බෝට්ටුව පෙරැළී නෙලුම් කොළ කඩන්න ගිය 5ක් මියයති

fndaÜgqj fm/<S fmßhl=,ï jefõ fk¨‍ï fld< lvkak .sh 5la ñhh;s

;%sl=Kdu,h fmßhl=,ï jefõ Bfha ^11od& fmrjrefõ fk¨‍ï u,a leãug .sh orejka y;rla iuÕ orejkaf.a mshdo Èfha .s,S ñhf.dia we;'fufia ñhf.dia we;af;a tlu mjq,l ifydaorhka ;sfokl=f.a orejkah' ta w;r .eyekq orejka fofokl= iy msßñ orejka fofokl= fj;s' ñh.sh wh ks,dfj,s mÈxÑlrefjdah'

Bfha ^11od& fmrjrefõ fmßhl=,ï jefõ biau;af;a msysá fldaúf,a mQcdj i|yd fuu msßi fk¨‍ï u,a leãug jefõ ;snQ Trejl keÕS f.dia we;s w;r Trej fmr<Sfuka Èhg jegqKq orejka miafokd iuÕ mshdo Èf.a .s,S ;sfí' Trej fmr<S fuu msßi Èfha .sf,kq ÿgq ldka;djla lE .id we;s w;r tu wjia:dfõ .s¨‍Kq orejkaf.ka tla orejl= fírd .ekSug jefõ Èh kEug f.dia isá fj,a.ï fjfyr m%foaYfha mÈxÑlrejl= jk ksfrdaIka wfíúl%u uy;dg yelsù ;sfí'

wk;=rej fiiq msßi fírd .ekSug m%foaYjdiSka W;aidy ord we;s kuq;a orejka isjq fokl= iy mshd ñhf.dia ;sì‚' fírd.;a orejd ks,dfõ,s m%dfoaYSh frday,g we;=<;a lr we;s w;r ñh.sh whf.a isrere ks,dfõ,s m%dfoaYSh frdayf,a ;ekam;a lr ;sfí'

fuu wk;=ßka ñhf.dia we;af;a ks,dfõ,s m%foaYfha mÈxÑj isá ã' ;x.rdid ^43&" Tyqf.a Èh‚h jk l=Uqremsâä fuf;daÈia; úÿyf,a bf.kqu ,nk à' ix.ù ^09&" ;x.rdidf.a fidfydhqrl=f.a orejka jk ;%sl=Kdu,h Ydka; fcdaYma úÿyf,a bf.kqu ,nk flaIka rdÊ ^08& iy iqfoaYka rdÊ ^06& iy ks,dfõ,s frdaudkq lf;da,sl úÿyf,a bf.kqu ,nk tia' fmr;ú ^07& hk whhs'

isoaêh weiska ÿgq ksfrdaIka wfíúl%u uy;d fufia lSh'˜‍ uu kdkak .shd wïud tlal' ta fj,dfõ .eyekq flfkla Trej fmr<s,d orejka fír .kak lsh,d lE .eiqjd' uu j;=rg mksk fldg orejka fokafkla ú;rla Trej w,a,f.k ysáhd' wfkla wh fmakak ysáfha keye' Trej <Õg mSk,d hoa§ tla orejl= Èf.a .s¨‍Kd' uu b;sß orejd fírd f.k f.dvg wrka wdjd' Bg miafia .fï whhs yuqodfõ whhs mek,d fiiq whj wr.;a;d˜‍ hehs mejiSh'

fuu wk;=ßka mjqIdks kue;s yh yeúßÈ oeßh Èú fírdf.k ;sì‚'


Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...