පොහොට්ටුව අත වෙන්ව තරග කර පසුව ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්න යෝජනා

bÈß uy ue;sjrKh i|yd Y%S ,xld ksoyia mlaIh iy Y‍%S ,xld fmdÿck fmruqK mlaI fol fjka fjkaj ;r. je§ hq;=hehs fhdackdjla bÈßm;a ù we;s nj jd¾;d fjhs'

fuu mlaI fol tl ,hsia;=jla hgf;a ;r. l<fyd;a ue;sjrKhg ;r. lsÍug n,dfmdfrd;a;=fjka isá úYd, msßilg ;r. lsÍfï wjia:dj wysñ jk nj Tjqkaf.a woyihs'

mlaI fol fjk fjku ;r. lr miqj md¾,sfïka;=fõ§ mlaI fol tlaj .súiqula u.ska cd;sl wdKavqjla msysgqjd .; yels nj;a Tjqkf.a woyihs'

Y%S ,xld fmdÿck fmruqK y Y%S ,xld ksoyia mlaIh fujr ue;sjrKfhka m<uq ia:dkh Èkd .kq we;s nj;a Tjqkf.a mqfrdal:khka ù we;'

flfia fj;;a fï iïnkaOfhka fuf;la wjika ;SrKhla f.k ke;af;a mla‍I fol tlaj ;r. lsÍu i|yd jk idlÉPd ;jÿrg;a l%shd;aul jk neúks'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...