ප‍්‍රසංගයක් කරන්න අදහසක් තියෙනවා

wjqreÿ oyhlg miafia weußldfõ b|ka ,xldjg weú;a''''
m‍%shd iQßhfiakf.a mq;d jev mgka.kS

iQßhfiak lsõju Tfí u;flg uq,skau tkafk m‍%shd iQßhfiak fkao @ ta fudyq tkakg l,ska' iQßhfiak mrmqf¾ ó<Õ mqrel jev mgka wrf.k' Tyq .ek Tn wy,d we;af;a w,am jYfhka' ta fjk fudl=;a ksidj;a fkfjhs' Tyq fuf;la l,a ysáfha úfoia.; fj,d' Tyqf.a wOHdmk jev lghq;= wjikafj,d Tyq oeka ,xldjg weú;a' ix.S;h Tyq f.a cdkj,skau Wreu fohla ksidu Tyq;a mshd f.a wä mdf¾ hñka .dhkhg m‍%fõYh ,ndf.k' fï j.;=. Tyqf.a' Tyq kñka' m‍%shd iQßhfiakhka f.a mq;Kqjka'

rislhka Tn .ek okafka w,am jYfhka' uq,skau Tnu lshuq Tn ljqo lsh,d @

uu ,laIs; iQßhfiak' Tn wdorh lrk m‍%shd iQßhfiakf.a mq;d' uu fuf;la l,a ysáfha weußldfõ' uf.a wdpd¾h Wmdêfha wOHdmk lghq;=j, ksr;fj,d ysáfha' uu ,xldfjka .syska oekg wjqreÿ oyhla ú;r fjkjd' ta jev wjika' uu oeka .dhlfhla jf.au kefkda ;dlaIKfõÈfhla lsõfjd;a ksjerÈhs'

t;fldg Tn wOHdmkh ,enqfõ @

uu bxðfkarejrfhla' fld<U wdkkao úoHd,fhka wOHdmkh ,n,d fudrgqj úYaj úoHd,hg hkjd' bka miqj úYaj úoHd,fhka ug YsIH;ajhla ,eì,d uf.a jeäÿr wOHdmkhg weußldjg hkjd'

kej;;a weußldjg hkak woyila ;sfhkjdo @

keye' uu kej; hkafka keye' uf.a ishÆu wOHdmk lghq;= wjika lr,d ;uhs uu weú,a,d bkafka' oeka b;sx ix.S; lghq;=j, kshe<s,d uf.a /lshdfõ lghq;= lrf.k iunrj .ukla hkak ys;df.k ;uhs bkafka'

Tn óg fmr ,xldjg wdmq wjia:dj,§ udOH bÈßhg fkdtkak fya;=j @

,xldjg tkafka wjqreoaolg jf.a ierhla' wdj;a fudlla yß m‍%ix.hla ;snqfKd;a hkjd' tk ldf,g wdrdOkd wdfjd;a l,d;=rlska rEmjdysksh bÈßhg;a hkjd' wdj;a b;sx udfilg jvd ,xldfõ bkafka keyefka' tal ksid f,dl=jg kula /ÿfKa keye˜ uu fukak fuhd lsh,d' udOH miafi tfyu hkak fj,djl=;a ;snqfKa keye' tal ;uhs b;sx fya;=j' oeka È.gu bkak ksid n,uq b;sx'

fma‍%laIlhd w;rg hkak ys;df.k bkafka Tn mshd f.a .S;j,skauo @

keye' wmamÉÑf.a .S; /lf.k uf.a .S;j,ska uf.a wkkH;djhla hgf;a bÈßhg hkak ;uhs n,dfmdfrd;a;=fjkafka'

