පාර්ලිමේන්තු විශ්‍රාම වැටුප අහිමිවන 29 දෙනා

2015 § m<uqjrg md¾,sfuka;=jg f;aÍ m;a jQ 29 fofkl=g md¾,sfïka;=fõ jir 5 iïmQ¾K fkdlsÍu ksid  úY%du jegqm wysñ jk nj jd¾;dfõ'

Angoda Lokka’s death: Indian media

Y%S ,xldfõ m%N, ixúOdkd;aul wmrdO l,a,s kdhlfhla jk uoaÿuf.a pkaok ,ika; fmf¾rd fkdfyd;a wxf.dv f,dlald bkaÈhdfõ§ Ôú;laIhg m;aj we;s nj bka§h udOH ;yjqre lrhs'  bkaÈhdfõ fldhsïn;+¾ fmd,sia jd¾;d Wmqgd olajñka bka§h udOH fï nj ;yjqre lf<ah'

cq,s 3 od wxf.dv f,dlald >d;kh ù we;s w;r Tyq iïnkaOfhka jHdc f,aLK ilia lr uÿfrhs ys§ wdodykh lsÍu iïnkaOfhka  iellrejka ;sfofkla fmd,Sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfí'

නාමල් රාජපක්ෂ සැප්තැම්බර් 17 යුග දිවියට

úmlaI kdhl uyskao rdcmla‍I uy;df.a jeäuy,a mq;a md¾,sfuka;= uka;%S kdu,a rdcmlaI uy;d ;j;a yßhgu udi 3 lska ,nk iema;eïn¾ ui 17 jeks Èk újdy Èúhg t<efUk nj m%ldY lr ;sfí' kdu,a rdcmlaI uka;%Sjrhd ish újdyh iïnkaOfhka m%:u jrg fy<sorõ lr we;af;a bka§h w.ue;s kf¾kaø fudaÈ uy;dgh'

සහරාන්ගේ FB මිතුරෙක් ඉන්දියාවේදී අත්අඩංගුවට

bka§h cd;sl úu¾Yk tallh úiska ;ñ,akdvqfõ ia:dk y;l l< fidaÈis fufyhqulka Y%S ,xldfõ mdial= bßod m%ydrfha uy fud<lre jk iyrdka yISï iu. ióm f*ianqla Tiafia in|;d meje;ajQ iellrefjla w;awvx.=jg f.k ;sfí'

fuys§ bia,dï rdcH ;%ia; ixúOdkhg iïnkaO njg ielflfrk ia:dk y;l fidaÈis fufyhqïlr ;sfí' w;awvx.=jg f.k we;s mqoa.,hd wjqreÿ 32la jk fudfyduâ widreãka keue;af;ls'tfiau  iyrdka yISïf.a wka;jd§ woyia fuu iellre úiska ;u iudc udOH Tiafia yqjudre lr we;s nj;a bka§h udOH jd¾;d lrhs'

ජනපති අමනාපය නිසා කැබිනට් රැස්වීම නොපවත්වයි

mdial= bßod m%ydrh iïnkaOfhka úu¾Ykh i|yd m;alr we;s ;=< fy<sorõ jk lreKq ksid ;ukaf.a kduhg ydksùu mokï lrf.k tu ldrl iNdj iïnkaOfhka nrm;, úfõpkhla isÿl< ckm;sjrhd miq.sh 08 jeksod rd;%sfha yÈis leìkÜ uKav, /iaùulale|jd ;jÿrg;a tys lghq;= ;ud b,lal lrf.k mj;ajd f.k .shfyd;a leìkÜ uKav, /iaùï j,g iyNd.S fkdjk nj oekqï § ;sìK'

මේ රටේ කොදු නාරටිය ‌‌බෞද්ධ දර්ශනයයි - කාදිනල් හිමි

jejhs" od.enhs" .uhs mkai,hs lshkafka wfma rfÜ wkkH;djh

wm rfÜ fld÷ kdráh njg m;aù ;sfnk fn!oaO o¾Ykh wms iefjdu wdrlaId l< hq;= hehs w.ro.=re w;sW;=ï ue,alï ldÈk,a rxð;a ysñmdfKda mejiqy'

wlaóuk ;,a.iahdh Y%s wYaj;a:drdu úydria: isßmjrls;a;s oyï mdif,a 45 jeks ixj;airh yd ;Hd. yd iy;slm;a m%odkh lsßfï W;aijhg Bfha ^9&  iyNd.S fjñka  ysñmdfKda fufia mejiQy'

