නාමල්ට දුන් අක්මාව ගැන මධුවාධවත් කතා කරයි..!!

ùrhd ද්‍රෝහියා fj,d' ද්‍රෝහියා ùrhd fj,d' kdu,ag fudkjd yß jqfkd;a rxcka j. lshkak ´k' kdu,ag ÿka wlaudj .ek uOqjdOj;a l;d lrhs''ææ

myq.sh ld,h mqrdjgu iudc cd,d ;=, úYd, wjOdkhla Èkd.;a lsysm fokd w;r kdu,a Wvq.u by,skau bkakjd' kdu,a Wvq.ug wlaudj  ,nd ÿka ;eke;a;d l, fpdaokd iy bka wk;=rej iudc cd,d ;=, isÿl, úúO m%pdrK ksid kdu,a Wvq.u ms<sn| iDKd;au wdl,amhla ck;dj w;rg ióm jqkd' flfia fj;;a fï ms<sn|j uOqudOj wrúkao úiska miq.shod i;swka; mqj;am;lg iïuqL idlÉPdjla ,nd foñka fuf,i m%ldY l, ;snqKd'


kdu,a Wvq.ug wlaudfjka fldgila noaO lsÍu .ek wdfh;a l;d fjkjd' fudllao fïfla we;a;@

fï l;dfõ ug kï wjê 3la fmakjd' ta wjê ;=fka§ tlu pß; úúO fjkialïj,g ,lafj,d ;sfhkjd' ùrhd øෝyshd fj,d' øෝyshd ùrhd fj,d' ld,hla tlal m‍%YakldÍ ;;a;afjlg weú;a'

ta wjê tlska tl meyeÈ,s lruqo@ kdu,a Wvq.u lshk Ôúf;a fydhk ñksidg C%sYdka; lshk Ôùf;a mQcd lrmq ñksid uqK.efykjd' C%sYdka; uqK.efykafk m;a;f¾ odmq oekaùulg wkqj' t;ekÈ ;=kafofkla bÈßm;a jqKd' tlaflfkl=f.a kï ;snqfK fjk woyila' wfkla flkdf.a f,a j¾.h .e<fmkafka kE' C%sYdka;f.a ;uhs yeufoau .e<mqfKa' ta ksid C%sYdka;j f;dard.;a;d' taflka miafia ;uhs Th wlaudfõ fldgila noaO lsÍu i|yd jevms<sfj, ilia fjkafka' l,dlrefjd úÈyg wms f,dalhg kdu,af.a ;;a;ajh lsõjhska miafia f.dvlafokd Woõ lrd' kdu,af.a ie;alug wjYH uqo,a frday,a .dia;= C%sYdka;g f.úh hq;= uqo,a ta yeufoau ksjerÈ úÈyg lrd' wms i,a,s b,a,kak wfma uQKq mdúÉÑ l<d' wms f.dvla uykais jqKd' yenehs tal wmg oekqfKa kE' ta ;rï leue;af;ka wms tal lf¾' udOHj,ska wmg Woõ lrd' yenehs lsisu lf,l fï uqo,a mß;Hd. lrkjd wms m‍%isoaêfha fmkakqfõ kE' ta uqo,a Ndr.;af;a kdu,af.a fkdakd' uqo,a ,ndÿkafka wms w; ;shdmq ke;s .sKqulska' nexl=jhs Tjqkqhs w;r ;uhs ta .kqfokqj isoaO jqfKa'

wehs tajd PdhdrEmhlgj;a .;af;a ke;af;a@ wms PdhdrEm .kak tl wu;l l<d' wms ta foaj,a fmkajñka lS¾;skdu fydhd.kak wh fkfjhs' kdu,a mK msáka bkakjd' Tyq tal t<shg weú;a lshkak ´fka' wmsg ;snqKd kdu,aj ysÕkafkla njg m;a lrñka Tyqf.a ìß| tlalka weú;a w~j,d uqo,a §,d fldfya yß m< lrkak' wms ysÕkafkl=gj;a tfyu lrkafk kE' Tyq t<shg weú;a" kE ug ljqre;a Woõ lf¾ kE lsh,d lsõfjd;a tal Tyqf.a leue;a;' Woõ lrd lsõj;a Tyqf.a leue;a;'

Bg miafia fojeks wjêh@ Tõ' fojeks wjêfha§ ;uhs C%sYdka; u,a,S udOHg .syska lshkafka Tyqg widOHhs' Ôj;a fjkak úÈyla kE lsh,d' ie;alu i|yd Tyqf.a YÍrfha fldgia nf,ka ,nd.;a nj;a" .=jkaf;dgqmf<a b|ka ñksiaiqkaf.ka i,a,s b,a,ka .ug .shmq nj;a Tyq tys§ lshd ;sfnkjd' fïj yeu tllau cjksld' Tyq kdu,a fjkqfjka lf¾ W;a;u ld¾hhla' tfyu W;a;u ld¾hhla lrmq flfkl=g fï úÈyg ie,l=jd kï wehs Tyq jir 3la hkl,a ta .ek l;d lf¾ ke;af;a' Tyq wod< udOH wdh;khg fhduq lf¾ ljqo lshk m‍%Yafka ug ;sfnkjd' ug udOH wdh;kh .ek m‍%Yakhla kE' ta;a fu;ekg fuhdj fhduq flrefõ ljqo lshk tlhs m‍%Yafka'

