrh i|yd f;aÍ m;aù ;sfí'

Y%S ,xld l%slÜ ks,jrKfhka Wm iNdm;s Oqr fol i|yd fla' u;sjdkka uy;d yd ysgmq iNdm;s chka; O¾uodi uy;d f;aÍm;a jQ w;r f,alï Oqrh i|yd fudydka o is,ajd uy;d f;aÍ m;ajqKd'Tjqka ;sfokdu ;s,x. md¾Yajh ksfhdackh l< whhs'

Y‍%S ,xld C%slÜ ks,jrKh ms<sn| iïmQ¾K úia;rh my;ska wykak'
Sri Lanka Cricket Elections : 2016
Final Results

President:

Thilanga Sumathipala 88 *
Nishantha Ranathuga 56

Secratary:
Mohan de Silva - uncontested*

Vice President:
Jayantha Dharmadasa 102*
K Mathivanan 90*
Arjuna Ranathunga 80
Asanga Senevirathna 18

Tresurer:

Shammi Silva 115*
E Narangoda 28

Asst. Secratary:

Ravin Wickramaratne 113*
N. Rathnayake 30

Asst. Tresurer:

L Rambukwella-108*
Nihal Lewke-36
Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...