Actress Kaveesha Ayeshani Funeral Photos

Kaveesha Ayeshani's Funeral
rx.k Ys,amskS lùId wfhaIdks wjika .uka .sh yeá^PdhdrEm&

rx.k Ys,amskS lùId wfhaIdks miq.sh 16 jeksod wÆhu kqf.af.dv cqì,s lKqj m%foaYfha§ isÿjQ ßh wk;=rlska Ôúf;a od,d .shd'l,dlrejkaf.ao rislhkaf.ao yoj;aj,g u;lhla yd l÷,la tl;= lrñka lùIdf.a wjika lghq;= Bfha isÿl<d'

lsߢje, fnda.yj;a; ms,a,Ej mdf¾ msysá lùIdf.a ksjfia ;ekam;a lr ;snQ foayh ñ,a,f;a fmdÿ iqidk NQñhg wrf.k .sfha yefudagu f,dl= ÿlla tl;= lrñka'

fï wjia:djg l,dlrejka jf.au lùIf.a ys;j;=kao úYd, msßila weú;a ysáhd' fkdis;+ fudfyd;l isÿjQ udrl wk;=rlska Ôúf;a od,d .sh lùIg wjika f.!rj olajkak weú;a ysgmq yefudau jf.a fõokdjla tlal wjika .uka hk ;ukaf.a ys;j;shg iuqÿkafka fï úÈyg'
PdhdrEm my;ska'''
Kavisha Ayeshani Funeral
Kavisha Ayeshani Funerals
Kavisha Ayeshani Funerals
Kavisha Ayeshani Funerals
Kavisha Ayeshani Funerals
Kavisha Ayeshani Funerals

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...