තාත්තාගේ සියලුම ගීතවල අයිතිය මගේ - ජයන්ත

;d;a;df.a ish¨‍u .S;j, whs;sh uf.a Tyqg wmg kvq odkak nE- chka;

m%ùK .dhl úlag¾ r;akdhlhka ish .S; .dhkd lsÍu ;ykï lrñka ;ukaf.a mq;=ka fofokdg kS;s{hl=f.a ud¾.fhka miq.shod ,smshla tjd ;snq‚' kuq;a ta ,smsh ,eîfuka miqj úldYh jqkq rEmjdyskS jevigykl§  úlag¾ r;akdhf.a mq;=Kqjre jk chka; r;akdhl iy f,¨‍ï r;akdhl fofokdu ;u mshdf.a .S; .dhkd lr ;snqfka wßhdÿjg fukah'

úlag¾ r;akdhlf.a .S; .dhkd lsÍu ksid bÈßfha§ Tjqka kS;sh bÈßfha jrolrejka fõúo hk .eg¨‍jla u;=j ;sfnk w;r fuf;la fy<sfkdjQ ryila fy<s lrñka chka; r;akdhl ta .ek fuf,i m%ldY lr ;snqKd'

‘tjeks lsisu m%Yakhla we;s fkdjk nj okakd ksihs uu  nh ke;=j ;d;a;df.a .S; .dhkd lrkafka'ta lsisu fya;=jla
ksid ‍fkfjhs' kS;s{hl=f.a ud¾.fhka tj,d ;snqKq ,smsfha i|yka lr,d ;snqfKa ñka bÈßhg ;d;a;df.a .S; .dhkd lrkak tmd lsh,d ú;rhs' tfyu ,smshla tõjd lsh,d ;d;a;df.a .S; .dhkd lsÍu wmg ;ykï lrkak Tyqg whs;shla keye' ta ksid wmg úreoaOj ;d;a;d kvq odk;=re ;uhs  uu;a fï n,df.k bkafka'

2013 jif¾§ ;d;a;d Tyqf.a .S;j, l¾;D Nd.h ,nd.ekSu .S; mejeÍu we;=¿ ish¨‍ whs;Ska kS;s{fhla bÈßfha ug ,shd ÿkakd' ta ksid wmg tjmq ,smsh iïnkaOfhka ug nhfjkak lsisu fya;=jla keye' Ôú; N=la;sh ;shdf.k ‍fkfjhs ;d;a;d Tyqf.a .S;j, whs;sh ud fj; mejerefõ' ta ksid ñka bÈßhg Tyq .dhkd lrk .S;j, whs;sh ú;rla ‍fkfjhs tajdfha l¾;D Nd. mjd yßkï whs;s ughs'

;d;a;d fyd|gu okakjd kvq oeïfud;a fudkjdo fjkafka lsh,d' Tyq iu. oeka isák ldka;djf.a n,mEu ksid ;uhs ;d;a;d wmg ta jf.a ,smshla tj,d ;sfhkafka' fuf;la ld,hla uu ;d;a;df.a .S; ú;rla fõÈldfõ .dhkd lf<a keye fjk;a m%ùK .dhlhkaf.a mq;a;= ;d;a;,df.a .S; .dhkd lroa§ fndfyda fokd wfmka úui,d ;sfhkjd wehs wms ;d;a;df.a .S; .dhkd lrkafka ke;af;a lsh,d' wksl fuÉpr ld,hla fjk;a iuyre ;d;a;df.a .S; .dhkd lroaÈ;a uu ksy~j ysáhd' ;d;a;df.a .S; bÈßhg f.kshkak uuhs u,a,shs bkak ksid nhfjkak tmd lsh,d ;uhs ug oeka rislhkag lshkak ;sfhkafka'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...