ජනපති සහ පවුලේ අයට විදෙස් සංචාර අවහිර වන ලකුණු !

ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d iy Tyqf.a mjqf,a idudðlhska o we;=¿j Y%S ,xldfõ j;auka foaYmd,k w¾nqohg j.lsj hq;= md¾Yjj,g hqfrdamd ix.uhg wh;a rgj, ixpdrh lsÍu fï i;sh ;=<§u ;ykï flfrkq we;ehs jd¾;d fõ'

wÈka ^11& wdrïN jk i;sh ;=< hqfrdamd ix.ufha yÈis /iaùula le|ùug kshñ;h' fuu /iaùu le|jd we;af;a hqfrdamd ix.ufha ndysr lghq;= wud;HdxYh ^ External Affairs Ministry & úisks'

tys kHdh m;%fha m%uqL;d ,ehsia;=fõ by<ska u ,xldfõ ;;ald,Sk foaYmd,k w¾nqoh o igykaj we;' fuu m%Yakh Y%S ,xldfõ wdKavql%u jHjia:djg .re lrñka úi|d .kakd f,i fhdackd lrñka hqfrdamd ix.uh Y%S ,xldfõ ckdêm;sjrhd fj; È.ska È.g u m‚úv" ksfõok ksl=;a l<uq;a ckdêm;sjrhd we;=¿ kj rch Bg weyqïlka ÿkafka ke;'

ta wkqj fuu w¾nqohg tla ms<shula f,i hqfrdamd ix.ufhka Y%S ,xldjg oekg ,eî we;s GSP¬ nÿ iykh wysñ lsÍu" Y%S ,xldfjka hqfrdamh fj; flfrk u;aiH wmkhkhg iSud mekùu we;=¿ hï iïndOl m%udKhla mekùug fhdackd ù ;sfí'

kuq;a tlai;a cd;sl mlaI foaYmd,k{hska óg ueÈy;a fjñka b,a,Sï lr we;af;a w;f<diaila mqoa.,hskaf.a l%shdl,dmh ksid uq¿ uy;a rgg u jkaÈ f.ùug isÿjk ;SrK fkd.kakd f,ihs' tu b,a,Su o hqfrdamd ix.uh úiska ;on, f,i i,ld n,d we;s njhs jd¾;d jkafka'

tfyhska Y%S ,xldfõ foaYmd,k w¾nqohg j.lsj hq;= msßi i|yd Tjqkaf.a j;alï ;ykï lsÍu" úfoia ixpdr wjysr lsÍu we;=¿ mshjr lsysmhla hqfrdamd ix.uhg wh;a rgj,a ;=< l%shdjg kexùug fhdackd ù we;'

ta wkqj Y%S ,xldfõ foaYmd,k w¾nqoh fya;=fjka iuia; cd;shg u ú|ùug isÿ fkdlr" wod< md¾Yajhka y÷kdf.k Tjqka iïnkaOfhka rdcH;dka;%sl lshdud¾. .ekSug hqfrdamd ix.uh wfmalaId lrk nj wdrxÑud¾. i|yka lrhs'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...