අද 1 සිට පොලිතින් තහනම අකුරටම

wo 1 isg fmd,s;ska ;yku wl=rgu
lEu ñ,;a jeä fjkj¨‍

miq.sh 2017 jif¾ mkjkakg fhÿK ,kaÉ ISÜ we;=¿ >k;ajfhka jeä fmd,s;Ska Ndú;h yd ta wdY%s;j NdKav ksmoùu ks, jYfhka uq¿u‚kau ;ykï lsÍu wo ^1& isg n,mj;ajk nj uOHu mßir wêldßh okajd isà'

iema;eïn¾ ui 01 jkod isg fuu ;yku uq,a wÈhr f,i mkjd ;snqKo wo olajd iyk ld,hla ,nd§ tth ilia lr.ekSug fõ,dj ,nd§ ;snqks'

wo isg fjf<|dfï§ fukau lsisÿ W;aijhlg ieris,s lghq;=j,§ fmd,s;ska Ndú;h ;ykïh'

uOHu mßir wêldßfha iNdm;s uydpd¾h ,d,a u¾úka O¾uisß lshd isáfha wo  ^01& isg fmd,s;ska wf,úlrk f;d. fj<÷ka fidhd jeg,Sï l%shd;aul lrk njhs'

flfia fj;;a fmd,s;ska ksIamdolhkag rch ,nd§ug fmdfrdkaÿ jQ iyk lsisjla fuf;la ,nd§ fkdue;s
njg iuia; ,xld fmd,s;ska ksIamdolhskaf.a yd m%;spl%SlrKh lrkakkaf.a ix.uh fpdaokd lr ;sfí'iuia; ,xld wdmkYd,d ysñ ix.ufha cd;sl ixúOdhl wfia, iïm;a lshd isáfha fuu ;;a;ajh u; bÈßfha§ wdydr ñ, jeä lsÍug isÿ jk njhs'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...