අඟහරු සමඟ සිකුරු යුධ සංග්‍රාමයක - ඔබට කොහොමද ?

wÕyre iuÕ isl=re hqO ix.%duhl
f,v jeäjk ld,hla'' æ Tng fldfyduo @

2017 Tlaf;dan¾ ui 15 jk .=re Èk rd;%s oyh miqù úkdä úisy;rg .%y uKv,fha fikam;s jQ wÕyre iuÕ .%y f,dj ukd,sh jQ isl=re hqO ix.%duhl ksr; fõ' fuys§ rúg wh;a jQ isxy rdYsfha lsúg wh;a mqjm,a kelf;a y;rjk mdofha§ .%yhska fofokdu tlu wxYlhl§ tlsfkld wNsnjd .uka lsÍug W;aiy lsÍu fya;=fjka wÕyref.;a isl=ref.;a whym;a jQ .%y lsrK mDÓúh fj; m;s; jkq we;' fuys n,mEu bÈß Èk 90la jk;=re mj;S'

wm rg flfrys wjOdkh fhduq lsÍfï§ úfoaYSh wdfhdack rg ;=<g tk w;r uyckhdf.a fi!LH msßySulg m;ajk jljdkqjlao fõ' ;jo ldka;d wNsjDoaêh we;sjk ld,hls' uqo,a fyda r;%ka uq;=ue‚la fydr ryfia wm ráka úfoaYhlg /f.k hdug;a kS;s úfrdaê øjH úfoaY rglska furgg ref.k taulao isÿfõ' wm rgg whym;a n,mEï we;s lrk mqoa.,hl= furgg meñŒula isÿjk jljdkqjla neúka jrdh .=jkaf;dgqm< wdY%s;j lghq;= lrk n,Odßka úfYaI wjOdkh fhduq l< hq;=h' ld,.=‚l úm¾hdi isÿùfuka wêl jeis" c,.e,Sï yd kdh hEïo jd¾;d jkq we;'

úfoaYSh jYfhka ;u ;udf.a rgj, hqO Yla;sh jeälr.kakd jljdkqjla jk w;r úfkdao$ kdgHYd,d$ iudcYd,d .sks.ekSula fyda ;%ia; m%ydrhlg ,laùulao jd¾;d jkq we;'

fïI - fma%u lrkakfyd|hs

Tnf.a lghq;=j,g úúO ndOd u;=jqjo úreoaO ,sx.slhkaf.a wdl¾IKhg Tnj m;ajkq we;' fma%ujka;hskag hym;a jk w;r ta wh w;r ne£ï Yla;su;afõ' yjq,a lghq;=j,ska fyd| M, ,nd.; yels jljdkqjla fõ'

jDIN - lghq;= id¾:lhs

N+ñh wdY%s;j mej;s m%Yak uÕyeß hk jljdkqjls' Tnf.a W;aidyhka lemùu;a u; Tnf.a lghq;= /ila id¾:l lr.; yels fõ' mjq,a Èúfha iu.sh j¾Okh jkq we;' jHdmdßlhkag ,dn wvq jk jljdkqjls'

ñ:qk - is;a ì£ï

;ud .ek jeämqr is;d lghq;= lsÍu fya;=fjka mjqf,a idudðlhka iuÕ is;a wukdmlï we;s jkq we;' Ydia;%Sh yd ks¾udK lghq;=j, kshe,S isák whg hym;a jkq we;' ;ukag tfrysj isá i;=ren,fõ. ;j;a n,.ekafõ'

lgl - blauka fldamh

;ekam;a Okh j¾Okh lr .; yels jljdkqjla fõ' lÓl;ajfhka ;ud fj; wka wh wdl¾IKh lr.; yels jkq we;' blauka fldam.;s we;s jk w;r is; md,kh lrf.k lghq;= l< hq;=h'

isxy - mskalïj,g ys;

úYd, wkaofuka Okh úhoï lrñka lghq;= lsÍfï§ fyd¢ka is;d n,d ;SrK .; hq;=h' wka whf.a wdl¾IKhg ,lajk w;r mQKHlghq;= flfrys jeä ld,hla .; lrkq ,nk jljdkqjls'

lkHd - i;=kaf.kamSvd

Tng hym;a M, w;afkdjkq we;' fkdis;= wdldrfha lror /ilg uqyqK §ug isÿjk jljdkqjls' i;=kaf.ka mSvdjla we;s úh yel' wN+; fpdaokd yd wdrxÑ wikakg ,efnk jljdkqjls'

;=,d - jHdmdrj,g fyd|hs

Tng hym;a jk w;r Tnf.a W;aidyh ;=<ska ld¾hhka /ila bIaG lr.; yelsjkq we;' ys;ñ;=rkaf.ka Woõ Wmldr ysñfõ' úreoaO ,sx.slhkaf.a wdl¾IKhg ,lajk w;r jHdmdßl lghq;=j, ksr; whg Y=Nhs'

jDIaÑl - orejl=g chla

Tng hym;a M, w;ajk w;r /lshdfõ fiajd ia:dkfha mej;s m%Yak /ila u.yrjd .; yels jkq we;' N+ñh iïnkaOfhka lghq;= lrk whg hym;a M, w;ajkq we;' ;u orejl=g lsishï ch.%yKhla ,eîula we;s fõ'

Okq - úfoaY ixpdr

;ud .ek jeämqr is;ñka lghq;= lsÍu fya;=fjka mjqf,a idudðlhka w;r m%Yak u;=jkq we;' Wiia wOHdmk lghq;=j, fhfokwhg hym;a jk w;r úfoaY ixpdrhla .; lsÍug o fyd| jljdkqjls'

ulr - w¾nqoj,g jefÜ

Tng t;rï hym;a fkdjk w;r ys; ñ;=rka ksid hï hï w¾nqoj,g ueÈùug isÿjkq we;' jHdmdßl lghq;= wdrïN lsÍug hym;a jljdkqjla jk w;r ;uka hïlsis /lshdjl ksr; jkafka kï fiajd ia:dkfha fjkila we;súh yel'

l=ïN - iu.sh ÈhqKq fõ

mjq,a Èúfha iu.sh j¾Okh jkq we;' yjq,a lghq;= wdrïNhg hym;a ld,hla jkq we;' ,shú,sj,g w;aika ;eîfï§ mßiaiïúh hq;= w;r Kh.kqfokqj,§ l,amkdldÍ jkak'

ók - i;=rka fu,a,fõ

Tng tfrys i;=re n,fõ. u¾okh lr.; yels jljdkqjla jQjo Tnf.a lghq;=j,g úúO ndOd u;=jkq we;' Tng l,ska ,nd.; fkdyels jQ fohla mj;Skï th ,nd.; yels jljdkqjla fõ'

fcHd;sI kkaok
m%ùK fcHd;sIfõ§ fcHd;sIdpd¾h
f¾Kql úl%uisxy
iqjKek fcHd;sI m¾fhaIKdh;kh
T,fndvqj" f.dakm,

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...