Tyq tys§ lshmq ldrKhla ;uhs kdu,a iy rejka;s Tyqg fï ie;alfuka miafia l;d lf<aj;a kE lshk tl@ wmsg ta l;djg W;a;r fokak nE' fudlo wms tal oelafl kEfka' tal we;a; fjkak;a mq¿jka ke;s fjkak;a mq¿jka' ta ksid tal .ek uu l;d lrkafka kE' yenehs fï l;dfjÈ C%sYdka; jerÈ l;djla lshkjd' tal .ek uu fyd|gu okakjd' tafla idla‍Isldrfhla úÈyg ug W;a;r fokak mq¿jka'

fudllao jerÈ l;dj@ ta l;dj ;uhs thd fkdoekqj;aj thdf. wlaudfjka 60]la .;a;d lshk l;dj' fï ie;alug l,ska Tyq ,sÅ;j i|yka lr ;sfnkjd Tyqf.a wlaudfjka 60]l fldgila ,ndfok nj' tal thdf.a mQcdjla' tal l=Kq lr.kak fyd| kE' idOdrK fya;= ;sfhkak mq¿jka' l;d lf¾ kE' l;d l<du f*daka tlg wdfj kE lsh,d' wehs fufyu fndre l;d lshkafka' ñksiaiq ys;kafka fuhdj weof.k .syska nf,ka wlaudfjka fldgila .;a;d lsh,d'

Th ,shqfï ;sfhkafka fudllao@ tafl ;uhs ;sfhkafka 60]l fldgila wlaudfjka fokjd lsh,d' ,la‍I 7l uqo,lg' ta ,la‍I 7;a thd ;‍%Sù,a tlla .kak lsh,d ;uhs b,aÆfõ' tal m‍%Yakhla fkfjhs' ñksiaiq yeáhg yefudagu wudrelï ;sfhkjd' yenehs ie;alu wdikakfha Tyq ta uqo, ,la‍I 20la olajd jeä lr,d ;snqKd' tal;a idOdrKhs lshuqflda'

yß' fï lghq;af;È m‍%uqL;ajh .;a; flfkla úÈyg Tn Bg iïnkaO jqfKa fldfyduo@ t;ekska ;uhs ;=kafjks wjêh mgka.kafka' uu wod< udOH wdh;khg l;d lrd' l;d lr, lsõjd C%sYdka;f.a wudrelï fjkqfjka uu ueÈy;a fjkakï' thdg wikSm kï ta fjkqfjka uu lghq;= lrkakï lsh,d' ta whf.kau C%sYdka;f. ÿrl;k wxlh b,aÆjd' t;ekÈ thd,d lshkjd weyqKd kïn¾ tl ÿkafkd;a C%sYdka;f. Ôú; wdrla‍Idjg yß kE lsh,d' ;j l;djla lsõjd' rxcka weu;s;=ud fcdí tlla yo,d fokjd lsõjd lsh,d' uu lsõjd tal;a fyd| jevla lsh,d' .fyka jegqK ñksyg fí;a wrka fokjd ñila ÿjkak lshkafk kEfka' rxcka uf.a mrK ñ;‍%hd lrk jefå fyd|hs' foaYmd,kslj fkfjhs' thd fudlla yß jevla lrkak yok flfkla' riaidjla ´fka' ta;a Bg l,ska uu C%sYdka; u,a,sf.ka wykak leu;shs Thdf. l,ska riaidjg fudlo jqfKa lsh,d' Tn .‍%dufiajd ks,Odß flfkla úÈyg ysáfha' ta riaidj ke;s jqfKa wehs@ Tn ta fjkqjg /lshdjla fydhdf.k tkako kdu,af.a Ôúf;a l=vq lr,d oeïfï' /lshdjla kE lsh,d tal b,aÆj kï yßfk' riaidj .kak md,ula yeáhg ;j;a ukqiaifhl=f.a Ôúf;a l=vq lrkak ´fk kEfka' oeka jefå meyeÈ,shs' uu uf.a igk w; wßkjd'