Tn ,xldjg wdmq wjia:djl .S;hla l<d fkao @

Tõ' uu ,xldjg óg jir y;rlg jf.a l,ska wdmq fj,djl ;d;a;df.a isysk úð;fha .S;hg ùäfhdajla l<d' tal ;uhs Tn Th lshkafka' yenehs tal m‍%pdrh fjkak mgka wrf.k m‍%;spdr tkfldgu uu ,xldfjka .shd' ta yskaod ñksiaiqkaf.a ysf;a ux .ek f,dl=jg kula /ÿfKa kE'

fï ojiaj, fudkjo jev lghq;= @

uu weú,a,d udi folhs fjkafka' wdmq .uka uu isxÿjla l<d' ta .S;h ,sõfõ uu' ta .S;h ku ‘wdorjka;sfha ‘ lsh,d' tafla fu,ä tl oeïfï wmamÉÑuhs' ix.S;h ;s<sK reyqKf.a' talg rEm rpkhl=;a lr,d ksl=;a lr,d oeka i;s ;=kla jf.a fjkjd'

fldfyduo .S;hg ,efnk m‍%;spdr @

f.dvla fyd| m‍%;spdr ;sfhkjd' fldfydu jqK;a tal m‍%isoaO fjkjdg jeäh udOH udj y÷kd.;af;a fï .S;h yryd' ta yryd f.dvla udOH wdh;k j,ska ug úúO wdrdOkd ,efnkjd' fï flá ldf,g ;d;a;d m‍%shd iQßhfiak lsh,d lsõju f.dvla fyd| m‍%;spdr ,enqKd' ta m‍%;spdr tlal ug lr.kak;a neß ;rug jevigyka fndfyduhlska wdrdOkd ,efnkjd'

Tfí fï wd.ukh .ek mshdf.a woyi @

Tyq f.dvla i;=gq jqKd' Tyq ks;ru ug lsõjd .S;hla lrkak lsh,d' kuq;a wdpd¾h Wmdêh;a tlal uu ld¾hnyq, fj,d ysáfha' oeka ta ish,a, wjika' wmamÉÑ ug mqÿu úÈhg oeka iyfhda.h fokjd' tal ug f,dl= yhshla'

;d;a;d Tfí wd.ukh;a tlal Tng ÿkakq wjjdo tfyu ;sfhkjdo @

wksjd¾Hfhkau' Tyq ug lsõfõ ysñka .ukla hkak' /,a,g hkak yokak tmd' i,a,s §,d m‍%isoaO fjkafk ke;=j Thd Thdf. úÈhg mdvqfõ .ukla hkak lsh,d' tal jrÈkafk ke;s úYajdijka; .ukla fjkjd lsh,d' tal ;uhs Tyq ug ÿkak wjjdoh'

bÈß jev .ek hula lsõfjd;a @

uu ;j isxÿ folla ,sh,d ;sfhkjd' rEm rpkdjl=;a tlalu ,nk jif¾ uq, jf.a ksl=;a lrkak ;uhs ys;df.k bkafka' fjkiau isxÿ folla'

mshd iu. m‍%ix.hla lrkak woyila keoao @

ta woyi ysf;a f,dl=jg ;shkjd' wmamÉÑ ix.S; lafIa;‍%hg weú;a fï wjqreoaog jir 50 la imsfrkjd' ta ksidu m‍%ix.hla lrkak woyila ;sfhkjd' yeu fofklau jf.a m‍%ix. lr,d ;sfhkjd' wmamÉÑ ú;rhs m‍%ix.hla lr,d ke;af;a' fma‍%laIlhkaf.a f,dl= b,a,Sula ;sfhkjd m‍%ix.hla lrkak lsh,d' uu weú,a,d jeä ld,hla ke;s ksid tal lrkak ´kE fldfyduo lshk tl .ek f,dl= woyila ug keye' m‍%ix.h lrkak Woõ lrkak leue;s flfkla bkakjd kï i;=áka wdrdOkd lrkjd' f.dvla f,dl= n,dfmdfrd;a;=jla ;sfhkjd ta foa lrkak' wmamÉÑg m‍%Kduhla úÈhg bÈß jir we;=<; ta foa lrkak n,kjd'

m‍%ix. udNrK

ආදරවන්ති | Adarawanthi - Luckshitha Suriyasena

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...