මහින්දට මීළඟ ජනාධිපතිවරණයට අනිවාර්යයෙන්ම තරග කිරීමට පුළුවන්

uyskaog ó<Õ ckdêm;sjrKhg wksjd¾hfhkau ;r. lsÍug mq¿jka -ir;a tka' is,ajd

rfÜ jHjia:dj wkqj ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;dg ó<Õ ckdêm;sjrKhg ;r. lsÍug wksjd¾hfhkau yelshdj ;sfnk nj;a ta .ek fYaIaGdêlrKfha u;h úuiSuo wkjYH nj;a ysgmq w.úksiqre ir;a tka' is,ajd uy;d m%ldY lf<ah'

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a ldrKhla iïnkaOfhka ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;dg fYa%IaGdêlrKfha u;h úuiSug fkdyels nj;a tfia u;h úuish yelafla ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;df.a fyda rfÜ fmdÿ ldrKhla iïnkaO .eg¨‍jla ms<sn|j fyda muKla nj;a ysgmq w.úksiqrejrhd fmkajd fohs'
19 jeks wdKavql%u jHjia:d ixfYdaOkfhka

w¨‍;a ckdêm;s Oqrhla ks¾udKh lr ;sfnk ksid tuÕska iïu; jQ kS;sh wkqj ysgmq ckdêm;sjrekag ;r. lsÍu i|yd kS;sfhka lsisÿ ndOdjla fkdue;s nj;a ysgmq w.úksiqrejrhd m%ldY lrhs'
18 jeks wdKavql%u jHjia:d ixfYdaOkhg wod<j fojrla ckdêm;s Oqrhg m;ajQ mqoa.,hl=g ;=kajeks jrg;a ;r. lsÍug ;snqKq ndOdj bj;a l< nj;a ta wkqj 2015 ckjdß 8od ckdêm;sjrKh meje;ajQ nj;a ta wjia:dfõ§ fYaIaGdêlrKho th wkqu; l< nj;a ysgmq w.úksiqre ir;a tka' is,ajd uy;d m%ldY lrhs'

19 jeks wdKavql%u jHjia:d ixfYdaOkfhka isÿlr ;sfnkafka ckdêm;s Oqr ld,h jir 6 isg 5 olajd wvq lrñka ckdêm;sjrhdg ;snqKq ;j;a n,;, wvqlr kj ckdêm;s Oqrhla ks¾udKh lr ;sîu nj;a ysgmq w.úksiqrejrhd fmkajd fohs' 30 jeks jHjia:dfõ m<uqjeks Wm j.ka;sh bj;a lsÍfuka th isÿlr ;sfnk nj;a ysgmq ckdêm;sjrhdg ;r. lsÍug fkdyels nj i|yka lrñka lsisÿ j.ka;shla Bg we;=<;a lr fkdue;s nj;a ysgmq w.úksiqrejrhd m%ldY lrhs'


tu ksid ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;dg bÈß ckdêm;sjrKh i|yd kdu fhdackd NdrÈh yels nj;a th m%;slafIam lsÍug iajdëk ue;sjrK fldñiug fkdyels nj;a Tyq i|yka lrhs'
2015 ckjdß 8 ckdêm;sjrKh meje;aùug j;auka ue;sjrK fldñifï iNdm;s tjlg ue;sjrK flduidßiaj isá uyskao foaYm%sh uy;d lghq;= lf<a f;jeks jrg;a ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;dg ;r. lsÍug ;sfnk yelshdj ms<s.ksñka nj;a tu iqÿiqlu 19 jeks wdKavql%u jHjia:d ixfYdaOkfhka ke;s lr fkdue;s nj;a ysgmq w.úksiqrejrhd jeäÿrg;a wjOdrKh lrhs'
ví,sõ'fla' m%idoa uxcq

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...