ජනපති සහ ඉන්දීය අගමැති හමු වෙති

ckdêm;s ffu;S‍%md, isßfiak uy;df.a úfYaI wdrdOkh mßÈ Èjhskg meñ‚ bka§h w.‍%dud;H kf¾kaø fudaÈ uy;d iy ckdêm;s;=ud w;r ks, yuqj wo ^09& oyj,a ckdêm;s ld¾hd,fha § isÿ úh'
ckdêm;s ld¾hd,h fj; meñ‚ bka§h w.‍%dud;Hjrhd ckdêm;s  ffu;S‍%md, isßfiak uy;d úiska b;d WKqiqï whqßka ms<s.kakd ,§'wdpdr fjäuqr iys; yuqod W;a;udpdr ms<s.kajñka uy;a yrißka fuu ms<s.ekSu isÿ úh'

බබෙක් ගැන හිතලා වැඩ කටයුතුවලට බාධාවක් කර ගන්න මම කැමැති නැහැ

fkydrd ldf,lg miafia ,xldjg weúÈka fï lrkak hk w¨‍;a jefâ fudllao@

wjqreÿ ;=klg miafia .sh wjqreoafoa w. ;uhs uu ,xldjg wdfõ' fïkl kï wdj .uka fg,s kdgH lsysmhlu jev mgka .;a;d' ta;a uu ys;=jd ldf,lska jev lrkak mgka .ksoa§ u;l ysák fohla lrkak ´fka lsh,d' ta wkqj uu oeka isri rEmjdyskS kd,sldfjka úldYh fjk —iqm¾ uï˜ ßhe,sá jevigyfka úksiqrejßhl f,iska lghq;= lrkjd' fuys úldYk lghq;= miq.sh 25 jeksod wdrïN jqKd' fï jev igyfka§ wïu,d nnd,d tlu fõÈldjl§ ;ukaf.a yelshdjka bÈßm;a lrkjd'

iPhone 402ක් සහ සිම් 17,400ක් සමග තිදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

w;s kùk cx.u ÿrl:k we;=¿ ikaksfõok WmlrK f;d.hla iuÕ Ök cd;slfhl= we;=¿ mqoa.,hska ;sfofkl= ó.uqj" ta;a;=ld, m%foaYfha§ w;awvx.=jg f.k ;sfí'

kS;s úfrdaë l%shdj, ksr; jk msßila iïnkaOfhka fmd,sia úfYaI ld¾h n,ldhg ,o f;dr;=rla u; wo^07& w¿hu m%foaYfha ksjila mÍlaId lsÍfï§ iellrejka w;awvx.=jg f.k we;s njhs fmd,sia udOH m%ldYl fmd,sia wêldÍ rejka .=Kfialr uy;d mejiqfõh'

ජනපති ආරක්ෂක කවුන්සලයට මාව සහභාගී කරගත්තෙ නෑ - පොලිස්පති

fmd,siam;s mQð;a chiqkaor uy;d mdial= breÈk ;%ia; m%ydrh iïnkaOfhka j.lsj hq;= njg úfõpkh lr ckm;s Tyqg bj;ajkakg kshu l< miqj Tyq bj;aj fkd.sh ksid wksjd¾h ksjdvq hjd isák w;r Tyq fjkqjg jevn,k fmd,siam;sjrfhl= fï Èkj, lghq;= lrhs'

mdial= breÈk ;%ia; m%ydrh iïnkaOfhka fidhd ne,Sug m;a l< md¾,sfïka;= úfYaI ldrl iNdj yuqfõ idlaIs bÈßm;a lsÍug wo  mQð;a chiqkaor meñks w;r tys§ idlaIs ,nd foñka Tyq lshd isáfha" wdrlaIl ljqkai,h fj; iyNd.S ùug wjYH fkdjk nj ckdêm;sjrhd úiska mejiq nj tjlg wdrlaIl f,alïjrhd ;udg mjid isá njhs'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive