අනාවැකි කියන ගංඟා සුදර්ශනී සමඟ කතාබහක්

Y%S ,xld l%slÜ ms,g fldäúk lr,dæ
l%slÜ Èkkak kdhlhdg jf.au weu;sg;a jdikdj ;sfhkak ´k

fï ojiaj, l%slÜ l%Svdj;a iuÕ l;dnyg ,lajk pß;hla ù we;af;a .xÕd iqo¾YkShs' weh lshQ njg mejfik wkdjels úYd, jYfhka iudc udOH ;=<o m%pdrh fjhs' we;a;gu weh ljqo@ weh we;a;gu .xÕd uE‚fhda jYfhka y÷kajk flkduo@ l%Svdfõ wkd.;h fldfyduo hkak ms<sn|j wE iuÕ isÿl< idlÉPdjls fuh'

2018 ඔබට කොහොමද?

ලෝක සම්මත ප්‍රධානම ව්‍යවහාරික වර්ෂ ක්‍රමය වන ක්‍රිස්තු වර්ෂ ක්‍රමය අනුව 2017 දෙසැම්බර් මස 31 දා රාත්‍රී 12.00ට හෙවත් 2018 ජනවාරි මස 01 දින පැය 00.00ට නව වර්ෂය ආරම්භ වේ. මෙරටට සාපේක්ෂව සලකන කල නැගෙනහිර ක්ෂිතිජයෙන් කන්‍යා ලග්නය මේ අවස්ථාවෙහි උදාව ඇත.
මෙදින දුරුතු මස පුර තුදුස්වක තිථීය පවතී. නැකත මුවසිරස වේ. කන්‍යා ලග්නය වී ලග්නාධිපති බුධට විරුද්ධකම් දක්වන අට වැන්නාධිපති හා අටෙන් අට අධිපති කුජ හිමි රතු ග්‍රහයාට හිමි නක්ෂත්‍රයකින් වර්ෂය උදා වේ.

Astrology Forecast November 2017

fkdjeïn¾ udih rgg - Tng fldfyduo@

Èk folyudfrka folyudrg tla‌ tla‌ rdYsh miqlrk i÷ fyj;a pkaøhd" fkdjeïn¾ ui wdrïNfha §u ókhg msúfiñka" udih w.§ fïIhg meñfKa' i÷f.a .ukg wu;rj .%yudre yhla‌ fuu udih ;=< isÿùug kshñ;h' tajd fufiah'

2017 Senasuru Maruwa Horoscope predictions

;sia‌ jirlg miq isÿjk fikiqre udrej Tng rgg fldfyduo@

fikiqre .%yhd fcHd;sIfõofha ffki¾.sl mdm .%yhl= f,i y÷kajhs' fudyqg tla‌ rdYshla‌ miqlr hdug j¾I 2 1$2 la‌ muK .;fjhs' Yksf.a f.dapr M, úmdl jeä f,iu M, fokafka rdYsfha w. fldgfia .uka lrk úgh' ish¨‍ wksIag úmdl isÿlrkakd fikiqreh' fudyqf.a Yks ÿIaghs' ls<sá jia‌;% we;s" l=ïueys" fmf¾; uy¨‍ whl=g fikiqrd iudkh'

අඟහරු සමඟ සිකුරු යුධ සංග්‍රාමයක - ඔබට කොහොමද ?

wÕyre iuÕ isl=re hqO ix.%duhl
f,v jeäjk ld,hla'' æ Tng fldfyduo @

2017 Tlaf;dan¾ ui 15 jk .=re Èk rd;%s oyh miqù úkdä úisy;rg .%y uKv,fha fikam;s jQ wÕyre iuÕ .%y f,dj ukd,sh jQ isl=re hqO ix.%duhl ksr; fõ' fuys§ rúg wh;a jQ isxy rdYsfha lsúg wh;a mqjm,a kelf;a y;rjk mdofha§ .%yhska fofokdu tlu wxYlhl§ tlsfkld wNsnjd .uka lsÍug W;aiy lsÍu fya;=fjka wÕyref.;a isl=ref.;a whym;a jQ .%y lsrK mDÓúh fj; m;s; jkq we;' fuys n,mEu bÈß Èk 90la jk;=re mj;S'

බුද මාරුව ඔබට ? Budha Graha Maruwa Palapala

ñ:qk" lkHd" Okq" ók ,.akj,g mxp uyd mqreI fhda. n,hla

2017 iema;eïn¾ 26 jk l=c Èk rd;%s fod<y miqù úkdä úiskjhg nqo .%yhd ;udg WÉp rdYs Njk jQ lkHd rdYshg msúfik w;r rúg wh;a W;%m,a kelf;a fojk ;=kajk y;rjk mdoj,;a i÷g wh;a y; kelf;a iïmQ¾Kj;a wÕyreg wh;a is; kelf;a m%:u yd fojk mdoj,;a .uka lrhs' 2017 Tlaf;dan¾ ui 13 jk lsúÈk rd;%s tfld<y miqù úkdä mkia y;r olajdu nqO .%yhd rc .ukl fhfokq we;'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive