සුළිසුළං මහ වැසි නිසා බස්නාහිර - දකුණ කැළඹේ

fld<U m%foaY lsysmhlg o .d,a, iy ud;r Èia;%slalfha m%foaY .Kkdjlg n,md we;s ;o iq<x ksid .ia lvdjeàï f.dvke.s,s lvd jeàï ud¾. wjysrùï we;=¿ ydks /ila isÿj we;';o iq<Õska .ia lvd jeàu ksid uqyqÿnv ud¾.fha ÿïßh .ukd.ukh weKysg we;ehs ÿïßh md,l ueÈßh lshhs' fï ksid ÿïßh u.Syq /ila oeä wmyiq;djg m;aj isá;s'

uOHu rd;%S ;;ajh wkqj  uqyqÿnv ud¾.fha ÿïßh ;=kla w;r uÕ kj;d we;ehs jd¾;d lr ;snq‚'m%foaY /ilskau úÿ,sh wekysàï jd¾;d fõ'olaIsK wêfõ.S ud¾.fha .ukd.ukh o wvd, ù we;'fld<U m%foaY /ilo .ia lvdjeàu ksid
ud¾. wjysr ù we;ehs wmod l<ukdlrK uOHia:dkh lshhs'

n%yiam;skaod Èkfhao ;o iq<x n,dfmdfrd;a;= úh yels nj ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j okajd we;'.d,a, ud;r yïnkaf;dg hk Èia;%slal j,o ;o iq<Õla yud .sh nj jd¾;d úh'

mj;sk whym;a ld,.=Kh;a iuÕ iq<f.a fõ.h mehg lsf,daógr 70 - 80 w;r fõ.fhka yud hd yels núka ta ms<sn|j úuis,su;a jk f,i ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j ëjr ck;djg ksfõokh lr ;snq‚'

whm;a ld<.=Kh fya;=fjka u;a;, .=jka f;dgqm,g f.dv neiaùug kshñ;j ;snQ .=jka hdkd folla lgqkdhl .=jka f;dgqm, fj; f.dv niajd we;s njo jd¾;d úh'

ta wkqj fpkakdhs isg meñ‚ UL 124 .=jka hdkh iy nex.f,da¾ isg meñ‚ UL 172 hk .=jka hdkd fol fuf,i lgqkdhl .=jkaf;dgqm, fj; f.dv niajd we;s nj u;a;, .=jkaf;dgqm, ksfõokh lr isáhs' olaIsK wêfõ.S ud¾.fha .uka .kakd r: jdyk j,g  mehg lsf,dañg¾ 60 l Wmßu fõ.hla mj;ajd.kakd f,i ud¾. ixj¾Ok wêldßh ßhÿrkaf.ka b,a,d we;'whym;a ld<.=Kh yd wêl iq<Õ;a iuÕ m%foaY lsysmhl úÿ,s iemhqugo ndOd t,a,ù ;sfí'
ta wkqj fld<U .d,a," ud;r" yïnkaf;dg yd nÿ,a, hk Èia;%slal j, úÿ,s iemhqug fuf,i ndOd t,a, ú ;sfí'

uy jeis iy iq<x fya;=fjka fld<U wjg isÿjQ wmod ksid wo rd;%S 11 jk úg   15 fokl= muK fld<U cd;sl frday,g we;=¿ lr we;ehso frday,a wdrxÑ ud¾. lshhs'.s,ka r: lsysmhla wmod ia:dk j,g msg;aj f.dia we;ehs o oek.kakg ;sfí'
;=jd, ,enQjkag m%;sldr lsÍu i|yd fld<U yÈis wk;=re wxYh hqyqiq¿j lghq;= lrk nj o tu wdrxÑ ud¾. mjihs'
mj;sk wêl j¾Idj;a iuÕ cd;sl f.dvke.s,s yd m¾fhaIK ixúOdkh nÿ,a, iy ud;f,a hk Èia;%slal fol m%foaY lsysmhlg kdhhEï wk;=re weÕùï ksl=;a lr ;sfí' y,aÿ,auq,a," nKavdrfj," ,.a., iy m,af,a.u hk m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYj,g fuu wk;=re weÕùï ksl=;a lr ;sfí'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...