මගේ කතාව පිටුපස ලොකු කදුලූ කතාවක් තියෙනව

ál ld,hlska úúO fya;=ka u; wms fokak fjkafjkak ;srKh l<d

Wodß flDI,Hdg wdorfha pu;aldrh ú;rla fkfjhs wdorfha úryj;a fyd|gu yqrehs mqreÿhs' fh!jkfha wdorŒh pß;hla jk Wodß fldI,Hd wdor yekaoEjg wrf.k wdfõ lÿ<l oejgQ fmïj;a iqiqula' n,kak wdorh jf.au úryj ;ejreK iqiqul;a nr tljf.ao lsh,d'

Wodß jgd ckm‍%sh miqìu yefokafk fldfyduo@

uu bf.k.;af; fld<U ñhqishia úoHd,fha' uu jd‚c wxYfhka wOHdmkh ,n,d chj¾Okmqr úYajúoHd,hg f;areKd' wms mÈxÑ fj,d ysáfh fldgfyafk' b;ska uf.a ;d;a;d leu;s jqfKa keye uu chj¾Okmqr úYajúoHd,hg hkjg talg fya;=j ;d;a;d ;uhs udj ksrka;rfhka úYajúoHd,hg tlal .sfha yd wdmyq tlal wdfj' b;ska chj¾Okmqr úYajúoHd,hg Èkm;d udj wer,jkak hk.uk ÿr ksid ;d;a;d f.j,a <Õu ;sfhk fld<U úYajúoHd,hg ug udrejla wrka ÿkak' ta ld,fhu ;uhs iÕrdjl fjila l,dmfha uq,a msgqjlg fmkS ysákak ug wjia:dj ,enqfK' tl oel, u,S fg,skdgHfha wOHlaIl cdkl isßj¾Ok uy;auh udj Tyqf.a u,S fg,skdgHfha pß;hlg .;a;d'

Wodßf. ys; wdorhlg ixfõÈ jkafk fï wjêfhauo@

mdi,aúfha ug fma‍%uhla ;snqfK keye' mdi,a ldf, ug wvq ;rñka cx.u ÿrl;khla j;a ;snqfK keye' uf.kaa wdorh úuimq wh ysáhd' yenehs uu ta ldf, b,lalh lrf.k ysáfh uf.a wOHdmkh' uu lshkafk mdi,a úfha uu b;d fyd| <ufhlaj ysáhd lshk tl fkfjhs' uu mkaa;sfh oÕldrlï lrmq <ufhla' f.or yefudaf.kau ug we;s ;rï wdorh ,enqKd' wOHdmkhhs oÕldrluhs tl;= jqKdu mdi,aúfha fma‍%uh lshk fohg uf.a ysf;a bvla b;sß fjkafka keye'

Wodß l=¿ÿf,au fmï lrkafk ldgo@

úYajúoHd,hg .shdg miafi uf.a m‍%:u fma‍%uh ug yuqfjkjd' Tyq úYaj úoHd,fha flfkla fkfjhs' tal fmdä ld, jljdkqjla mej;=k wdorhla' woyia fkd.e,mSula tlal wms fjkajqKd'

b;ska Bg miafi@

u,S fg,s kdgHfha wjqreÿ folla ú;r rÕmd;aÈ ug kej;;a wdorhla yuqfjkjd' uq,skau uf.a rislfhla ñ;=frla úÈyg ysáh Tyq miqj ug wdor fhdackdjla f.kdjd' ta wdorh mgka wrka udi yhla ú;r .;fj;aÈ wms újdy fjkjd' újdyfhka miqj wefußldfj mÈxhg hkak fhdackd lrkafk;a Tyquhs' ta wkqj wfma ;d;a;d wms fokakg wefußldjg hkak myiqlu yod fokjd' újdyfhka miq wms fokakd wefußldfõ ksõfhda¾la kqjr mÈxÑhg .shd'

