දසුන් ගෙල වැලලාගෙන සිටින අයුරු මුලින්ම දැක ඇත්තේ ශලනි

oiqka t,a¨‍fka Y,ksg tkak lsh,do@
k¿jf.a urKfha ;j;a wNsryila‌ t<shg
oiqka f., je,,df.k isák whqre uq,skau oel we;af;a Y,ks ;drld

ckm%sh rx.k Ys,amS oiqka ksIdka o is,ajd ishÈú kidf.k i;s folla‌ bla‌u f.diskah' tfy;a tu urKh iy Tyq iuÕ l,la‌ fmñka fj,S isá ckm%sh ks<s Y,ks ;drld .ek fndfyda wh ;ju;a l;dny lr;s' tf,i furg ck;dj w;r ckm%sh ud;Dldjla‌ jQ oiqkaf.a urKh iy Y,ks ;drld .ek úúO wi;H f;dr;=reo me;sre‚' iuyr iudc fjí wvú cd,d ;ju;a ta iïnkaOfhka wi;H f;dr;=re m;=rjñka isá;s'

oiqka ishÈú kidf.k Èk ;=klg miq tla‌;rd iudc fjí wvú cd,djla‌ ùäfhda mghla‌ ksl=;a lf<ah' tys rEm rduq y÷kd .ekSug fkdyels whqßka fnd|lr ;snQ w;r tu.ska Èia‌jQfha ;reKhl= f., je,,d .kakd whqrehs' ta iuÕu tu fjí wvúfha i|yka lr ;snqfKa oiqka f., je,,d.;a wjia‌:dfõ .;a ùäfhda mgh th njhs' iïmQ¾Kfhkau th wi;H f;dr;=rls' ta ukao h;a tu ùäfhda mgh ;ju;a udOHh fj; ksl=;a lr fkdue;'

;j;a tla‌;rd fjí wvúhla‌ i|yka lf<a oekg úldYh jk ˜‍r;= msÉp˜‍ fg,s kdgHfha oiqka rÕmdk pß;fhka Tyqj bj;a lr we;s nj;a" th oek.;a miq udkislj weo jeà Èú kid.;a njhs' tho wi;H m%jD;a;shls' ˜‍r;= msÉp˜‍ fg,s kdgHfha wOHla‍Ijrhdf.ka ta ms<sn| úuiQ úg Tyq mejiqfõ tjekakla‌ isÿ fkdjQ njhs'

fujeks ;j;a fndfyda wi;H f;dr;=re" lgl;d oiqka iy Tyqf.a urKh iïnkaOfhka me;sre‚' ta iuÕu ckm%sh ks<s Y,ks ;drld iïnkaOfhkao tjeks l;d /ila‌ me;sre‚'

tla‌;rd fjí wvúhla‌ i|yka lf<a Y,ks ;drld" oiqka ñh.sh miq Tyqf.a foayh ne,Su i|yd ckm%sh k¿jl= jk ldúx. fmf¾rd iuÕ w¨‍hï ld,hl .sh nj;a" tys§ Tjqka fofokdj t;ek isá ñksiqka mkakd .;a nj;ah' ;j;a iudc fjí wvú cd,d /il Y,ks ;drld iïnkaOfhka wi;H f;dr;=re iy lgl;d m%pdrh lr ;snq‚' ta iuÕu ;j;a fndfyda msßila‌ oiqkaf.a urKh iïnkaOfhka fl<skau fpdaokd t,a, lr ;snqfKa Y,ks ;drldgh'

tu wi;H f;dr;=re iy lgl;d flfia jqj;a oiqkaf.a urKhg tla‌ fya;=jla‌ ù we;af;a Y,ks ;drld iuÕ ;snQ fma%u iïnkaO;dj ì| jeàu njg ielhla‌ mj;S' th oiqka lsÜ‌gqfjkau wdY%h l< fndfyda wh mji;s' ta iuÕu oiqkaf.a urKh iïnkaOfhka lsisfjla‌ fkdoek isá f;dr;=rla‌ wmg wkdjrKh lr .ekSug yelsúh' th fufiah'

oiqka f., je,,d f.k ñh.sh Èk Y,ks ;dreld isáfha mkaksmsáh m%foaYfhah' ta fg,s kdgHhl rE.; lsÍïj,g iyNd.s fjñkah' oiqkao th oek isáfhah' f., je,,d .ekSug meh lsysmhlg fmr isg Tyq Y,ks ;dreldg È.ska È.gu ÿrl:k weu;=ï ,nd .;af;ah' tfy;a ld¾h nyq, isá weh ta lsisÿ weu;=ulg weh ms<s;=re fkdÿkakdh'

Y,ks .ek Wu;= wdorhlska iy oeä udkisl mSvkhlska isá oiqka W;aidyh w;ayeßfha ke;' wehf.a cx.u ÿrl:khg È.ska È.gu weu;=ï ,nd .;af;ah' wjidkfha oiqkaf.ka .e,jqula‌ fkdue;s nj oek.;a Y,ks Tyqf.a ÿrl:k weu;=ug ms<s;=re ,nd ÿkakdh'

tys§ oek .kakg ,efnk f;dr;=rej,g wkqj m<uqj oiqka" Y,ks ;drldg mjid we;af;a ˜‍;ukaj w;yer oud fkdhk f,i;a" bla‌ukskau Èla‌lidoh ,nd .kakd nj;ah'˜‍Y,ks ;drld ta jk úg;a tu wdor iïnkaO;dj kj;d oud we;s neúka weh mjid we;af;a miq.sh foaj,aj,ska jevla‌ keye' Thd oeka fyd¢ka bkak˜‍ lshdh'

 oiqka tu ms<s;=frka iEySulg m;aù fkdue;' Tyq b;d yeÕ=‍ïnrj h<s Y,ks ;drldg mjid we;af;a ˜‍ug Thdj uefrklï u wu;l lrkak neye' uu ne|mq nj we;a;' ta;a uu yoj;skau wdof¾ lf<a Thdg' Thd fjkqfjka uu fï f,daflu tla‌l jqK;a igka lrkjd'''˜‍ uq,skau uu ne|,d lsh,d lsõjkï Thd ug leue;s fjkafka keye' talhs uu tal Thdg yex.=fõ' ug ´k jqfKa fldfydu yß Thdf.a wdof¾ ,nd .kak' oeka uf.a uq¿ Ôúf;au Thd ú;rhs' ug Thd ke;sj tl fudfyd;la‌j;a bkak neye' uf.a mmqfj ;sfhk fõokdj okafka uu ú;rhs' ljqre fudkjd lSj;a ug jevla‌ keye' uu Thdg yoj;skau wdofrhs' udj lsis Èkl od,d hkak ys;kak tmd' ug ta ÿl ord.kak neye''' tf,i ;u isf;a ;snqK wdorh iy úry fõokdj oiqka Y,ksg mjikakg we;'

Y,ks h<s;a mejiqfõ ˜‍oeka ta mrK l;dj,ska jevla‌ keye' uu ys; yodf.k bkafk' Th;a ys; yodf.k fyd¢ka bkak˜‍ lshdh'

Y,ksf.a tu jpk oiqkag ord .ekSug fkdyels úh' Tyq È.ska È.gu l,amkd lf<ah' Y,ksf.ka f;dr f,dalhla‌ .ek Tyqg is;Sugj;a fkdyels úh' Y,ksf.a wdorh h<s ysñ fkdjqfKd;a wksjd¾fhkau Ôú;h ke;s lr.ekSug Tyq ;SrKh lrkakg we;s'

oiqka h<s Y,ksg mejiqfõ ˜‍Thd wo udj n,kak kdfjd;a t,a,s,d ueß,d Ôú;h ke;s lr .kakjd lshdh' Tyq lsysm jrla‌u th Y,ksg mejiqfõh' oiqka fï Èkj, bkafka f,dl= wjq,lska njo weh oek isáhdh' tu ksid ;u mrK fmïj;d uqK.eiS h:d¾:h f;areï lr§ug weh is;d .;a;dh' uu tkakï Thdj n,,d hkak' yenehs úldr jev lrkak tmd' uu lshk foa wy,d fyd¢ka bkak'''˜‍ weh mejiqjdh'

mkaksmsáfha ;ud kej;S isák l=,S ksji fj; Y,ks tk nj oek.;a miq oiqka ;rula‌ i;=gq jqfKah' Tyqg jqjukd jQfha wdorh fjkqfjka ;ud Èúkid .kakd nj fndrejg fyda fmkajd h<s Y,ksf.a wdorh ,nd .ekSugh' meh .Kkla‌ n,d isáfhah' Y,ks meñ‚fha ke;' Tyqf.a is; ;j;a wjq,a úh' Y,ks ;ud ne,Sug fkdmeñ‚hfyd;a wksjd¾fhkau Èú kid .kakd njg udkislj wjq,a ù isá Tyq ;SrKh lf<ah'

Y,ks meñ‚ miq Èú kid .ekSug W;aidy l< nj fmkaùug wjYH jgmsgdjo Tyq úiska ilid .;af;ah' h<s È.ska È.gu weu;=ï ,nd .;a;;a Y,ks ms<s;=re ,nd fkdÿkakdh'

oiqka iuÕ tu ksjfia ;j;a k¿jka fofokl= k;rù isáfhah' tu tla‌ k¿fjla‌ .DyNdKa‌v úl=Kk wdh;khlska fïihla‌ weKjqï lr ;snq‚' tu wdh;kfha msßila‌ tÈku fïih /f.k oiqka,d mÈxÑ ksji fj; meñ‚hy' fodr cfk,a jid we;s ksid Tjqyq lsysmjrla‌ bÈßmi fodrg ;Ü‌gq lf<ah'

 ksji we;=f<a isá oiqka is;=fõ Y,ks meñK we;s njhs' Tyq fndrejg t,a,S ueÍug iQodkï úh' ta i|yd wjYH ish¨‍ foa Tyq fmr isgu iQodkï lr ;snq‚' meñ‚fha Y,kso hkak iel yer oek .ekSu i|yd oiqka fydr ryfiau cfka,hlska tìlï lf<ah'

 mqÿuhls' meñK isáfha Y,ks fkdj fjk;a msßils' Tyq ksYaYíoj isáfhah' tu msßi iq¿ fudfyd;la‌ tu ia‌:dkfha /£ isg wdmyq .shy' n,dfmdfrd;a;= iqkajQ oiqka ;j;a wirK úh' isf;a ;snqK flaka;shg ksjfia ;snQ nvquqÜ‌gq fmd<fõ .id l=vq mÜ‌gï lf<ah'

Y,ks lsis Èkl h<s ;udj n,kak fkdt;ehs Tyqg isf;kakg we;s' weh .ek Wu;= wdorhlska isá Tyqg Ôú;hu tmd úh' ;j;a Ôj;a jkafka ljqre fjkqfjkao hkak Tyq is;=fõh' tu ksid oeä úry fõokdjlska iy udkisl mSvkhlska isá Tyq f., je,,df.k ishÈú kid .;af;ah'

fï lsisjla‌ fkdo;a Y,ks ;u mrK fmïj;d kej;S isák l=,S ksji fj; meñ‚hdh' ta jpk lsysmhla‌ l;d lr Tyqf.a is; iekiSughs' ÿr ;shdu ksjfia ish¨‍u fodr cfka, jid we;s nj weh ÿgqjdh' tfy;a oiqka ksji ;=< isák nj mjid ;snqK fyhska weh ksji ;=<g tìlï l<dh' tla‌jru ÿgq fohska weh uy;a fia ìhg m;ajQjdh' isrer fjõ,kakg mgka .;af;ah' by<g .;a yqia‌u fmdo my< fy<Sug wu;l úh'

 ;;a;amr lsysmhlg miq oiqka f., je,,df.k we;s nj wehg wjfndaO jkakg we;' jydu t;ekska mek.;a weh tu m%foaYfhau fg,s kdgH rE.; l< ia‌:dkhg meñ‚hdh' ta jk úg tu ia‌:dkfha ckm%sh k¿jka fofokl= isáhy' ta ldúx. fmf¾rd iy rùkaøhs' tu fofokd Y,ksf.a fyd|u hy¿jka jQy' ìfhka fjõ,ñka isá Y,ks tu k¿jka fofokdg ;ud ÿgq foh .ek mjikakg we;s' th wid Tjqkao wkaoukao úh' miqj wehf.a is; iekiQ Tjqka fofokd jydu oiqka mÈxÑj isá l=,S ksji fj; meñ‚hdy' ta jk úg oiqka iuÕ tu ksjfia mÈxÑ ù isá ;j;a k¿jl= meñK ;snQ w;r Tyq tu isoaêh fmd,sishgo okajd ;snq‚'

ta whqßka wmg wkdjrKh jQ f;dr;=rej,g wkqj oiqka f., je,,df.k isák whqre uq,skau oel we;af;a wehf.a mrK fmïj;sh jQ Y,ks ;drldh' tfy;a tu isoaêh ms<sn| úuid ne,Sug Y,ks ;drldf.a 0777---- ork cx.u ÿrl:k wxlhg wms lsysm jrla‌u weu;=ï ,nd .;a;o weh thg m%;spdr fkdoela‌jQjdh'

 wjidkfha Y,ks ;drldf.a fyd|u hy¿jl= jk ckm%sh k¿ ldúx. fmf¾rdg ÿrl:k weu;=ula‌ ,nd§ wmf.a wjYH;dj mejiqfõh' túg Tyq mejiqfõ Y,ksf.ka úuid ms<s;=rla‌ ,ndfok njhs' tfy;a Tyqf.kao ms<s;=rla‌ fkd,enq‚' bkamiq lsysm jrla‌ wms Tyqf.a cx.u ÿrl:khgo weu;=ï ,nd .;af;uq' Tyqo lsisÿ m%;spdrhla‌ oela‌jQfha ke;'

th tf,i isÿ fjoa§ wjia‌:d lsysmhl§u Y,ks ;udf.a is; ;=< ;sfhk ÿl úúO whqßka ;u f*ia‌ nqla‌ .sKqu yryd m%ldY lr ;snq‚' ta wkqj weh oiqka fjkqfjka lú mka;s lsysmhla‌ ,shd ;snqfKa fuf,iskah'

 ˜‍bla‌uka jqKd jeäo ukaod
 lshd is;=Kd oi oyia‌ jdrhla‌
 ksla‌u hkakg is;=fj wehs kqU
 f,djg oeka th m%Yakhla‌

 kqfò ÿl keye flfkla‌ weiqfõ
 je/È kE kqU r;a;rx
 wfma mjlg wm yuqjqfKa
 whs;s jQ miq wehg kï

 wehf. f,dj ;=< kqU l=regq .E
 me/‚ .S yß ri we;s
 weh;a okake;s ud;a okake;s f,djg
 Tn wm f.k hkake;s

 wiSñ; fma%uhla‌ jmqrd
 uf.a yo kqU .;a yeá
 uq<djla‌ jqj Tfí fma%uh
 iodl,a úkafo;a ke;s

 yer .sh;a kqU h<s fkdtk f,i
 ;ry fjkq nE lsis Èfka
 uq¿ f,dju wo kÕk y~lg
 ;ksju ms<s;=re keye ysf;a

 iifr u;=Èk lsisu foalg
 bla‌uka fkdù bkq ud jf.a
 orkq neßjqj ord.kq kqU
 uÕ werekq ud is; jf.a

 ySkj, ys| lshk yeÕ=‍uka
 wo;a ug ó me‚ jf.a
 /jgqj;a kqU to;a ud is;
 wdofrhs ux mK jf.a

 kdvd b| kqU iekfikak oeka
 thhs kqU bla‌uka lf<a
 f,dfõ .eryqï ord .kakï
 Tfn kñka ñhEfok fjf,a

 mrdð; fkdj kqU ú|mq ÿl
 f,dj kqfò fkdfõ
 ksod.kq m%sh" f,dfjka yex.S
 iekiSu f.k ud tk Èfka'''


oiqka iy Y,ks w;r fma%u iïnkaO;dj ì| jegqKq miq weh

 ˜‍ysñ ke;s fmulg blsì| ye~qug
 is; uf.a fnd<| fj,d
 wkai;= yolg fmï l< jrog
 f,dj ug tfrys fj,d'''˜‍

 hk .S;fha iïmQ¾K mo fma<sh ;u f*ia‌ nqla‌ .sKqfï oud ;snq‚' th oud Èk follg miq tkï cq,s 19 jeks Èk ˜‍ñksiqkag fï ;rï fndre lrkak" fndrefjka Ôj;a fjkak mq¿jkao@ lshd wid ;snq‚'

