බුද මාරුව ඔබට ? Budha Graha Maruwa Palapala

ñ:qk" lkHd" Okq" ók ,.akj,g mxp uyd mqreI fhda. n,hla

2017 iema;eïn¾ 26 jk l=c Èk rd;%s fod<y miqù úkdä úiskjhg nqo .%yhd ;udg WÉp rdYs Njk jQ lkHd rdYshg msúfik w;r rúg wh;a W;%m,a kelf;a fojk ;=kajk y;rjk mdoj,;a i÷g wh;a y; kelf;a iïmQ¾Kj;a wÕyreg wh;a is; kelf;a m%:u yd fojk mdoj,;a .uka lrhs' 2017 Tlaf;dan¾ ui 13 jk lsúÈk rd;%s tfld<y miqù úkdä mkia y;r olajdu nqO .%yhd rc .ukl fhfokq we;'

 ñ:qk" lkHd" Okq" ók ,.ak ysñhkag mxp uyd mqreI fhda. n,hla jk Nø fhda.h ysñjk w;r fuu jljdkq ;=< § W;am;a;sh ,nkakdjQ ¥ orejka ñ:qk" lkHd" Okq" ók ,.ak jQfha kï Tjqka b;d msxjka; jkq we;' msßmqka foayhlska hqla; is;a .kakd fmkqfukao hq;=j nqoaêu;a rgg jevodhs mqoa.,hka f,i lemSfmfkk fï wh Nd.Hjka;hka fõ'

wm rg flfrys wjOdkh fhduq lsÍfï§ uQ,H lghq;=j, fjkila oelSug yelsfõ' ;eme,a fiajl m%Yakhla jev j¾ckhla we;sjkq we;' uyck fi!LH fjkqfjka fyda ta wdY%s;j kj kS;s iïmdokh fjhs' uka;%Sjrekaf.a mlaI udre lsÍïo weue;sOQr fjkia ùulao isÿjk jljdkqjla jkq we;'

úfoaYSh jYfhka fjf<| l¾udka; ÈhqKqjg m;ajk w;r uyckhdg jeo.;a jk kj kS;s iïmdokh jkq we;' kùk foa ksIamdokh lsÍug yd kj ksmehqï fidhd .ekSug yd úoHd;aul m¾ fhaIK id¾:l lr.; yels jQo jljdkqjla jkq we;' jevlrk ck;dj ;u whs;sjdislï ,nd .ekSug ke.S isákakdjQ;a jljdkqjls'

fïI - lemSfmfkk ;;a;ajhg

Tnf.a lghq;=j,g úúO md¾Yjj,ska ndOd t,a, fõ' wka wh w;r lemSfmfkk ;;a;ajhg m;aùug wjldY ,efnkq we;' Wiia wOHdmk lghq;=j, ksr; ù isák whg hym;ah' iakdhq.; mSvdjla u;= úh yel'

jDIN - ,sx.sl wdl¾Ykh

Tnf.a ys; ñ;=rkaf.ka Woõ Wmldr ,efnkq we;' úreoaO ,sx.slhkaf.a wdl¾Ykh Tng ysñjk w;r kj oekqula ;u nqoaêhg tla lr.;yels fõ' f,aLk lghq;=j, ksr; ù isák whg hym;a jkakdjQ ld,hls'

ñ:qk - f,aLkhg hym;a

;ud .ek jeämqr is;d lghq;= lrkakdjQ;a jljdkqjla fõ' idys;H lghq;= f,aLk lghq;=j, ksr; ù isák whg hym;ah' ifydaorhka w;r ne§u j¾Okh jkq we;' wd.ñl lghq;=j,g jeä jYfhka iyNd.s fõ'

isxy - ;r. ch

;ekam;a Okh j¾Okh lr.; yels jkq we;' wOHdmk lghq;=j, ksr; ù isák whg hym;a jk w;r ;r. ch ,efnk jljdkqjls' mjq,a Èúfha iu.sh j¾Okh fõ' ys; ñ;=rkaf.kao Woõ Wmldr w;ajkq we;'

lkHd- ndOl bj;g

Tng b;d hym;ah' wka whf.a f.!rjhg ,lajkq we;' mej;s lror ndOl bj;a ù hhs' isf;a i;=g ,efnk jljdkqjls' kj ksjila ñ,§ .ekSug Y=N jljdkqjls' wújdyl whg ux., fhdackd we;sfõ'

;=,d - ndOd u;=fõ

Tng t;rï hym;a fkdjk w;r Tnf.a lghq;=j,g úúO md¾Yj j,ska ndOd we;s lrkq we;' i;=re mSvdjla fya;=fjka Ok ydkshla we;sfõ' WK frda.dndOhla fya;=fjka frday,a .;j m%;sldr .ekSug mjd bv ;sfí'

jDIaÑl - Khj,ska ñfoa

Tnf.a ys;j;=kaf.a Woõ Wmldr ysñjk w;r jHdmdßl lghq;=j, ksr; ù isák whg hym;ah' wd¾Ól jdis w;ajkq we;' Kh j,ska ñ§ug wjldY ,efí' úreoaO ,sx.sl wdl¾Ykhg ,lajkq we;'

Okq - f.!rj nyqudk

Tng b;d hym;a jk w;r /lshd fiajd ia:dkfha fkdis;+ ÈhqKqjla w;ajkq we;' f.!rj nqyquka ,eìh hq;= whl= kï tu we.hSu ysñjkq we;' ;udf.a n,dfmdfrd;a;= bIaG jk hym;a jljdkqjla fõ'

ulr - úfoaY .;ùï

Tng;a hym;a M, w;ajk w;r wOHdmk lghq;=j, ksr; ù isák whg b;d Y=N jk w;r f,aLk lghq;= j, ksr; hk whgo Y=N fõ' wOHdmk lghq;= fya;=fjka úfoaY.; ùfï n,dfmdfrd;a;= jQ whf.a n,dfmdfrd;a;= bIag lr.; yels fõ'

l=ïN - kj ks¾udK

Tng ñY%M, w;ajk w;r Tnf.a lghq;=j,g úúO md¾Yj j,ska ndOd we;s jkq we;' orejka ,eîug wfmalaIdfjka isák wh mßiaiï úh hq;=fõ' kj ks¾udKhla ìyslsÍug yelsjkq we;'

ók - mjqf,a iu.sh

Tng hym;a M, w;ajk w;r Tnf.a lghq;= id¾:l fjhs' yjq,a jHdmdr lghq;= j,skao M, w;ajkq we;' mjqf,a Èúfha iu.sh we;sjk w;r Tn lrk lghq;=j,ska wka whf.a wdl¾Ykh ,efnkq we;'

m%ùK fcHd;sIfõ§ fcHd;sIdpd¾h
f¾Kql úl%uisxy
iqjKek fcHd;sI m¾fhaIKdh;kh
T,fndvqj" f.dakm,

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...