අනාවැකි කියන ගංඟා සුදර්ශනී සමඟ කතාබහක්

Y%S ,xld l%slÜ ms,g fldäúk lr,dæ
l%slÜ Èkkak kdhlhdg jf.au weu;sg;a jdikdj ;sfhkak ´k

fï ojiaj, l%slÜ l%Svdj;a iuÕ l;dnyg ,lajk pß;hla ù we;af;a .xÕd iqo¾YkShs' weh lshQ njg mejfik wkdjels úYd, jYfhka iudc udOH ;=<o m%pdrh fjhs' we;a;gu weh ljqo@ weh we;a;gu .xÕd uE‚fhda jYfhka y÷kajk flkduo@ l%Svdfõ wkd.;h fldfyduo hkak ms<sn|j wE iuÕ isÿl< idlÉPdjls fuh'


Tnf.a iïmQ¾K ku@

w.ïfmdä .xÕd iqo¾YkS o fidhsid'

.u fldfyao@

wl=r, .%dufha

mjqf,a úia;r@

uf.a ;d;a;d wdhq¾fõo ffjoHjrfhla' ifydaorhka i;rfofkla iy ifydaoßhka fofofkla bkak mjq,l yhjekshd úÈyg Wm; ,nmq flfkla' uu orejka y;r fokl=f.a wïud flfkla'

mdi,a .sfha@

uu wl=r, mdif,a wOHdmkh yeoErejd'

Tnf.a /lshdj fudllao@

uu /lshdjla jYfhka lsisu fohla lf<a kE' l=vd ld,fha b|,u fjkia úÈyg yeÈÉÑ flfkla' ug ijig je÷ï ms÷ï lrkak ´k' th wfma f.or yefudau lrk fohla' yenehs uf.a úfYaI;ajhla ;sínd' uu fmdä ld,fha b|,u iuyr wkdjels lsh,d ;sínd'

ljqo t;fldg fï .xÕd uE‚fhda@

.xÕd uE‚fhda lshkafka uu fkfuhs' Th uqyqKq fmdf;a uu jf.a yodf.k .xÕd uE‚fhda lsh,d fmkS bkakjd' tal ;=<ska wi;H wkdjels lshkjd' talg uf.a lsisu iïnkaOhla kE' uu uqyqKq fmdf;a bkafka .xÕd iqo¾YkS fidhsid lshk kñka' fï .ek uu fldiaj;a; fmd,Sishg meñ‚,s l<d' bÈßfha§ ljqo lsh,d fy<sfjhs' fï fjkfldg uu okakjd lrk flkd'

Tn fcHd;sIHfõÈkshla o@ wkdjels lshkakshla o@

uu fcHd;sIh yodrmq flfkla fkfuhs' uu ta .ek okafka kE' tal to;a lsõjd wo;a lshkjd' tal okafka ke;s fohla' uu wkdjels m<lrkakshla'

fï wkdjels lshkafka yefudau lshk úÈfya foaj jrulskao@

keye' jrulska fkfjhs' uu l=vd wjêfha b|kau hï hï foaj,a lsh,d ;sfhkjd' ta lshmq foaj,a i;H fj,d ;sfhkjd' ta;a ta ojiaj, wfma wïud ;d;a;d tajd iudc .;lf<a keye' ta;a miqld,Skj uu jD;a;suh jYfhka wkdjels lshkakshla jqKd'

Tn wkdjels lshkak wrf.k fldÉpr l,a o@

wjqreÿ 35lg tyd Èjhkjd' oeka uf.a jhi 55la'

Tn lsõj wkdjels jerÈ,d keoao@

tf;la fuf;la lsõj lsisfohla jerÈ,d kE'

Tn lsõj f,dl=u wkdjelsh fudllao@

l=vd wjÈfha§ uu lsh,d ;sfhkjd Th ima; lkHd .=jka wk;=r' fldfyafoda rgl b|,d tk wyia hd;%djla uyd lkaol yems,d ta Tlafldu uefrkjd lsh,d' ta jf.au uf.a ifydaorhkag mji,d ;sfhkjd fï uyd uqyqo úYd, fj,d f.dv .,,d f.dvdla fofkla ñhhkjd lsh,d'

Tng iudch we;=f<a úYd, l;d nyla we;s fjkafka fï l%slÜ l%Svdj;a iuÕ isÿlrk wkdjels;a tlal' fudlla o fï iïnkaOh@

tlmdrg fkfuhs' 2011 b|,u lsõjd' uf.a fjí wvúh ne¨‍fjd;a ´k flfkl=g olskak mq¿jka' uu tod b|,d lsõjd ,xldfõ l%Svdj n,dfmdfrd;a;= ke;s úÈyg my;g jefgkjd' ta jf.au l%Svlhka w;r m%Yak we;s fjkjd' l%Svdj wmydihg ,lafjkjd' l%Svlhkag kskaodjka ú¢kak fjkjd lsh,d' ug 2011 b|,u lsõjd uE;l b|,d ;uhs ta;a wjOdkh fhduq jqfKa'

tod Tn ldgo lsõfõ fï wk;=re@

uu fïl lsõjd chka; O¾uodi uy;a;hg' ug miafia l;d lrkakï lsõjd' Bg miafia ixÔj rK;=x. lsh,d flfklag l;d lr,d uu lsõjd'

fudkjo lsõfõ@

uu lsõjd wfma rg l%slÜj,ska by<g hk ksid fjk;a rgj,ska hï hï fldäúk jf.a foaj,a isÿlr,d ;sfhkjd lsh,d wfma l%Svlhkag' tal uf.a úYaj Yla;shg fmak nj ;uhs uu ta ldf,a b|,u lshkak W;aidy lf<a' ta;a ta .ek wjOdkh fhduq lf<a kE'

Tn lshkafka l%Svlhkag whym;la isoaOfjkak lsh,d fudkjdyß fohla lr,d lsh,o@

Tõ' wksjd¾ fhkau' ysgmq olaI l%Svlhka tlmdr mels¿fKa fï foaj,a ksid' tfyu ke;=j ta whf.a olaIlï wvqùula fkfuhs' mqyqKqfõ wvqùul=;a fkfjhs' fkdie,sls,su;a njl=;a fkfuhs' wr lrmq foaj,a ksihs tfyu jqfKa' wog;a ta foa tfyuhs'

ta lshkafka fïl ld,dka;rhla ;siafia fjÉp fohla o@

2011 b|,u fmkqKd ,xldfõ l%slÜ l%Svdjg wm,hs' my;g fy<kjd lsh,d' ;j ldrKhl=;a ;sfhkjd' rgg jdikdj f.akak kdhlhkaf.a jdikdj;a n,mdkjd' ys;kak l%Svd weue;sf.a wm, ;sfhkjd kï l%Svlhkaf.a wm, ;sfhkjd kï ta foaj¨‍;a l%Svdjg n,mdkjd'

fï uE;l b|,d l%Svd n,OdÍka Tn;a tlal iïnkaO fjkafka fïl oekf.k o@

Tõ tal kE lshkak nE' uu fndre lshk flfkla fkfuhs' tfyu iyiïnkaOhla we;s jqKd' tal lshkak mq¿jka'

Tjqka iïnkaO jqfKa fudlgo@

uu ta whg lsõjd" fï m%Yak ;sfhkjd' wkak ta m%Yakj,g Woõ lrkak mq¿jka lsh,d' wju lrkak yß mq¿jka lsõjd' Èkkak neß kï iu ;;a;ajhg yß f.akak mq¿jka lsõjd'

fï .ek oekqï ÿkak wh kï jYfhka lshkak@

uu l,ska ysáh l%Svd weu;s uyskaodkkao w¨‍;a.uf.a uy;dg lsõjd' yenehs uu lshk foa .ek fmdä yß wjOdkhla fhduq lf<a j¾;udk l%Svd weu;s ohdisß weue;s;=ud ú;rhs'

ohdisß wud;Hjrhd Tnj yïnfjkak wdjdo@

Tõ b;ska wdjd' uf.a me,j;af;a ksjig'

Tn l%slÜ md,l uKav,fha iNdm;s ;s,x. iqu;smd, yïnjqKdo@

kE''' kE''' yïnjqfKa kE''' tla;rd wd.ñl W;aijhl§ yïnjqKd' Bg miafia yïnjqfKa kE'

we;a;o Y%S ,xld l%slÜ lKavdhu f;dard m;alr .kafka Tnf.a Wmfoia u; lshkafka@

kE''' tal fndre l;djla'

l%Svd weue;sjrhd lsõjd fï l%Svlhkaf.a nv jeähs' *sÜkia wvqhs lsh,d Tn lshkafka tajd fkfuhs fï lvd jeàug m%Yak@

kE''' tajd fkfuhs' ug uE;l§ oelald wkqr l=udr Èidkdhl uy;a;h lsh,d ;sínd fï yefudau .xÕd uE‚fhda <Õg hkjd' Bg miafihs l%Svlfhda mqyqKqlre fj; hkafka lsh,d' uu lshkjd fuÉpr l,a mqyqKqlrefjda mqyqKq l<d fkao@ tfyukï Èkkak tmehs' uf.a wdYs¾jdoh .;af;a mdlsia:dk ueÉ tlg l,ska'

Tnj yïfnkak wdmq l%slÜ l%Svlfhda ljqo@

nE tfyu lshkak nE'

j¾;udk l%Svlfhda ú;ro tkafka@

wfka wïfï biair ysáh l%Svlfhda ;uhs jeäfhkau wdfõ'

Tng ysf;kafka keoao wúksYaÑ; l%Svdjla .ek wkdjels lshkak .syska iudcfhka .eryqï ,nkakg fjhs lsh,d@

kE''' b;ska ys;kak fohla kE' oekgu fmakjfka f.dvdla wh wfma l%Svlhkag B¾IHhs' ord.kak nE' ta ksid ug fpdaokd lrkjd' lrkak fohla kE ug fmakfoa uu lshkafka' nqÿyduqÿrejkag" fÊiqia jykafiag;a wmydi l<dfka' ta ksid uu ief,kafka kE'

Tn fhdackd l<do ÈfkaIa pkaÈud,a kdhlhd yeáhg àï tlg m;alrkak@

wksjd¾hfhkau lfrd;a fyd|hs lsh,d ug fmkakqï lrkjd'

ÈfkaIag jdikdj ;sfhkjdo@

kE fufyuhs' l%Svlfhka ;uka lrk l%Svdjg wdof¾ lrkak ´k' jD;a;shg fkfuhs rgg wdof¾ lrkak ´k' ta ksid ug yïnjqK l%Svlhka tlal n,oa§ ÈfkaIa pkaÈud,a talg iqÿiqhs' uf.a mq;df.a hd¿fjla' ;ukaf.a jdishg fkfuhs Tyq l%Svd lrkafka'

ljod f.dv hhso fï l%slÜ@

ljod f.dvhhso lsh,d n,ka bkak nEfka' wms fldfydu yß f.dvfjkak ´k' yenehs oeka kï f.dvtkak ´k ld,h yß'

ta lshkafka Tn fudkjd yß fohla l<do@

kE''' kE''' ug lrmq fohla fkfuhs' fyd| mqyqKqlrefjla wdjd' Tyqg jdikd .=Kh ;sfhkjd' T;k kqiqÿiq lSmfofkla bkakjd ta wh bÈßfha§ hhs' ta whf.a kï lshkak nE'

Th kqiqÿiq wh l%Svlfhda o@ n,Odßka o@

fof.d,af,du bkakjd'

miq.sh ld,fha jeäu fpdaokdj t,a, jqfKa l%slÜ md,l uKav,hg' t;k kqiqÿiq wh bkakjd lsh,d fmkafka keoao@

wksjd¾ fhkau uu lshkafka Th uKav,j,ska whska lr,d l%Svlhka f;aÍu l%slÜ kdhlhdg ,ndfokak ´k'

oeka Th lr,d ;sfhkjd lshk nkaOkj,ska l%Svlfhda fír.kak fudkjdo lrkak ´k@

fï ñ;Hdjla fkfuhs' nkaOk ;sfhkjd nqÿkaf.a ld,fha b|,d' bkaÈhdj jf.a rgj,aj, úYd, jYfhka ;sfhkjd' flda,s,d l%Svd lrkak l,ska wdYs¾jdo lrkjd mQcljre f.kakj,d'

l%slÜ w;wer,d foaYmd,khg wdfjd;a fldfyduo foaYmd,k{hka w;r iïnkaOh@

fufyuhs yß fohla lrkfldg láka lg hkjd' uu ,xldfõ ú;rla fkfuhs foia úfoiaj, mjd ckm%sh flfkla' ta ksid foaYmd,k{fhda tkjd' mlaI úmlaIfhka f;drj tkjd'

rdcH kdhlfhd;a iïnkaO jqKdo@

fndfyda kdhlhkag wdYs¾jdo lr,d ;sfhkjd'

uyskao rdcmlaI uy;a;hd tlal ;sfhk iïnkaOh fudllao@

t;=ud fndfydau ys;j;a' ug f.dvdla ys;j;a jqfKa mrdcfhka miafia' yenehs ta mrdch;a 2013§ uu lsõjd'

Tn óg l,ska oelal o j¾;udk ckdêm;s ckdêm;sjrfhla fjkjd lsh,d@

wksjd¾ fhkau uu lsõjd' u;lo ms<shkao, me;af;a fndaïnhla ;sh,d t;=ud fíreKd' ta fj,dfõÈ uu lsõjd t;=ud ljod yß kdhlhd fjkjd lsh,d'

ffu;%Smd, uy;a;hg oekqï ÿkakdo@

kE''' kE''' uu miafika hk flfkla fkfuhs'

j¾;udk ckdêm;sj yïnjqfKa keoao@

t;=udj yïnfjkak uu .syska ;sfhkjd tl ojila'

Tng ys;k yeáhg fï wdKavqfõ wkd.;h fldfyduo@

talg oeka W;a;r fokak nE'

rgg fudk jf.ao@

oeka ;sfhkafka w¾nqoldÍ ;;a;ajhla bÈßfha§ ug lshkak neß ;rï foaj,a isoaO fjkjd' uu fï wjia:dfõ§ fohla lshkak krlhs'

2018 jif¾§ hï foaYmd,k fmr<shla fjkj¨‍' we;a;o tal@

Tõ fmr<sldr ;;a;ajhla fjkak mq¿jka'

Th foaYmd,k wkdjels lshkak .syska f.dvdla fofkla kï le; lr.;a;d' Tng ysf;kafka keoao tfyu fjhs lsh,d@

wkdjels jdishg lshk wh jeähs' iuyr wh ;j;a flfklag jdis fjkak lshkjd' ;j;a wh uqo,g lshkjd'

2020 ljqo fï wh w;ßka kdhlhd fjkafka@

2020 § fï Tlafldu .ek ck;dj l,lsfrkjd' Th bkaku flfkla n,dfmdfrd;a;= ke;s wdldrfhka biau;= fjkjd'
.hdka .d,a,f.a


Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...