මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුවො මමයි කියන බැංකු කළමණාකරු !

Tyq uOHu m<df;a jd‚c nexl=jl l<uKdlrefjls'  Tyqf.a jhi wjqreÿ 45 la muK fõ' l%sia;shdks msfhl=g odj fn!oaO ujlf.a l=iska Wmka Tyq wOHdmkh ,nd we;af;a lkao Wvrg iqm%lg ls;=Kq mdi,lh' uj wkqj hñka fn!oaO j;a ms<sfj;a flfrys uy;a we,aula oelajQ Tyq bka miqj nqÿ oyu ms<sn| fmd; m; lshùug o fhduq ù we;' fï jk úg újdyl foore msfhl= jk Tyq b;d hym;a iudc wd¾Ól miqìulska hq;a wfhls' Tyqf.a ìß|o rcfha Wiia ;k;=rla fydnjkakshls' idudkH Ôú;fha § b;d m%ikak wej;=ï mej;=ï iys; Tyq ;u nexl=jg .Kqfokq lrejka <xlr .ekSug reisfhls'

tfia ;uka yuqjg tk Okj;a jHdmdßlhkag Ôú;h" iudch" f,dalh .ek úúO mdvï lshd fok fuu nexl= l<uKdlre bkamiqj Ôú;fha wks;H nj" ixidrh wdÈh ms<sn|jo Tjqkg  fkdfhl=;a O¾u lreKq lshd fohs' Tyqf.a fuu lreKq myod§fï yelshdj fldf;lao h;a lsisÿ iajdóka jykafia  kulgj;a Tyq ;rï fyd¢ka oï foish fkdyels nj mjikafkdao ysÕ fkdfj;s' fufia ;uka ,;a nqÿ oyu ms<sn| oekqfuka Ôú;fha wks;H nj" ixidrh iy ks¾jdKh ms<sn|j oyï lreKq bÈßm;a lrk Tyq ;ukag w;sYh ióm jQjkag fun÷ oyula foihs'

˜‍oekg wms nqÿ oyu lsh,d y÷kajk foa msßisÿ nqÿ oyu fkdfõ' msßisÿ nqÿ oyu fmd; m;ska j;a" ljqreka lshk foalska j;a bf.k .kak neye' tal bfígu m%{djg k;=fjkak ´k fohla' ó<Õg nqÿ fjk ffu;%S nqÿyduqÿrefjd .ek nK fmd;a j, ;sfnk ldrKd mÜgm,a fndre' kuq;a uq¿ fn!oaO iudchu tajhska uq,d fj,d ;sfhkafka' jeä fofkl=g fkdlshkj kï uu ta .ek jeo.;a ryila lshkakï'˜‍

nexl= l<uKdlre ;u .Kqfokq lrejka w;ßka ;ukag jvd;a ióm;u jQjkag tfia lshd fuf,i o lshhs'

 ˜‍uu ;uhs ffu;%S nqÿyduqÿrefjd yeáhg B<Õg ‍f,daflg my< fjkak bkafk' kuq;a fï l:djg jeä m%isoaêhla fokak tmd' ljqrej;a tal úYajdi lrk tlla keye'˜‍

 flfia fyda ;uka yuqjg meñ‚ Okj;a jHdmdßlhla lsysm fofkl=g Tyq fy<s l< fuu úiañ; ryi tu jHdmdßlhka w;f¾ uqkquqkqjla fia YS>%fhka me;sfrkakg úh' wjidkfha tu nexl= l<uKdlre ,jdu ta iïnkaOfhka jeä úia;r oek .ekSug tu jHdmdßl lsysmfofkl=g wjYH úh' tksid ;u ys;ñ;=re mjq,a j, msßila tlaj uykqjrg fkdÿre uyje,s .Õ wdikakfha ;snQ ixpdrl ksfla;khl Tjqyq fuu zu;= nqÿjk fndai;dKkaz f.a foiqula ixúOdkh l<y'

 túg Bg tlajQ Tyq lshd isáfha fuu foiqu ixúOdkh lrk ,oafoa idxidßl jYfhka ffu;%S nqÿka jk ;uka yuqfõ u;= ksjka oelSug fmreïmqrd isák uyd Nd.Hjka;hska msßila njh' ta wkqj tu foiqu wjidkfha Tyq úiska Tjqkg zks, ;,z m%odkhla o isÿlrk ,§'

 ta w;r ießhq;a ysñhka jYfhka tla mqoa.,fhl= kï lrk ,o w;r uq.,ka ysñhka jYfhka ;j mqoa.,fhl= kï lrk ,§' bka miqj iqojqka rcq" uydudhd foaúh" wfka ms~q isgq ;=ud" fldfid,a rc;=ud wd§ ks< ;, o Tyq úiska m;a lrk ,o w;r Bg wu;rj úYdldj" iqcd;dj" u,a,sldj" wd§ jYfhka ;j;a ;k;=re lsysmhla Tyq úiskau m%odkh lrk ,§'

bkamiqj B<Õ udifha;a tu fydag,fhau fmrjrejl fuu oyï yuqj meje;aùug;a¦ th wjidkfha tu oyï yuqjg tlajk msßi i|yd ks¾udxY wdydr fõ,la ,nd §ug;a¦ tfia Tyq fj;ska kj ;k;=re ,;a jHdmdßlhka lsysm fofkla bÈßm;a jQy' ta wkqj fojk oyï yuqfõ § Bg ;j;a jHdmdßlhka lsysmfofkl= tla jQ w;r Tjqyq fuu oyï yuqj oeäj úfõpkh lrkakg jQy' ta fuh uq¿ukska fn!oaO úfrdaë l%shdjla nj mjiñks'  túg tfia zu;= nqÿ jk fndai;dKkaz tfia úfõpkh l< msßi foajo;a;" ÑxÑudkúldj" iÉpl nuqKd f,i kï lrñka Tjqka ta oyï yuqfjka msgux lrk ,oafoa ;u wkq.dñlhkaf.a idOqldr y~ uOHfhah'

flfia fyda bkamiq iEu udihlu fmrjrefõ fuu oyï yuqj meje;s w;r ta i|yd uQ,H wkq.%yh ,nd §ug Tyqf.a ó<Õ nqÿ iiqfka ;k;=re ,;a jHdmdßlhska lsysm fofkla bÈßm;a jQy'

fuu nexl= l<uKdlref.a wkq.dñlhka w;ßka m%uqL;u idudðlfhl=f.a kekaoksh ñh hk ,oafoa Th w;rh' bka miq tys y;a ojfia u;l nK i|yd fuu msßi iuÕ tu zu;= nqÿ jk fndai;dKkaz o iyNd.S úh' tÈk tu oï foiqu meje;a jQ ysñ ku ffu;%S nqÿka f.a my< ùu ms<sn|j hula lSug iQodkï jQjd mu‚¦ nK wik msßfia isá zfndai;dfkdaz yksl wiqfkka ke.S isáhy'

˜‍wfka yduqÿrejfka¦ mska iskao fjhs Th mÜg m,a fndre kj;a; .kak¦ fu;k bkak lsisu flfkla tajd úYajdi lrkafka keye'˜‍

Tyq lE .ikakg úh'

kuq;a ‍tu ñh .sh ldka;djf.a mjqf,a {d;Ska iy fiiq {d;s ñ;%d§ka fuu zfndai;dKkaz ms<sn| fkdoek isàu ksid Tyq tu msßfika .=á fkdld fírefKa wkQ kufhks'

tfiau fuu l,yh w;rg meñ‚ zfndai;dKkaf.az ìß| fufia lSjdh'

˜‍uf.a uy;a;hd yeu w;skau fyd| flfkla¦ kuq;a fuhd ys;df.k bkafka thd u;= nqÿ jk ffu;%S fndaê i;ajfhda lsh,d' fuhd bkak yeáhg tal wyk iuyre tal ms<s.kakjd' kuq;a wmsg kï f;afrkjd fuhdf.a fudlla yß udkisl úlD;shla lsh,d' fldfydu;a wms jqK;a thdf.a u;hg úreoaO fjÉp yeáh thd mqÿu úÈyg flaka;s .kakjd'˜‍

ìß|f.a tu m%ldYh yuqfõ Tyq lshd isáfha ;u ìß| idxidßl jYfhka ;ukag i;=rej l%shd lrkakshl nj;a ;uka nqoaO;ajhg m;ajQ miqo weh ;ukag i;=relï lrk nj;ah'

ta flfia fyda fï mqoa.,hdg je<£ we;af;a zwNsudk fudayhz ^Grandiose Delusion& kï udkisl frda.h nj;a tu frda.h je<÷Kq wh yg idudkH Ôú;fha fiiq lghq;= j, § ‍th n, fkdmdk nj;a tys meñK isá ta ms<sn|j ;;= o;a wfhl= myod ÿka w;r Tyq jeäÿg;a lshd isáfha fuu mqoa.,hka fufia  ;uka t,an .;a jerÈ úYajdih mokï lr .;a lrefKa § muKla w;sYh ixfõ§ jk nj;a fldam jk nj;a h' ta flfia fyda ufkda ffjoHjrfhl= yuqù l,la m%;sldr .;fyd;a Tyqf.a fuu udkisl úlD;s ;djh ÿre fj;ehs we;euqka mejiqjo ta i|yd Tyqf.a wkq.dñlhka fï olajd Tyqg lsisÿ wjirhla § ke;' Bg fya;=j Tyqf.a tu udkisl frda.h iqj jqjfyd;a Tyq mjik B<Õ nqÿ iiqfka ;ukag ysñ ;k;=re wysñ jk ksido úh yel'

;s,la fiakdisxy

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...