ශ‍්‍රී ලංකාවේ සිදුකරන පැලෝපීය නාළ පරීක්‍ෂණ අසාර්ථකයි

ujqjreka j|Ndjhg m;alr we;aoehs fiùug Y‍%S ,xldfõ isÿlrk mef,damSh kd< mÍla‍IK wid¾:lhs¦
id¾:lu C%uh ishqï leurdjla we;=¿ lsÍuhs

ujqjreka j|Ndjhg ,lalr we;ao hkak fidhd ne,Sug vhs j¾. fyda fjk;a úfYaI Èhr j¾. mef,damSh kd<hg we;=¿ lrñka isÿlrk mÍlaIK id¾:l fkdjk nj m‍%ij yd kdßfõo úfYaI{ ffjoH wd¾'tka'Ô' rdcmlaI uy;d Bfha 28 m‍%ldY lf<ah'


mef,damSh kd<fha kshu ;;a;ajh ;SrKh lsÍu i|yd flfrk id¾:lu mßlaIKh furg§ isÿ l< fkdyels nj lS rdcmlaI uy;d ta i|yd wjYH WmlrK we;=¿ myiqlï Y‍%S ,xldfõ ke;ehs o lSh'

furg isÿ l< fkdyels fuu id¾:l C%ufhka isÿ flfrkafka b;d ishqï leurdjla mef,damSh kd,hg we;=¿ lsÍuh'  tu.ska mef,damSh kd<h ;=< we;s fl¢ iy wdlD;sh ksjerÈj oeln,d .; yelsjk w;r ta ;=< we;s wef,k iq¿ .;sh" ;e,Sï" wjysr;d ish,a, mshú weig ksÍlaIKh l< yels nj lS úfYaI{ ffjoH rdcmlaI uy;d mef,damSh kd<hl C%shdldÍ;ajh fiùug we;s id¾:lu C%uh th njo" ta i|yd frda.shd ks¾úkaokh l< hq;= njo lSfõh' fï ioyd mÍlaIKhg Ndckh jk uõjreka úfoia mÍlaIKhlg iyNd.s lrúh hq;= njo fyf;u lSfõh'

furg § isÿ flfrkafka id¾:l mÍlaIK C%ufõohla fkdjk njo" ta wkqj vhs j¾. fyda fjk;a úfYaI Èhr j¾. mef,damSh kd,hg we;=¿ lr tys we;=<; újD;Ndjh ms<sn| fidhd n,k wdldr ;=kla we;ehso úfYaI{ ffjoH rdcmlaI uy;d m‍%ldY lf<ah'

m<uq C%uh jkafka .¾NdIhg my<ska vhs j¾.hla mef,damSh kd,hg we;=¿ lr tlaiaf¾ jd¾;djla ,nd .ekSuh'

fojeks C%uh jkafka úfYaI Èhrhla .¾NdIhg my<ska we;=¿ lr ialEka lsÍu nj lS úfYaI{ ffjoH rdcmlaI uy;d ;=kajeks C%uh jkafka b;d ishqï leurdjla fml‚h ;=<ska Worhg we;=¿ lr .¾NdIhg my<ska vhs j¾.hla we;=¿ lsÍuh' bka miqj tu vhs mef,damSh kd<h yryd msgj hk nj leurdfjka ksÍlaIKh lr ;yjqre lr .ekSuh' fuh ÄÉrÈcopy f,i ye¢kafõ' fuu.ska mef,damSh kd,hg msg;ska isÿj we;s ydks" we,Sï" ;e,Sï" weoùï jeks oEo ksÍlaIKh l< yel' tfukau ffjoHjrhd úiska w~qj,ska ;o lr we;akï we;eï úg ta njo fuu mÍlaIKfhka fmkakqï lsÍug bv we;'

tfy;a foaYShj isÿ flfrk by; i|yka mÍlaIK ;=fkka isÿ flfrkafka mef,damSh kd<h wNHka;rfhka vhs j¾.h .uka lrkjdo" kd<h újD; o ke;akï wjysr ù we;ao hkak ksÍla‍IKh muKla nj rdcmlaI uy;d lSfõh'

mef,damSh kd<hg ydks isÿ jQj;a ke;;a vhs j¾.h t;=<ska .uka lrk nj lS úfYaI{ ffjoH wd¾'tka'Ô' rdcmlaI uy;d oreM, ,eîu fyda fkd,eîu ms<sn`oj foaYShj isÿlrk fuu mÍlaIKj,ska ;SrKh l< fkdyels njo lSh'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...