IPL 2016 auction - List of Players Sold and Unsold

2016 bka§h m%sñh¾ ,S.a l%Svl fjkafoaish
ud,sx.g fldaá 20la - ufya,  ä,aIdka wf,ú fkdfjhs

2016 bka§h m%sñh¾ ,S. ;r.dj,shg wod< fjkafoaishg wod<j uqïndhs bkaÈhkaia lKavdhu iqmqreÿ mßÈ Y%S ,xld úiaihs20 kdhl ,is;a ud,sx. ish lKavdhfï r|jd .ekSu fjkqfjka remsh,a fldaá 20'2l jákdlula f.jkq ,eîh'

;r.dj,shg wod< l%Svl fjkafoaish Bfha ^05od& bkaÈhdfõ§ meje;s w;r" tys§ Y%S ,xldfõ ;sir fmf¾rd yefrkakg lsisÿ l%Svlfhl= ñ,§ .ekSug lKavdhï bÈßm;a fkdùu lemS fmfkk isÿùula úh'
ufya, chj¾Ok" ;s,lr;ak ä,aIdka" <ysre ;sßudkak" kqjka l=,fialr we;=¿ l%Svlhka lsysmfofkl= wjia:d foll§ fjkafoaishg bÈßm;a lrkq ,enqj;a tl÷ lKavdhula fyda Tjqkaj ñ,§ .ekSug W;aiql fkdùh'

flfia fj;;a m<uq wÈhf¾§ fjkafoais fkdjQ ;sir fmf¾rd ñ,§ .ekSug rhsiska mQfka lKavdhu lghq;= lrkq ,enqfõ remsh,a fldaá 2'12l w.hlgh' l=ud¾ ix.laldr fjkafoaishg bÈßm;aj fkd;snq‚'

fï jif¾ mgka bka§h m%sñh¾ ,S. ;r.dj,sh tlajk mQfka lKavdhu ufyakaø isxfodaksf.a kdhl;ajh hgf;a ;r.dj,shg l%Svd lsÍug kshñ;h' fujr fjkafoaisfha§ jeäu jákdlulg wf,ú jQfha Tiag%ේ,shdkq ;=ka bßhõ l%Svl fIaka fjdÜikah' Tyqj ñ,§ .ekSu fjkqfjka frdah,a pef,kac¾ia nex.f,da¾ lKavdhu f.jQ ñ, remsh,a fldaá 20'2ls' Bg wu;rj È,a,s lKavdhu mjka fka.s ñ,§ .ekSug remsh,a fldaá 18'07la jeh lsÍu fujr fjkafoaisfha§ l%Svlfhl= wf,újQ fojeks by<u jákdlu fukau bka§h l%Svlfhl= wf,ú jQ by<u jákdlu fjhs' bka§h kjl l%Svlhkag by< ñ,la ;SrKh ùu fjkafoaisfha§ isÿjQ iqúfYaIsu isÿùu fjhs'

hqjrdÊ isx remsh,a fldaá 14'88 ^.=crdÜ ,hkia&" l%sia fudßia remsh,a fldaá 14'88 ^È,a,s fvhdfvú,aia& hk l%Svlhkago fjkafoaisfha§ by< ñ,la kshu úh'

úrd;a flda,s ^frdah,a pef,kac¾ia&" f.!;ï .dïNS¾ ^fld,algd khsÜ rhsv¾ia&" Ysl¾ ojdka ^ikarhsi¾ia yhsødndoa&" iqf¾Ia rhskd ^.=crdÜ ,hkaia&" fâúâ ñ,¾ ^lsx.ia b,jka mxcdí&" frdays;a Y¾ud ^uqïndhs bkaÈhkaia&" ufyakaø isxfodaks ^rhsiska mQfka iqm¾f.hskaÜia& hk l%Svlhka ta ta lKavdhïj, r|jd .ekSu i|yd wod< lKavdhï tla l%Svlfhl=g remsh,a fldaá 26'58 ne.ska f.ùu fjkafoaisfha§ l%Svlfhl=g kshu jQ by<u ñ,hs'

fjkafoaisfha§ l%Svlhka ñ,§ .ekSu fjkqfjka jeäu uqo,la jeh l< lKavdhu jQfha rhsisx mQfka lKavdhu jk w;r" Tjqyq remsh,a fldaá 127'62la ta fjkqfjka jeh l<y'

wf,ú fkdjQ Y%S ,xld l%Svlhka

ufya, chj¾Ok" iÑ;% fiakdkdhl" wcka; fukaäia" <ysre ;sßudkak" fIydka chiQßh" Ôjka fukaäia" kqjka l=,fialr" ä,aIdka uqKùr" iSlal=f.a m%ikak" oiqka Ydkl" ÿIauka; pór" È,arejka fmf¾rd


wf,ú jQ yd fkdjQ l%Svl ,ehsia;=j
 Sold players
 Unsold players
 

Martin Guptill (Base price INR 50 lakhs)
Aaron Finch (Base price INR 1 crore)
Rilee Rossouw (Base price INR 1 crore)
Cheteshwar Pujara (Base price INR 50 lakhs)
Hashim Amla (Base price INR 1 crore)
George Bailey (Base price INR 1 crore)
S Badrinath (Base price INR 50 lakhs)
Mahela Jayawardene (Base price INR 1.5 crores)
Michael Hussey (Base price INR 2 crores)
Usman Khawaja (Base price INR 1 crore)
Shane Dowrich (Base price INR 30 lakhs)
Mushfiqur Rahim (Base price INR 30 lakhs)
Johnson Charles (Base price INR 30 lakhs)
Brad Haddin (Base price INR 1.5 crores)
Morne van Wyk (Base price INR 30 lakhs)
Sam Billings (Base price INR 30 lakhs)
Ben Dunk (Base price INR 30 lakhs)
Cameron Bancroft (Base price INR 10 lakhs)
Manoj Tiwary (Base price INR 1 crore)
Ravi Bopara (Base price INR 1 crore)
Tillakaratne Dilshan (Base price INR 1.5 crores)
Jason Holder (Base price INR 50 lakhs)
Darren Sammy (Base price INR 50 lakhs)
Thisara Perera (Base price INR 1 crore)
Kane Richardson (Base price INR 2 crores)
Ashok Dinda (Base price INR 50 lakhs)
James Pattinson (Base price INR 1.5 crores)
Sachithra Senanayake (Base price INR 50 lakhs)
Veerasammy Permaul (Base price INR 30 lakhs)
Nathan Lyon (Base price INR 1 crore)
Devendra Bishoo (Base price INR 30 lakhs)
Michael Beer (Base price INR 30 lakhs)
Ajantha Mendis (Base price INR 50 lakhs)
Sulieman Benn (Base price INR 30 lakhs)
Rahul Sharma (Base price INR 30 lakhs)
Cameron Boyce (Base price INR 50 lakhs)
Samuel Badree (Base price INR 50 lakhs)
Pragyan Ojha (Base price INR 50 lakhs)Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...