මගේ පෙම්වතා කලාවට සම්බන්ධ කෙනෙක් ‍නෙවෙයි

mqxÑ ;srh yev lrñka Èÿ,k ;re njg m;a jQ wh w;=ßka ߧ ;srfha fodrgq újrjkafka w;f<diailg muKls' rejx.s r;akdhl mqxÑ ;srh fiau ߧ ;srho ch.;a iqremS kj fh!jkshls'

fï Èkj, ;sr.; jk iqNd f;r‚fhda Ñ;%mgfha iqNd f;r‚h f,i weh wmQre rx.khl ksr; jkakSh' l,lg miq /ðK l;dnylg  tla jQ rejx.s ish l,d Èúfha fiau mqoa.,sl Ôú;fha f;dr;=reo fufia fy<s l<dh'


fudkjo w¨‍;au f;dr;=re

fï ojiaj, iqNd f;r‚fhda Ñ;%mgh ;sr.; jkjd' tys iqNd f;r‚hf.a pß;h uf.a rx.k Ôú;fha iqúfYaIu wjia:djla' ta .ek f.dvla i;=gqhs'

iskudjg jeä keUqre;djhla olajk yskaoo oeka mqxÑ ;srfhka ÿriajk njla fmfkkafka
lsisodl mqxÑ ;srfhka ÿria jkafka keye' ys;g yßhk pß;hla ,enqfKd;a lrkjd' oekg ud rÕmE fg,s kdgH 10la ú;r úldYh jkakg ;sfnkjd' fï ojiaj, w¨‍;a ks¾udKhlg kï iïnkaO fj,d keye'

fu.d fg,s kdgHj,g iïnkaO jkafka keoao@

iïnkaO jkjd' yenehs wkjYH úÈhg wefok tajdg kï hkafka keye'

fldgia 500ka ksu lrkak is;df.k wdrïN l< kdgH ckm%sh jk úg fldgia 1000 È.= lrkjd kï Tn tjeks fg,s kdgH m%;slafIam lrkjdo@

l;dj wkqj wmsg ;SrKh lrkak mq¿jka fuh È.= l<dg lula keoao tfia fkdl< hq;=o lshk tl' nf,kau È.a .iaik ks¾udK kï uu wkqu; lrkafka keye' yenehs fldgia 500lg ksud lr ;snQ kdgHhla ta l;dj wkqj 1000g Èla lrkak mq¿jka kï tfyu l<dg jrola uu olskafka kE' kuq;a th wkjYH f,i wefok njla fma%laIlhdg;a fkdoeksh hq;=hs'

rejx.s mQ¾Kld,Skj lrkafka rÕmEu ú;ro@

Tõ'

wfma rfÜ l,dlrejkag mQ¾ld,Skj l,dj lrkak wiSrehs lsh,d f.dvla wh lshkjd' tal we;a;o@

iïmQ¾K we;a; ''' uu l,djg weú,a,d f.dvla l,a keye' ta;a ug u;lhs uu toaÈ ;snqKq miqìu' wo ta ;;a;ajh Bg;a jvd mßydkshg m;afj,d' fï úÈhg .sfhd;a bÈßfha§ l,dj f.dvla wia:djr fjhs' l,djg wu;rj úúO jD;a;Ska yd jHdmD;s j,g fhduqjkak l,dlrejka fm<fUkafka ta ksihs'

rejx.s;a rx.khg wu;rj fjk;a jHdmdrhla fyda jD;a;shl kshef,kak woyila keoao @

;ju kï tfyu ys;, kE' bÈßfha§ jHdmdr lafIa;%hg fhduqjkak;a neß kE' fï rfÜ fg,s kdgH l,dj wia:djr ;;a;ajhg m;a jqfKd;a wms;a fudkj yß lrkak ´kfka'

újdyhg oeka ld,h yß fkao@

l, jhikï yß ''' ta;a újdyh isÿjk oji .ek kï ;ju ;SrKh lr,d keye'

rejx.sg fmïjf;la bkakjd fkao@

Tõ'

Tyq .ek úia;r álla lshkak

thd l,djg iïnkaO keye' m%isoaO flflq;a ‍fkfjhs' oekg ta úia;r we;s' bÈßfha§ kï .ï iys;j ish¨‍ f;dr;=re lshkakï'

wdßhjxY l=,;s,l 


Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...