Raini Charuka's Wedding Day Photos

Raini Charuka's Wedding Day Photos

rEldka; Èh‚h rhsks hq.Èúhg
rEldka; yd pkaøf,aLd .dhl hqj,f.a jeäuy,a Èh‚h jk kj mrmqf¾ .dhsld rhsks pdreldf.a újdy W;aijh ,nk 26 jkod .,alsiai fydag,fha§ meje;afjkjd'

weh w;.;a fmïj;d wls,hs' Tyq  rEldka; iu. tlaj weußldfõ ix.S; nEkaÙ tll lghq;= lrk w;rjdrfha ñka wjqreÿ y;lg muK fmr rhsks iu. fmï in|;djla wrUd ;snqK nj;a ie,jqKd' 2015 ud¾;= ui weußldfõ§ újdy .súi .ekSfuka miq miq.sh udi lsysmfha ,xldfõ .;l< Tjqka fuu újdy W;aijhg fmr PdhdrEm .ekSu Bfha isÿlr ;snq‚'
Photography : Danushka Senadeera 0775000097 Groom's outfits : Dr. Namal Balachandra Dressed By : Marina Perera Wedding dresses : Dr. Namal Balachandra

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...