විදුලි බිලෙ සැර වැදී උද්ධමනයත් උඩ යයි - Sri Lanka inflation rises in May 2013

විදුලි ගාස්තු වැඩි කිරීමෙන් ඇති වූ බලපෑම හේතුවෙන් මැයි මාසයේ උද්ධමනය අපේ‍්‍රල් මාසයට සාපේක්ෂව ඒකක 9කින් වැඩි වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මැයි මාසයේ උද්ධමනය සියයට 7යි දශම 3ක් වන බවයි ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. 

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය පාදක කරගනිමින් උද්ධමනය ගණනය කෙරෙනවා. එම මිල දර්ශකය සකස් කෙරෙන්නේ තෝරාගත් භාණ්ඩ හා සේවා සමූහයක මිල ගණන් අනුවයි. 

ආහාර මිල අපේ‍්‍රල් මාසයට වඩා මැයි මාසයේදී ඒකක 1යි දශම 2කින් වැඩි වී තිබෙනවා. ඇඟලූම් සහ පාවහන් මිල ඒකක දශම එකකින් වැඩි වී තිබෙන අතර, ගෘහ භාණ්ඩ සහ නිවාස අලූත්වැඩියාවන් සඳහා වන වියදම් ද වැඩි වී තිබෙන්නේ ඒකක දශම 1කින්. අධ්‍යාපන වියදම ඒකක දශම 2කින් වැඩි වී තිබෙනවා. එහෙත් ජලය, විදුලිය, ගෑස් සහ ඉන්ධන යන කාණ්ඩයේ මිල ගණන් ඒකක 14යි දශම එකකින් වැඩි වී තිබෙන බවයි ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. එම වැඩි වීම ප‍්‍රතිශතයක් ලෙස සැලකීමේදී සියයට 2ක් පමණ බව ද ඔවුන් විසින් නිකුත් කෙරුණු වාර්තාවල දැක්වෙනවා.  
 *inflation accelerates to 7.3-pct on power tariff

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive