Man sets himself on Fire In Awissawella Town

fire Man Fire In Awissawella Town
wúiaidfõ,af,a§ ;j;a ;reKfhla isrerg .sks ;shdf.k - ùäfhda

wjqreÿ tlyudrla ;siafia ;uka wdorh l< ;re‚h újdy fj,d lsh,d oek.;a;u miq.sh Èkl ;reKfhla fudrgqfjÈ .sks ;shd.;a;d lsh,d wms Tng lSjd u;l we;s'

ta jf.au ;j;a ;reKfhla .sks ;shd.kak ùäfhdajla wka;¾cd,fha yqjudre fjñka ;sìh§ wmsg yuqjqKd'

fï ;reKh;a fmïj;sh ksid ta úÈyg isrerg .sks ;shd.;a;d lsh,d ;uhs lÜáh lshkafka' t;a tal ;du úYajdi kE'

t;k ysgmq wh fï ;reKhf.a .sks .kak isrerg j;=r od,d .skak ksj,d frday,a .;lrkak lghq;= lrkjd'

fldfydu jqK;a fï úÈyg jákd Ôúf;a wdorh ksid ke;slr.kak tlkï idOdrK kE lsh,d ljqre;a okak ldrKhla'

fï ;uhs ;reKhd .sks ;shd.;a;= fj,dfõ ùäfhdaj'''''

fire Man Fire In Awissawella Town
fire Man Fire In Awissawella Town
Man Self Immolates for Love

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...