 ˜‍fm;s mqrd iqj| úysÿKq
 wkka;fha h<s yuqfjuq
 u,a mqrd nUre mshUk
 ta f,dfõ h<s yuqfjuq˜‍

 ksfrdaId úrdðkS úiska .hk fï .S;fha mo rpkh lr we;af;a Y,ks ;dreldh' tu .S;fha w¾:h ir,j .;fyd;a lshEfjkafka lido ne|mq ;reKfhla‌ lido fkdne|mq nj mjid ;re‚hla‌ rjgk whqrehs' oiqka iy Y,ksf.a fma%u iïnkaO;djo tjekakls' fndfyda wh mjikafka Y,ks ;drld ;u w;aoelSu .S;hg kÕd we;s njhs'

 ;j;a Èkl tkï miq.sh ui úisy;a jeksod weh ;u fm!oa.,sl f*ia‌ nqla‌ .sKqfï fuf,i igyka lr ;snq‚' ˜‍Thd fjkqfjka .sßh lvka lE.yk tflla‌ yß Thdf.a ÿl wykak tod yssáhd kï wo Thd ;du;a Ôj;a fjkjd oiqka˜‍

 oiqka ñhf.dia‌ ojia‌ y;la‌ imsfrk Èk weh le,‚ mkai,a f.dia‌ ;snq‚' ta oiqka fjkqfjka wd.ñl j;dj;a j, fh§ughs' tÈku weh ;u f*ia‌ nqla‌ .sKqfï fuf,i igyka lr ;snq‚'

 ˜‍wog Thd .syska ojia‌ 7 hs' Thdj fu;k od,d .shdg mia‌fia ljqre;a Thdj n,kak weú,a,d kE''' yeuodu ys;kafka fyg Wfoa keÕsáoa§ Thd flda,a lrhs lsh,d' ;du fïl ySkhla‌ jf.a' yenehs wms wdfha yuqfjkjduhs'''' bkak ;ekl i;=áka bkak'''˜‍ - Thdf.a wdof¾

 wdorfha fõokdj ord .ekSug fkdyelsj udkislj weo jeà Èú kid.;a ckm%sh k¿ oiqka ksIdka o is,ajd .ek Tyqf.a fmïj;sh jQ Y,ks ;drld tf,i ;u fm!oa.,sl f*ia‌ nqla‌ .sKqfï igyka lr ;snqfKa wdorfha fõokdj wehgo oefkk ksid jkakg we;s'

 wjika jrg weh miq.sh ;=kajeksod ^03 od& ;u fm!oa.,sl f*ia‌ nqla‌ .sKqfï oud ;snqfKa fuu lú mx;s lsysmhhs'

 fkdoek fyda l< jrolg wo
 IS hEhs Wka ug lshkjd'''
 tfyu nek nek l;djg
 Wka ia‌j¾.h m;kjd

 we;a; fyd|g o;a tjqka wo
 wfka ksy~j bkakjd
 lsis l;djla‌ fkdwidu f,dj
 kqU úksYaph lrkjd

 fofkda odyla‌ .efgk k.rfha
 ñ§ wE;g ÿjkjd
 f,djg W;a;r neye n¢kakg
 wfka mõ kqU isf;kjd

 y;a fodyla‌ hkak;a l,ska oeka
 uõ ìßkaoE jefkkjd
 wvqu l=vqu;a fnod .kakg
 Wkqka flfyj¨‍ lvkjd

 kqU mßia‌iï lr, ÿka uy
 wdof¾ ug jákjd
 kqU oud .sh wuq fidfydk <Õ
 ;ksj ux wo w~kjd'

.hdka iurisxyGossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...