මා සමඟ මහින්ද හා ගෝඨාභය කෑගල්ලේ උත්සවයකදී ඝාතනය කරන්න කුමන්ත්‍රණයක් දියත් වුණා

;ud iuÕ ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d" ysgmq wdrla‍Il f,alï f.daGdNh rdcmla‍I uy;d hk ;sfokdu lE.,a, m%foaYfha úydria:dkhl W;aijhlg f.kajd >d;kh lsÍu i|yd l=uka;%Khla Èh;a jQ nj;a tu l=uka;%Kh msgqmi isák mqoa.,hdf.a ku fy<s jQ úg uq¿ rgu mqÿuhg m;ajkq we;s nj;a ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d m%ldY lf<ah'

ckdêm;sjrhd fï nj m%ldY lf<a fmf¾od ^27od& ckdêm;s f,alï ld¾hd,fha§ meje;s tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha md¾,sfïka;= uka;%s lKavdhï /iaùfï§h'


fuu >d;k l=uka;%Kh .ek uq,skau ;uka t;rï .dklg fkd.;a;o ta iïnkaOfhka nqoaê wxYj,ska ,enqKq f;dr;=rej,g wkqj fuh b;d nrm;< ;;a;ajhla nj wjfndaO jQ njo ckdêm;sjrhd fmkajd ÿkafkah'

fuu >d;k l=uka;%Kh .ek mÍla‍IK isÿ jk nj;a fuys udOHg ;ju;a fy<s fkdjQ fldgila mj;sk nj;a tu fldgi fy<s jQ miqj fuh msgqmi isá ish¨‍u l=uka;%Klrejka .ek f;dr;=re fy<s jk nj;a ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d fuys§ fmkajd ÿkafkah'

fuu >d;k l=uka;%Kh iïnkaOfhka oekg w;awvx.=fõ isák mqoa.,hd rla‍Is; nkaOkd.dr .;j isák úg fjk;a msßila uÕskao fuu >d;k l=uka;%Kh l%shd;aul ùug ;ju;a bv ;sfnk ksid oeä wjOdkhlska isák f,ig kj;u nqoaê wxY jd¾;djlska ;ud oekqj;a l< njo ckdêm;sjrhd m%ldY lf<ah'
tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh cd;sl wdKavqfjka bj;a ùug wdikaku isoaêh jQfha fuu >d;k l=uka;%Kh njo ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d fuys§ fmkajd ÿkafkah'

fuu >d;k l=uka;%K l;dj fy<sùu;a iuÕu iakhsm¾ .sks wú folla w;=reoka jQ njg f;dr;=re jd¾;d jQ nj;a fuu isoaëka w;r iïnkaOhla ;sfnk njg ms<s.; yels idla‍Is nqoaê wxY uÕska wkdjrKh lrf.k we;s nj;a ckdêm;sjrhd m%ldY lf<ah'

fuu >d;k l=uka;%Kh isoaêh .ek isÿjQ mÍlaIK iEySulg m;ajk wdldrfhka isÿ fkdjQ njg iudch ;=< u;hla ;sfnk njo ckdêm;sjrhd mejeiSh'
fuu >d;k l=uka;%Kh fu;rï nrm;< ldrKhla ù ;sìh§;a wdKavqfõ m%OdkSka lsisjl= fï iïnkaOfhka ;udf.ka lsisjla úuiqfõ fkdue;s nj;a ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d lshd isáfhah'

leìkÜ uKav,h /iajk iEu Èklu w.ue;sjrhd thg iyNd.s ùug fmr ;udf.a ld¾hd,hg meñK hï hï foa l;d lrñka isg fndfyda úg ;ud iuÕu leìkÜ /iaùug iyNd.s ùug hk nj;a" miq.sh wÕyrejdod meje;s leìkÜ /iaùug .sfh;a ;ud yuqùfuka miqj nj;a tfiau >d;k l=uka;%K isoaêh wkdjrKh ùfuka miq wjia:d fol ;=kl§ ;udf.a ks, ksfjigo rks,a úl%uisxy uy;d meñ‚h;a ta lsisu wjia:djl >d;k l=uka;%Kh .ek jpkhlaj;a ;ud iuÕ l;d lr ke;s nj;a ckdêm;sjrhd fuys§ mjid we;'

óg wu;rj cd;sl wdKavqj wdrïNfha isgu mekkeÕ=‍Kq tlai;a cd;sl mla‍Ifha;a Y%S ,xld ksoyia mla‍Ifha;a m%;sm;a;suh .egqï .eko ckdêm;s;=ud úiska fuys§ §¾> meyeÈ,s lsÍula isÿ lrk ,§'

wud;HdxY úoHd;aulj kï lsÍug l%shd fkdl< nj;a úIhka úoHd;aulj fjka lsÍug lshd fkdl< nj;a ta .ek ;udf.ka lsisjla úuiSug l%shd fkdl< nj;a ckdêm;sjrhd fuys§ fmkajd ÿkafkah'

Wiia wOHdmk yd uydud¾. wud;HdxYh tla wud;HdxYhla jYfhka l%shd lsÍu" rdcH nexl= uqo,a wud;HdxYfhka bj;a lsÍu" Y%S ,xld uy nexl=j uqo,a wud;HdxYfhka bj;a fldg w.%dud;Hjrhdf.a hg;gm;a lsÍu we;=¿ .eg¨‍ /ila meje;s nj;a ixialD;sl fkd.e<mSïo fndfyda ldrKdj,§ ;snqKq nj;a ckdêm;sjrhd fmkajd ÿkafkah'

kj w.%dud;Hjrhd f,i uyskao rdcmla‍I uy;d m;a lf<a kS;Hkql+,j ;udg ,eî we;s n,;, wkqj nj;a kj wdKavqjg md¾,sfïka;=j ;=< nyq;rh iïnkaOfhka lsisÿ .eg¨‍jla fkdue;s nj;a 120 fokl=g wdikak msßila kj wdKavqj iuÕ isák nj;a ckdêm;sjrhd m%ldY lf<ah'

wr,sh.y ukaÈrfha udOH yuqj,g iyNd.s jQ msßfika fldgilao kj wdKavqj iydh ,nd§ug leue;a; m%ldY lr ;sfnk nj;a wjYH fj,djg Tjqka kj wdKavqj iuÕ tla ùug kshñ; nj;a jeäÿrg;a woyia oelajQ ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d m%ldY lf<ah'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...