එජාප 23 ක් එක්ක පනින්න ඉන්න රවී සමග මහින්දට බහුතරය?

kj w.ue;s f,i uyskao rdcmlaIg md¾,sfïka;=fõ nyq;rh fmkaùu i|yd fï jkúg tcdmfha uka;%Sjreka 23 lf.a iyfhda.h ,eîug kshñ; nj tiaî Èidkdhl yd wdkkao w¨‍;a.uf.a uka;%Sjreka mjid ;sfí'

tcksi iSvíiS yd BmSãmS tl;=j 97 lao wdkkao w¨‍;a.uf.a"jika; fiakdkdhl yd w;=r,sfha r;k ysñ iu. ikaOdkhg fïjkúg 100 lf.a iyh ,efnk nj fmfkkakg ;sfí' flfia fj;;a md¾,sfïka;=fõ 113 nyq;r w.h i|yd ;j;a 13 la uÈh'
bÈßfha§ uyskaof.a iyfhda.hg tcdmfhka meñfKkakg kshñ; ljqrekao hkak tiaî fyda wdkkao mjid ke;'
md¾,sfïka;=j wrUkakg ;j i;s 3 lg wdikak ld,hla ;sfnk w;r fï ld,h ;=< uka;%Sjreka uqo,g fyda jrodk j,g ì,s nd.ekSfï l%Svdjla isÿjkq we;s njg wdrxÑ me;sr mj;S'

fï w;r isl=rdod uyskao Èjqreï§ug wdikaku wkqn,h jQfha tcdmfhka mksk 22 lf.a iydhla ;yjqreùu nj;a tu ;yjqrelsÍu isÿlrk ,oafoa tlai;a cd;sl mlaIfha Wmkdhl md¾,sfïka;= uka;%s rù lreKdkdhl nj;a jd¾;d m<j ;sfí'

uy nexl= jxpdjg iïnkaO lr Tyq fldkalsÍfï m%;sM,hla f,i Tyq fï wdldrhg mlaIfha u;hg úreoaOù kj wdKavqjla ;kkag uyskao fj; hkq we;s nj;a fï fj,dfõ nyq;rh i|yd ljqre wdj;a by<ska ms<s.kakg uyskao ffu;%Sf.a mj;sk iQodku u; Tyqg fyd| ;k;=rla iu. meje;au ;yjqre jkq we;s nj;a lsheú‚'

flfia fj;;a fï jkúg m<jk we;eï jd¾;d u.ska lshefjkafka rù lshQ wdldrfha nyq;r msßila tcdmfhka f.kajd .kakg wmyiq;djhla mekke.S we;s njhs' ta wkqj uyskao ms, ;rlsÍfï fufyhqu w¾nqohg ,laj we;s nj;a ta fjkqfjka neis,a rdcmlaI we;=¨‍ fufyhqï lñgqj úi÷ï fidhñka isák njhs'


 rù tcdm Wm kdhlhd jqj;a w¾nqofhka miqj rks,a meje;ajQ tcdm /iaùï lsisjlg tlajQfha ke;'

Tyqf.a fuu rks,a úfrdaOh uyskao Èjqreug fmr m%isoaêfha meje;ajQ l;djlskao fy,sorõ úh'
úY%dñlhka msßila bÈßfha rù miq.sh i;sfha fujeks l;djla lr ;sfí'

zrch n÷ nr ck;dj u; mgj,' fï ksid rch blaukska f.or hjkakg mq¿jka lsh, uyck;dj lshkjd' udj fkrm,d uqo,a weu;s yeáhg fjk wh f;dard .;af;;a wfmau kdhlhufka" talg yßhk ck;d wm%idohg m;a fjÉp /ðkl=;a bkakjd' thdf.a tla f.da,fhla ;uhs ta' wms mlaIfha bÈß fmf<a l%Svlhska jqKdg wo wmsg fma%laIld.drhg fj,d krUkakka jf.a n,d bkak fj,hs ;sfhkafk' tlai;a cd;sl mlaIh mer÷Kq fj,djg nr od,d f.dvodk fj,djg ;uhs wms jf.a wh f,dl= whg jqjukd fjkafka' uu mlaIh;a kdhl;ajh;a /l.kak .syska ;uhs ug yq. fofkla ke;sjqfKa' wms jf.a wh kdhl;ajhg ióm fjk fldg iuyr fla,ïldrhg th Èrjkafk keye'

ta wh n,kafk tl tl fla,ï lsh,d wmsj wE;a lrkakhs' Y%S úl%u rdcisxy rcqg;a jqfKa fla,ï wykak .sys,a,d ys;j;a wh ke;s lr .;a; tlhs' wd.ñl Ydia;Djrekag;a cqodia,d
foajo;a;,d ÑxÑudkúldjka,d jf.a whg uqyqK fokak to;a is÷jqKd wo;a ta mrmqf¾ wh bkakjd' fyg;a ta cd;sfha whu  bkakjd' fldfydug;a l:djla ;sfhkj rfcl=g jqK;a jrÈkak fya;= folla ;sfhkjd' ta ;uhs uq, wu;l lsÍuhs  flf,ys.=Khla ke;sluhs˜

md¾,sfïka;= uka;%s rú lreKdkdhl uy;d tfia mjid ;snq‚'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...