යෝෂිත රාජපක්ෂ හා නාමල් රාජපක්ෂ මැදිහත් වූ රග්බි ගැටුම

kdu,a - fhdaIs; r.aì ;r.hlska miq msáh ueo uy j,shl'' [Video]

je,sir§ mej;s r.aì ;r.hla wjidkfha mej;s .egqulg md¾,sfuaka;= uka;‍%S kdu,a rdcmla‍I yd Tyqf.a fidyhqre fhdaIs; rdcmla‍I ueÈy;a jk whqre oelafjk ùäfhdajla fua Èkj, iudc cd,hkays yqjudre fjñka we;'

kdúl yuqod lKavdhu yd iS'tÉ' wekaâ t*a'iS' lKavdhï w;r fuu ;r.h meje;aù we;af;a wka;¾ iudc ,S.a r.aì ;r.dj,sh hgf;a jk ;r.hla f,ihs'

,l=Kq 27-24la f,i tu ;r.h ch .kq ,enqfja kdúl yuqod lKavdhu jk w;r ;r.fhka miq lKavdhfï fofla l%Svlhska w;r nyska niaùula we;s ù th .egqula úh'

iS'tÉ' wekaâ t*a'iS' lKavdhug fhdaIs; rdcmla‍I ;r. lr we;'

fua w;r ;ukg msßila ;¾ckh lf,a hhs iS'tÉ' wekaâ t*a'iS' lKavdhfï l<ukdlre Oïñl ueof.or uy;d fmd,Sishg meñ‚,s lr ;sfna'


Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...