ශ‍්‍රී ලංකාවේ සිදුකරන පැලෝපීය නාළ පරීක්‍ෂණ අසාර්ථකයි

ujqjreka j|Ndjhg m;alr we;aoehs fiùug Y‍%S ,xldfõ isÿlrk mef,damSh kd< mÍla‍IK wid¾:lhs¦
id¾:lu C%uh ishqï leurdjla we;=¿ lsÍuhs

ujqjreka j|Ndjhg ,lalr we;ao hkak fidhd ne,Sug vhs j¾. fyda fjk;a úfYaI Èhr j¾. mef,damSh kd<hg we;=¿ lrñka isÿlrk mÍlaIK id¾:l fkdjk nj m‍%ij yd kdßfõo úfYaI{ ffjoH wd¾'tka'Ô' rdcmlaI uy;d Bfha 28 m‍%ldY lf<ah'

මගේ පෙම්වතා කලාවට සම්බන්ධ කෙනෙක් ‍නෙවෙයි

mqxÑ ;srh yev lrñka Èÿ,k ;re njg m;a jQ wh w;=ßka ߧ ;srfha fodrgq újrjkafka w;f<diailg muKls' rejx.s r;akdhl mqxÑ ;srh fiau ߧ ;srho ch.;a iqremS kj fh!jkshls'

fï Èkj, ;sr.; jk iqNd f;r‚fhda Ñ;%mgfha iqNd f;r‚h f,i weh wmQre rx.khl ksr; jkakSh' l,lg miq /ðK l;dnylg  tla jQ rejx.s ish l,d Èúfha fiau mqoa.,sl Ôú;fha f;dr;=reo fufia fy<s l<dh'

විල්පත්තු මායිමේ රක්ෂිතයක් මුස්ලිම් මවුලවි කෙනෙක් සිකුරාදා මහ රෑ එලි කරලා

fvdairhlska wlalr foll f.j,a yokak f.m,a ;syla ?u lm,d'
ú,am;a;=jg udhsï jQ l,a,dre rlaIs;hg isl=rdod ^24& uy? fvdairhla /f.k we;=¿ ù we;s uqia,sï ujq,ú flfkl= we;=¿ lKavdhula rlaIs;h fvdai¾ lr ksjdi ;syla muK iE§ug fydr ryfia f.m,a lmd we;ehs wdrlaIl wxY fikiqrdod ^25& fidhdf.k we;'

මගේ කතාව පිටුපස ලොකු කදුලූ කතාවක් තියෙනව

ál ld,hlska úúO fya;=ka u; wms fokak fjkafjkak ;srKh l<d

Wodß flDI,Hdg wdorfha pu;aldrh ú;rla fkfjhs wdorfha úryj;a fyd|gu yqrehs mqreÿhs' fh!jkfha wdorŒh pß;hla jk Wodß fldI,Hd wdor yekaoEjg wrf.k wdfõ lÿ<l oejgQ fmïj;a iqiqula' n,kak wdorh jf.au úryj ;ejreK iqiqul;a nr tljf.ao lsh,d'

ආයෙත් හිරේ දැම්මත් රට වෙනුවෙන් යුතුකම් ඉටු කරනවා

 Tn jykafia isro~qjï ú|mq udi lsysmh .ek fudloao oeka ysf;kafka@
ux ys;kafka úYajúoHd,hl mYapd;a Wmdêhla l<d jf.a fndfyda foaj,a bf.k .;a;d' ta jf.au wd;au mÍla‍Idjla lr.kak fyd| úfõlhla ,enqKd' ta ú;rla fkfjhs fï rfÜ wmg lshkak neß ;rï fldÉpr fï rg l=Kq fj,do lsh,d ys;=Kd' kS;sh .ek" wêlrKh .ek" nkaOkd.dr .ek jpkfhka úia;r l< fkdyels ;rï f;dr;=re oelald" tajd w;aúkaod' we;a;gu fyd| úNd.hlg uqyqK ÿkakd jf.hs' fmd;a ish .Kkla lshj, ,nd .kak neß oekqula úYd, woaoelSï m%udKhla ú;rla fkfjhs Ôú;hg ´k mßK;Ndjhl=;a ,enqjd'

