Dilantha Malagamuwa for the 2016 GT Asia

Dilantha Malagamuwa for the 2016 GT Asia

fudag¾ r: Odjk Y+r ä,ka; ud,.uqjf.a fï jif¾ cd;Hka;r ;rÕ ld,igyk t<soelaùu miq.sh od isÿ jqKd' Y%S ,xldj fjkqfjka cd;Hka;r fudag¾ r: Odjk biõ /ila chf.k we;s ä,ka; fï jif¾§ cd;Hka;r ;r.dj,s follg iyNd.sùug kshñ;hs'

ta wdishdkq GT fudag¾ r: ;r.dj,sh iy wdishdkq ,eïfnda.sks iqm¾ fg%da*sfhda ;r.dj,shhs' fuu W;aijhg fudag¾ r: iy h;=re meÈ Odjk l%Svlhka fukau l,dlrejka we;=¿ úYd, msßila tlaj isáhd'

Dilantha Malagamuwa for the 2016 GT Asia & Lamborghini Super Trifeo Asia Series send off Cocktail Party was held on the 26th of April in Cinnamon Lakeside Colombo. Photographer : Migara Wijayanga

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...