විල්පත්තු මායිමේ රක්ෂිතයක් මුස්ලිම් මවුලවි කෙනෙක් සිකුරාදා මහ රෑ එලි කරලා

fvdairhlska wlalr foll f.j,a yokak f.m,a ;syla ?u lm,d'
ú,am;a;=jg udhsï jQ l,a,dre rlaIs;hg isl=rdod ^24& uy? fvdairhla /f.k we;=¿ ù we;s uqia,sï ujq,ú flfkl= we;=¿ lKavdhula rlaIs;h fvdai¾ lr ksjdi ;syla muK iE§ug fydr ryfia f.m,a lmd we;ehs wdrlaIl wxY fikiqrdod ^25& fidhdf.k we;'

wdrlaIl wxY fuu m%foaYhg hkúg;a fuu lKavdhï rlaIs; le,fha wlalr follg jvd fvdairhlska lmd f.j,a ;syla muK lmd msg;aj f.dia we;'

l,a,dre md,u miqlr ú,am;a;= foig meñ‌fKoa§ ú,am;a;= j,g óg¾ 400la muK ol=Kg jkakg jQ rlaIs;hla fufia fvdai¾ lr we;' is,dj;=f¾ m%foaYfha ujq,ú flfkla fï ioyd meñK we;ehs fy<sù we;'

;siai rúkaø fmf¾rd

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...