කලීල් මවුලවිගෙන් මහා හෙළිදරව්වක්

iyrdka bkak ldf,a fjä ;sh,d urkak wjir b,a¨‍jd

cd;sl ;õysoa cud;a ixúOdkfha kdhl iyrdka yISïf.a úkdYldÍ iQodku .ek 2017 jif¾ mgkau rchg" n,OdÍkag yd nqoaê wxYj,g fl;rï oekqïÿkak;a lsisjl=;a Bg ijka fkdÿka nj iuia; ,xld bia,dï WmfoaYl w,aydÊ l,S,a ujq,ú;=ud fy<s lf<ah' lsisjl=;a Bg ijka fkdfok ;ek iyrdka lsishï úkdYldÍ l%shdjla isÿlrkakg fmrd;=j ;ukaf.a n,m;% iys; ;=jlal=fjka Tyqj fjä ;nd urd oukakg wjir fokakehs ld;a;kal=ä k.rdêm;s w,aydÊ wiaj¾ uy;d miq.sh fmnrjdßfha§ fmd,sisfhka b,a,d isá njo fyf;u mejeiSh'úfYaI iïuqL idlÉPdjla ,ndfoñka ujq,újrhd l< fy<sorõj'

2019 නව වසරේ ලග්න පලාපල

Y‍%S nqoaO j¾I 2562 la jQo Yl rdc j¾I 1941 fyj;a l,shq. j¾I 5120 fyj;a jHjydßl j¾I fyj;a C%s' j 2019 la jQ ckjdß ui 01 jk l=c Èk .‍%y rdYs j<,af,a uQ,sl jQ kj .‍%y f.daprh wkqj ,.ak fod<fia ,.ak m,dm, fufia æ

ජනපතිගේ ගැසට් නිවේදනයට අතුරු තහනම් නියෝගයක්

md¾,sfïka;=j úiqrejd yeÍug ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d ksl=;a l< .eiÜ ksfõokhg w;=re ;ykï ksfhda.hla ksl=;a lsÍug ta ms<sn|j bÈßm;a jQ fm;aiï i,ld neÆ ;%smqoa., úksiqre uvq,a, ;SrKh lf<ah'

ta wkqj wod< .eiÜ ksfõokh 07od f;la l,a ;eìK' w.úksiqre k,Ska fmf¾rd uy;df.a m%Odk;ajfhka hq;a ;%smqoa., úksiqre uvq,a,la yuqfõ fuu fm;aiï úNd.hg .eksks'

පාර්ලිමේන්තුව විසිරවීමට එරෙහි පෙත්සම් විභාගය හෙටට කල් යයි

md¾,sfïka;=j úiqrejd yßñka ckdêm;s;=ud ks;=la l< .eiÜ ksfõokh wj,x.= lrk f,i b,a,d fYaIaGdêlrKhg f.dkq lr we;s uQ,sl whs;sjdislï fm;aiï w.úksiqrejrhd m%uqL ;%smqoa., úksiqre uvq,a,la yuqfõ§ wog úNd. lr wjika ù ;sfí'

kS;sm;s lreKq oelaùu fyg fmrjre 10'00 wdrïN lsÍug kshñ;h'

උසාවි ගොස් ජනතා පරමාධිපත්‍යයට අභියෝග කිරීම වැරදියි - අගමැති මහින්ද

ck;d mrudêm;Hh wêlrKhlg f.dia wNsfhda.hg ,la lsÍu iïmQ¾Kfhka u jerÈ C%shdjla nj w.‍%dud;H uyskao rdcmla‍I uy;d i|yka lf<ah'

fld<U úfÊrdu udjf;a msysá ish ks, ksjfia § Bfha ^11 od* meje;s Y‍%S ,xld fmdÿck fmruqfKa ^fmdfydÜgqj& idudðl;ajh ,nd .ekSfï W;aijhg tlafjñka w.‍%dud;Hjrhd tfia mejeiSh'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive