වික්ටර් රත්නායකගේ බිරිඳගේ රන් භාන්ඩ සොරකම

úlag¾ r;akdhlf.a ìß|f.a rka Ndkav fidrlfï iïmQ¾K l;dj
iS'iS'à'ù' o¾Yk Tiafia fydrlu wf;a udÜgq

;x.,af,a msysá rdcH nexl=jla ;=< isÿ jQ uyd mßudK rka NdKav jxpdjla ms<sn| mÍlaIK meje;ajQ ;x.,a, úfYaI wmrdO úu¾Yk wxYfha ks,OdÍkag tys iq,uq, fy<sorõ lrf.k Bg iïnkaO iellrejkao wêlrKhg bÈßm;a lsÍug yels úh' fuu r;arka nvq fydrlu isÿlr ;snqfKa ,xldfõ m%isoaO .dhlhl=f.a ìßhls'

wfma rfÜ my< uOHu mdka;sl ñksiqkag yÈis lghq;a;la fjkqfjka lShla fyda tljr fidhd .ekSug isÿ jqjfyd;a Tjqka iq,Nj isÿlrkafka ldf.ka fyda fmd,shg uqo,la ,nd .ekSuh' ke;skï ;u lklr we;s wdNrK nexl=jlg Wlia ;nd lShla yß ,nd .ekSuh' tfia Wlia lrk rka nvq álg;a fykyqrd .eyqfjd;a fjkafka l=ulao hkak lsjhq;= fkdfõ'
oeä úYajdihlska hq;=j rdcH nexl=jl Wlia lrk ,o r;arka nvq ál l,lg miqj kej; fírd .kak hk úg tajd fjkia ù ;snqfKa wreu mqÿu wdldrh;a iuÕ weú<S .sh isoaêh oeka we;af;a Widúfhah'

fuu isoaêhg wod< ielldßh ,xldfõ iqm%isoaO .dhlhl= jQ úlag¾ r;akdhlf.a ìßh' weh kñka yIsks ks,laIs wfïkaødh' jhi wjqreÿ 32h' bka miq wehf.a kuo yIsks ks,laIskS r;akdhl kñka fjkia úh' fï ;eke;a;sh ;x.,af,a fuu rdcH nexl=fõ 2012' 11' 14 isg 2016' 04' 22 olajd ld,h ;=< fiajh lr ;sì‚'
rka NdKav jxpdj tu ld,h ;=<§ ;x.,af,a mÈxÑ mqoa.,hka fofofkla úiska tu nexl=fõ Wlia lrk ,o r;arka nvq jxpd iy.; f,i udre lr we;s nj fy<s úh' fuu r;arka NdKav jxpdj remsh,a ‍fodf<dia ,laI wiQoyila úh' kshu rka NdKavj,g nßka wvq r;arka nvq b;d iQlaIu f,i udre lsÍfuka fuu jxpdj isÿlr ;sì‚'

;x.,af,a msysá rdcH nexl=fõ tjlg isá l<ukdlre iqð;a l=udrisxyh' Tyq 2016' 05' 19 Èk ;x.,a, fmd,sishg meñK ;u nexl=fõ isÿjQ rka NdKav jxpdjla iïnkaOfhka meñ‚,a,la lf<ah' fmd,sisho l<ukdldrjrhdf.a meñ‚,a, fmd,sia fmdf;a wl=rla kEr igyka lr .;af;ah' fmd,sia meñ‚,af,ka lshjqfKa tu nexl=fõ 2016 jir jkúg Wlia wxYh Ndrj isá ks,Odßksh Wlia lrk ,o rka NdKav fjkqjg fjk;a rka nvq oud we;s njh'

fmd,sishg meñ‚,a, meñŒug u;af;kao fuu isÿùu ms<sn| wdh;k uÜgñkao mÍlaIKhla isÿù ;sì‚' ta r;arka nvq Wlia lrk ,o fofokl= úiska l<ukdlre oekqj;a lsÍfuka miqjh'

fmdf<dïudrej" ;x.,a, hk ,smskfha mÈxÑ î'tï'mS' ksfrdaIK ;uka i;= r;arka nvq lsysmhla 2014' 06' 13 Èk ;x.,af,a tu rdcH nexl=fõ Wlia ;enqfõh' Tyq Wlia l< NdKav w;r uqÿ 01 la" ux., ;e,a,la yd ud,hla" j<¨‍ 02la úh' tys rka nr .%Eï 67'8ls' ta i|yd Tyq ,ndf.k ;snQ uqo, remsh,a ;=ka,laI kjoyils' bka miq ksfrdaIK jßka jr nexl=jg meñK ish r;arka nvq iskak ùug fkd§ fmd,S uqo,a n¢ñka isáfhah' Wlia lrk ,o rka NdKav i|yd fmd,S n¢kakg nexl=jg meñfKk iEu Èklu fya ish r;arka nvq mÍlaId lsÍug lghq;= lf<ah' miq.sh 2016' 04' 22 Èkod iqmqreÿ mßÈ fmd,S uqo,la ne£ug nexl=jg meñ‚ ksfrdaIKg ish rka NdKavj, fjkila olakg ,eì‚' Tyq ta ms<sn| Wlia wxYfha fiajh l< ks,Odßkshf.ka úuiqfõh' tfy;a wehf.ka ,enqKq ms<s;=frka iEySulg m;a fkdjQ ksfrdaIK jydu fï ms<sn| nexl= l<ukdlre oekqj;a lf<ah'
wxl 52$B" mdi,a udj;" fmdf<dïudrej" ;x.,a, ,smskfha mÈxÑj isá fÊ'tÉ' pkaødks úfoia .;ùu i|yd m%udKj;a uqo,la fidhd .ekSug ;ukaf.a {d;Skaf.ka tl;= lr.;a rka NdKav lSmhla nexl=fõ Wlia ;enqjdh' 2011 jif¾ Èkl weh úiska Wlia l< rka NdKav w;r j<¨‍ 04la" rka ud, 04la" fmkavka 05la" fíia,Ü 02la" uqÿ 07la yd lrdnq 04la úh' rka nr .%Eï 163'14ls' weh ta fjkqfjka ,nd.;a uqo, remsh,a yh,laI wiQoyils' ta uqo, ,ndf.k pkaøks úfoaY.; jQjdh'

úfoia .; jQ weh tu rka NdKav fírd .ekSu i|yd msg rg isg ish mq;dg uqo,a tõjdh" weh rka nvq i|yd jk fmd,S uqo,;a ,nd.;a Kh uqof,ka fldgil=;a f.jñka isáhdh' miq.sh jif¾ ,xldjg meñ‚ pkaødkS ish mq;do legqj 2016' 06' 29 Èk nexl=jg .sfha ish r;arka nvq fírd.ekSugh' rka NdKav fíÍu mfil oud Tjqkago kej; hEug isÿ jqfha l<ukdldrjrhd fï iïnkaOfhka fidhd n,k nj mejeiSu ksidfjks' tfy;a wjidkfha kvq uÕg hEug Tjqyq ;Skaÿ l<y'

,nk ud¾;= 27od tu kvqj le|ùug ;Skaÿ lr ;sì‚' iS'iS'à'ù' fy<s l< l;dj udi tlyudrla jeks ld,hla ;=< nexl=fõ Wlia lrk ,o r;arka nvqj,g l=ula ùo hkak ms<sn| nexl= l<ukdldrjrhd wNHka;r mÍlaIKhla wdrïN lf<ah' tys§ nexl=fõ ;snQ iS'iS'à'ù' o¾Yk mÍlaIdjg ,laúh' isÿù we;s oE ish,a, fy<s jkafka ta iS'iS'à'ù' o¾Yk Tiafiah' Wlia ;nk ,o jákdlñka by< r;arka nvq fjkqjg tjlg nexl=fõ Wlia wxYh Ndrj isá yIsks ks,laIs wfïkaød kue;s ;eke;a;sh úiska jHdc rka NdKav ouk wdldrh tu iS'iS'à'ù' o¾Ykj, igykaj ;sì‚'

nexl=j ;=< isÿ l< mÍlaIKfha§ fydrlu wf;a udÜgq ù ;sì‚' fuh f.däka fírd .ekSug iQodkï jQ fï ;eke;a;sh tla rka NdKav Wlialdßhla jQ fÊ'tÉ' pkaødksg wh;a rka NdKav i|yd remsh,a ,laI yhl uqo,la f.ùug tlÕ jQjdh' ta wkqj 2016'04'28 Èk yIsks ks,laIs úiska nexl=fõ ;Sre .sKqug remsh,a ,laI 06l uqo,la ;ekam;a l<dh' ta iuÕ fï ;eke;a;sh ;x.,af,a isg fydaud.u tu nexl=jg udre lr tõfõh'

fuh iq¿mgq jrola fkdú‚' wNHka;r mÍlaIKfhka wk;=rej jeäÿr mÍlaIK lghq;= i|yd fmd,sia meñ‚,a,la f.dkq úh' ;x.,a, nexl= l<ukdldrjrhd úiska 2016' 05' 19 jeks Èk tu fmd,sia meñ‚,a, f.dkq lr ;sì‚' jydu l%shd;aul jQ ;x.,a, fmd,sish mÍlaIK lghq;= wdrïN lf<ah' ta wkqj m<uqfjkau ;x.,af,a tu nexl=fõ fiajlhkaf.a lg W;a;r ,nd .ekq‚' wk;=rej isoaêhg wod< iS'iS'à'ù' o¾Yko mÍlaIdjg ,la flß‚' uQ,sl úu¾Ykfhka miq wod< ielldßhf.a iel lghq;= yeisÍï rgd iys; ùäfhda o¾Yko iys;j ;x.,a, ufyia;%d;a wêlrKfha î wd¾ 477$2016 kñka kvqjla f.dkqlr ufyia;%d;ajrhdo oekqj;a lsÍug fmd,sish lghq;= lf<ah'
tfy;a w;ruÕ§ w;sYh iel Wmojk f,i tu mÍlaIK lghq;= wvmK úh' jir tlyudrla ;siafia mÍlaIK lghq;= isÿ fjñka ;snqfKa ukao.dó whqßkah' fuu rkaud, yqgmgh miq.sh Èk tl ief¾gu lr<shg wdfõ uq¿ rfÜu wjOdkh Èkd .ksñks' rka NdKav fidrlfï bÈß mÍlaIK lghq;= ;x.,a, fldÜGdi úfYaI wmrdO úu¾Yk tallhg mejeß‚' wod< ielldßh úiska udre lrk ,o r;arka nvq ish,a, fmd,sia Ndrhg .;af;ah' wk;=rej tu rka NdKav wêlrKhg Ndr§ug fmd,sish lghq;= lf<ah'
úu¾Yk wdrïN l< fmd,sish m<uqfjkau Wmdh ¥;hka ud¾.fhka fuu ielldßh ms<sn| ish¨‍ f;dr;=re /ia lr .;af;ah' fï fy<sorjq lsÍï bÈß mÍlaIK lghq;= i|yd jeo.;a mokula idod § ;sì‚' ielldßh ms<sn| jQ ish¨‍ f;dr;=re fidhd .ekSfuka miqj wehg ;x.,a, fldÜGdi úfYaI wmrdO úu¾Yk tallfha fmkS isák f,ig 2018' 01' 05 Èk w;=re.sßh fmd,sish uÕska wehg oekqï ÿkafkah' weh mÈxÑj isákafka w;=re.sßh Trej, tf.dvj;a; m%foaYfhah' fmd,sia oekqï§ug wkqj weh ish újdyl ieñhd jQ úlag¾ r;akdhl;a iuÕ 2018' 01' 09 jeks Èk kS;s{hka fofokl=o iuÕ ;x.,a, fmd,sishg meñ‚hdh'
tys§ wehg úreoaOj we;s fpdaokdj jk ,xld oKav kS;s ix.%yfha 401 jxpdj" 389 idmrdë úYajdih lv lsÍu" 386 idmrdë idjoH mßyrKh yd 1982 wxl 12 ork fmdÿ foam< úIfhys,d .efkk je/È mkf;a 08 ^1& j.ka;sh hgf;a fpdaokdj lshjd § ielldßh fmd,sia w;awvx.=jg .;af;ah' w;awvx.=jg m;a ielldßh fmd,sish úiska ;x.,a, ufyia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a flß‚' weh fjkqfjka fmkS isá kS;s{fhda ielldßh wem u; uqod yßk f,ig b,a,Sula l<y' tfy;a fmd,sish úiska È.ska È.gu wêlrKh yuqfõ l< lreKq oelaùug wkqj ielldßh ckjdß ui 17 jeks Èk olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lrk f,i ;x.,a, ufyia;%d;a yd w;sf¾l Èid úksiqre uyS úfÊùr ksfhda. lf<ah'
fuu isÿùug wod<j ;x.,a, uQ,ia:dk fmd,sish yryd meje;ajQ mÍlaIK lghq;= w;rueo w;d¾lsl f,i wvmK úh' mÍlaIK lghq;= jir tlyudrla ;rï ld,hla m%udo ù ;snqfKa lsisjl=f.a n,mEula ksid nj kï meyeÈ,s ú‚' wkdjrKh jk wdldrhg fuu ielldßh È.ska È.gu fuu mÍlaIK lghq;= hg .eiSug úúO ueÈy;a ùï isÿ lr ;sì‚' jxpdj jika lsÍu i|yd ;x.,a, uQ,ia:dk fmd,sisfha ks,OdÍkag w,a,ia ÿka nj jfrl lsheú‚' tla ks,Odßhl=g iqmsß jdykhla ;E.s ,enqKq njgo l;d me;sß‚' fï ms<sn| úu¾Ykh lsÍu i|yd ud;r Èidj Ndr ksfhdacH fmd,siam;s ls;aisß ch,;af.a iDcq wëlaIKh hgf;a ;x.,a, fmd,sia wêldß .S;d,a ,laisß úiska úu¾Ykhla wdrïN lr we;' w,a,ia §u yd w,a,ia .ekSu fjku kvqjls' bÈßfha§ ta wkS;sl .kqfokqj;a fy<sorõ jkq we;'
;;= o;a wdrxÑ ud¾. mejeiqfj fmd,sish ielldßhg l< oekqï §ug wkqj miq.sh 09 jeks Èk fmd,sish yuqfõ fmkS fkdisáfha kï wmrdOldßhlg wdrlaIdj yd /ljrKh §fï fpdaokdj hgf;a wef.a ieñhd jQ úlag¾ r;akdhlo fmd,sia w;awvx.=jg .ekSfï ie,iqula ;snQ njh'
ã' kqjka chfialr

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...