Tnf.a úYajúoHd, wOHdmk lghq;= k;r fjkjo@

fld<U úYajúoHd, wOHdmkh w;r u. k;r lr,d wms wefußldfj .syska jeäÿr wOHdmk lghq;= mgka .;a;' uu újdy fjkafk wjqreÿ 21 ú;r jhilÈ' oeka ug ysf;kj uu újdy jqKd l,ska jeähs lsh,;a' újdyhg fmr Ôú;fha iuyr foj,a f;areï .kak ;j ld,h ;snqK kï fyd|hs fkao lsh,d'

wo oji jk úg Wodßf.a wdor úð;fha j.;=. fudkjo@

wOHdmk lghq;= bjr l<dg miafi Tyqf.a fhdackdjlg wkqj wms wdfhu;a ,xldjg wdj' ta weú;a ál ld,hlska úúO fya;=ka u; wms fokak fjkafjkak ;srKh l<d' ta isÿùfuka miafi wjqreoaola ú;r uu rÕmEfõ keye' wjqreoaolg ú;r miafi ;uhs uu jev lrkafk' fohshfka lsh,d ug oeka ks¾udK ,efnkjd' oeka uf.a Ôú;fha wdorh lshk foh miaig .syska ;sfhkafk' uu oeka uf.a jD;a;shg wdorh lrk úÈyg uki yodf.k ;sfhkafk'

fï ;kslu tlal Ôúf;a bÈßh wmyiqhs lsh,d Wodßg oekqfK ke;so@

ug ;kshla oefkkafk keye' uf.a ;d;a;d uf.a <Õska bkakj' Tyq ug Ôú;fha f.dvla foj,a lsh,d ÿkakd' wdfh újdy fjkak uf.a lsisu woyila keye' uu ys;df.k bkafk ug mq¿jka ;dlal,a uu ;ksfhka bkakj lsh,hs' uf.a ys; wdfh ljodlj;a wdorhlg újr fjhs lsh,d uu ys;kafk keye' fï f,dafl ;kshu Ôj;afjk tlu .eyeksh uu fkfjhs' f,dalfha fndfyda m‍%n, ldka;djka Ôj;a fjkafk ;ksfhka' ukqiaifhl=g fjkia fjkak .;fjkafk ;;amr lsysmhhs' ta ksid ;ukag ;uka yer fï f,dafl lsisu flfkla .ek úYajdi lrkak neye'

Ôú; ld,hu ;kshu f.jkj jf.a ;SrKhlg tkak blauka jqKd lsh,d Wodßg ysf;k ojila wdfjd;a@

wdorh lr,d f.dvla ;ekaj,È uu wdorfhka merÿKd' ta foagu wdfh .syska ug ÿla úÈkak fjhs w~kak fjhs lsh,d ysf;k ksihs uu ta ;SrKhg wdfj' uu wdorfhka f.dvla ys; ßojd.;a;d iy udkislj jegqKd' oeka ta yeu fohlau yodf.k mshjfrka mshjr bÈßhg weú;a ;sfhkj' uu fufyu yskdfj,d l;dl<dg uf.a l;dj msgqmi f,dl= lÿÆ l;djla ;sfhkj'

wdorfhka merÿk ;eka miqlr .sh Tn bÈßh foi n,kafk fldfyduo@

uu yßu ixfõ§ flfkla' ug jerÿk ;eka f.dvla ;sfhkj' ta uf.a ixfõ§lu ksid' ug jf.a w;aoelSula ;j;a fld;kl yß ldka;djlg w;afj,d ;sfhkj kï uu lshkafk wms jegqK ;eku k;r úh hq;= keye' jegqK ;ekska ke.sg, wms wfma .uk hd hq;=hs' ;dka;djla úÈyg wmsg ;ksfhka hula lrkak Yla;sh ;sfhk nj wmsj mrdch l< f,dalhg fmkajkak lsh,hs'

Oïñld iqrxð m;srK

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...