igk w; wer,d@ fïlg mkskjd rxcka rdukdhl lshk l,d ñ;‍%hd' wms m‍%skaiag ,la‍I 26la" kdu,ag ,la‍I 35la fokfldg wmsg ùäfhda lrkak neß jqKd' ta wms ñksyf.a f.!rjh rlskak ´fk ksid' rxcka rdukdhl iïnkaO ùu yßhg kdgH cjksldjla jf.a' f.a we;=<g fodr werka tk o¾Ykhla' weu;sjrhd bkakjd' bÈßfha C%sYdka; orejka tlal b|f.k bkakjd' ìialÜ f.akak' Thd ld,o@ i,a,s weo,d fokjd' fï fudfydf;a C%sYdka; wirKhs' uu thdg jrola lshkafka kE' ta;a rxcka rdukdhlg ;snqKd fï lsisfohla ùäfhda lrkafka ke;sj lrkak' Woõjla lrkj kï tal m‍%o¾Ykh fkdlr lrkak' wehs tfyu neß' úch l=udr;=x. uy;a;hdf.a o¾Ykh fkfjhs Th' fïl lrkafka foaYmd,k jdis .kak' uf.a ySkhla ;snqKd kduÆhs C%sYdka;hs fokakd tl;eklg f.k;a fï m‍%Yafka fokakf.kau úi|,d odkak' kuq;a Bg l,ska rxcka ueoaog mekakd'

foaYmd,k jdis .kak lsõfõ@ rxckag ´fka fïflka foaYmd,k jdis .kak' ta ksihs Th yeufoau ùäfhda lrf.k fmkajkafka' wks;a me;af;ka rejka;s fï fj,dfõ foaYmd,khg iïnkaOhs' talg myr .ykak ;uhs rxcka Th foaj,a lrkjd we;af;a' ug rxckaj ke;s lrkak ´fk kE' thdf. u;hhs ke;s lrkak ´fka' t;fldg wr udOH wdh;khg C%sYdk;aj hj,d ;sfhkafka ljqo lshk foa oeka meyeÈ,shsfka'

yenehs C%sYdka; lsõfõ thdf.a wikSm ;;a;ajh .ekfka@ wms talg mshjrla .kak iQodkñka ysáfha udOHfhka ´l oelalg miafia' wms ta .ek ffjoHjrfhl=f.ka weyqjd' thd lsõfõ fïlg ie;alula fkfjhs m‍%;sldrhla muKhs ;sfhkafka" talg ,la‍I 100la fldfydu;a hkafk kE lsh,d' iuyr úg thd wr ie;alfuka miafia ÿkak fnfy;a yßhg fndkak ke;sj we;s' wms jqK;a Th fnfy;a yeuodu fndkafk kEfka' uu kdu,af.ka wymq fj,dfõ thd lsõfõ m‍%;sldrj,g C%sYdka;g l;d lrdg thd wdfõ kE lsh,d' fuhd lshk úÈyg weÕ we;=< mÍla‍Id lr,d n,,d ;uhs m‍%;sldr lrkak ´fka' fldfydu jqK;a talg wjYH foaj,a wms l;d lr,d ;snqfKa' ta ksid ;uhs uu wr udOH wdh;khg l;d lr,d weyqfõ' ta;a b;ska oeka wikSfmka bkak ukqiaihg riaidjla fokak fmdfrdkaÿ fj,dfka'

ie;alfuka miafia C%sYdka; .ek fydh,d neÆfõ keoao@ we;a;gu ug tal lrkak neß jqKd' iuyr fj,djg kdu,af.a me;af;aka wikSm .ek l;d lrkjd' tfyu ñila ug C%sYdka; u,a,s .ek fydhkak neß jqKd' fndre lshkak ´fk kEfka' kuq;a C%sYdka; u,a,s kdu,ag wlaudfjka fldgila §,d lf<a f,dl= fohla' tal ms<s.; hq;=hs'

wjidk jYfhka fï isoaêfh idrxYhla .;af;d;a@ Th isoaêhg iïnkaO j¾;udk md¾Yj ;=fkka 2la uu fm!oa.,slj w÷rkjd' ta kdu,a" rxcka lshk md¾Yaj fol' C%sYdka; u,a,sj uu fm!oa.,slj okafka kE' kuq;a kdu,a fjkqfjka lrmq foa fyd|gu m‍%udKj;a' ug oeka l;d lrkak ´fka rxcka rdukdhlg' uu rxckag wdofrhs' fyd| ukqiaifhla' ta;a yeu fj,dfju ljqre yß lshk fohla yß" thdg ysf;k fohla yß fomdrla ys;kafka ke;sj lrk tflka thdju ,eÊcdjg m;a fjkjd' l,dlrefjda foaYmd,khg wdjg lsis jevla lrkafk kE' ta ksid talg uu úreoaOhs' yenehs rxcka tkjg uu úreoaO kE' fudlo thd fudlla yß lrkak W;aidy .kakjd' tfyu rxckag uu lshkafka ‘wfyda rxcka fkdÈá fudlamqr’ lsh,d' Th leurd ´*a lrf.k Th ál lrd kï wms;a w; Wiaikjd' oeka b;ska fyg kdu,ag fudkjd yß jqfKd;a talg rxcka rdukdhl j.lshkak ´fka'

wixl O¾uY‍%S

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...