උසාවි ගොස් ජනතා පරමාධිපත්‍යයට අභියෝග කිරීම වැරදියි - අගමැති මහින්ද

ck;d mrudêm;Hh wêlrKhlg f.dia wNsfhda.hg ,la lsÍu iïmQ¾Kfhka u jerÈ C%shdjla nj w.‍%dud;H uyskao rdcmla‍I uy;d i|yka lf<ah'

fld<U úfÊrdu udjf;a msysá ish ks, ksjfia § Bfha ^11 od* meje;s Y‍%S ,xld fmdÿck fmruqfKa ^fmdfydÜgqj& idudðl;ajh ,nd .ekSfï W;aijhg tlafjñka w.‍%dud;Hjrhd tfia mejeiSh'

pdï wkaoñka meje;s tu flá W;aijh wu;ñka w.%dud;Hjrhd fufiao lSfõh'

ue;sjrKhla‌ meñK ;sfnkjd' ta ue;sjrKfhka ch.%yKh lsÍug wms iQodkï úh hq;=hs' úmla‍Ifha uQ,sl ld¾hNdrh jkqfha mq¿jka bla‌ukska mj;sk wdKa‌vqj fmr<d n,hg meñŒuhs' ta jf.au wdKa‌vqj n,kjd úmla‍Ih u¾okh lsÍug' ta jf.a wdKa‌vqj;a wmsj u¾okh lrñka ysáhd'

oeka wms wdKa‌vqj fmr<d ck;d jrula‌ ,nd .ekSug hkjd' wms .;a yeu l%shdud¾.hla‌ u yßo jerÈ o lsh,d wjidkfha ;Skaÿ lrkafka ck;djhs' ck;djghs ta mru whs;sh ;sfhkafka' ck;djf.a ta whs;sh wêlrKhg f.dia‌ wNsfhda.hg ,la‌ lrkjd kï th iïmQ¾K jerÈhs' th ck;d u;hg" mrudêm;Hhg úreoaOùula‌'

m%cd;ka;%jdoh b,a,k lKa‌vdhï m%cd;ka;%jdoh ;yjqre lrk ue;sjrKhlg .shdu Bg ìh wehs lsh,d ug kï f;afrkafka kE'

ta jf.au ue;sjrKhla‌ ;=<ska ck;djf.a mrudêm;Hh ,nd §u m%cd;ka;% úfrdaë l%shdjla‌ fjkafka fldfyduo lsh,d uu cd;Hka;rhg lshkjd' oeka uy ue;sjrKhla‌ le|jd ;sfnkjd' wms Bg uqyqK § úYsIag ch.%yKhla‌ ,nk nj úYajdihs'

fuu wjia‌:djg Y%S ,xld fmdÿck fmruqfKa iNdm;s uydpd¾h Ô' t,a' mSßia‌" f,alï id.r ldßhjiï hk uy;ajreka we;=¿ Ndrldr wdKa‌vqfõ weue;sjre yd taldnoaO úmla‍Ih ksfhdackh l< ysgmq uka;%Sjre msßila‌ o tla‌jQy'

wkqr nd,iQßh

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...