2019 නව වසරේ ලග්න පලාපල

Y‍%S nqoaO j¾I 2562 la jQo Yl rdc j¾I 1941 fyj;a l,shq. j¾I 5120 fyj;a jHjydßl j¾I fyj;a C%s' j 2019 la jQ ckjdß ui 01 jk l=c Èk .‍%y rdYs j<,af,a uQ,sl jQ kj .‍%y f.daprh wkqj ,.ak fod<fia ,.ak m,dm, fufia æ

ජනපතිගේ ගැසට් නිවේදනයට අතුරු තහනම් නියෝගයක්

md¾,sfïka;=j úiqrejd yeÍug ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d ksl=;a l< .eiÜ ksfõokhg w;=re ;ykï ksfhda.hla ksl=;a lsÍug ta ms<sn|j bÈßm;a jQ fm;aiï i,ld neÆ ;%smqoa., úksiqre uvq,a, ;SrKh lf<ah'

ta wkqj wod< .eiÜ ksfõokh 07od f;la l,a ;eìK' w.úksiqre k,Ska fmf¾rd uy;df.a m%Odk;ajfhka hq;a ;%smqoa., úksiqre uvq,a,la yuqfõ fuu fm;aiï úNd.hg .eksks'

පාර්ලිමේන්තුව විසිරවීමට එරෙහි පෙත්සම් විභාගය හෙටට කල් යයි

md¾,sfïka;=j úiqrejd yßñka ckdêm;s;=ud ks;=la l< .eiÜ ksfõokh wj,x.= lrk f,i b,a,d fYaIaGdêlrKhg f.dkq lr we;s uQ,sl whs;sjdislï fm;aiï w.úksiqrejrhd m%uqL ;%smqoa., úksiqre uvq,a,la yuqfõ§ wog úNd. lr wjika ù ;sfí'

kS;sm;s lreKq oelaùu fyg fmrjre 10'00 wdrïN lsÍug kshñ;h'

උසාවි ගොස් ජනතා පරමාධිපත්‍යයට අභියෝග කිරීම වැරදියි - අගමැති මහින්ද

ck;d mrudêm;Hh wêlrKhlg f.dia wNsfhda.hg ,la lsÍu iïmQ¾Kfhka u jerÈ C%shdjla nj w.‍%dud;H uyskao rdcmla‍I uy;d i|yka lf<ah'

fld<U úfÊrdu udjf;a msysá ish ks, ksjfia § Bfha ^11 od* meje;s Y‍%S ,xld fmdÿck fmruqfKa ^fmdfydÜgqj& idudðl;ajh ,nd .ekSfï W;aijhg tlafjñka w.‍%dud;Hjrhd tfia mejeiSh'

ජනපති සහ පවුලේ අයට විදෙස් සංචාර අවහිර වන ලකුණු !

ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d iy Tyqf.a mjqf,a idudðlhska o we;=¿j Y%S ,xldfõ j;auka foaYmd,k w¾nqohg j.lsj hq;= md¾Yjj,g hqfrdamd ix.uhg wh;a rgj, ixpdrh lsÍu fï i;sh ;=<§u ;ykï flfrkq we;ehs jd¾;d fõ'

wÈka ^11& wdrïN jk i;sh ;=< hqfrdamd ix.ufha yÈis /iaùula le|ùug kshñ;h' fuu /iaùu le|jd we;af;a hqfrdamd ix.ufha ndysr lghq;= wud;HdxYh ^ External Affairs Ministry & úisks'

Mahinda Rajapaksa obtains SLPP membership

w.ue;s uyskao we;=¿ úYd, msßila Y%S,ksmh yer hhs

Y%S,xld ksoyia mlaIh ksfhdackh lrñka fojrla ckm;s moúh ,o w.%dud;H uyskao rdcmlaI uy;d wo mlaIh yer .sfhah' Tyq ;u ifydaor neeis,a uQ,sl;ajfhka msysgjQ  Y%S ,xld fmdÿck fmruqfKa idudðl;ajh wo ^11& ,nd .;af;ah'

රවි මාරුවේ ලග්න දොළසේ සුබ අසුබ මෙන්න

fkdjeïn¾ ui 16 jeks isl=rdo‌d rù kSp ùu Tfí ,.akhg fldfyduo @

wdh;H" w¾l" jreK" NdKq" Èklr" ​fya,s" iQ¾hd hk kïj,ska y÷kajk fi!r.%y uKav,fha mshd o jk rú .%yhd kSp ;=,d rdYsfhka ñ§ fkdjeïn¾ ui 16 jeks isl=rdo‌d m'j' 6'33g ;u ñ;% rdYshla jQ jDYaÑlhg meñfKa' rú kSp ùu hym;a nj fcHda;sIHfha i|yka fõ' rchlg jqj;a hym;ah' Bg fya;=j md,lhska wdvïnr" wyxldr fkdù lghq;= lrk neúks' hdplhl=g jqj rú kSp kï ysÕuka ,efí' ta T¨‍j md;alr ne.Em;aj ysÕuka hÈk neúks' oeka rú ;rula n,j;a ù we;' jDYaÑl rdYsfha .=reo ñ;% rdYs.;h' rúg .=re ñ;% .%yfhls'

පොහොට්ටුව අත වෙන්ව තරග කර පසුව ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්න යෝජනා

bÈß uy ue;sjrKh i|yd Y%S ,xld ksoyia mlaIh iy Y‍%S ,xld fmdÿck fmruqK mlaI fol fjka fjkaj ;r. je§ hq;=hehs fhdackdjla bÈßm;a ù we;s nj jd¾;d fjhs'

fuu mlaI fol tl ,hsia;=jla hgf;a ;r. l<fyd;a ue;sjrKhg ;r. lsÍug n,dfmdfrd;a;=fjka isá úYd, msßilg ;r. lsÍfï wjia:dj wysñ jk nj Tjqkaf.a woyihs'

පාර්ලිමේන්තුව විසුරවයි - මැතිවරණය ජනවාරි 5 දා


Y%S ,xld m%cd;ka;%sl iudcjd§ ckrcfha wgjeks md¾,sfïka;=j úiqrejd yeÍug wod< w;súfYaI .eiÜ ksfõokhg ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d miq.sh isl=rdod ^09& rd;%sfha w;aika ;nd ;sfí'  ta wkqj 2019 ckjdß ui uq,a i;sfha§ uyue;sjrKhla meje;aùug kshñ; w;r Bg wod< kdufhdackd ld,iSudj o tu .eiÜ ksfõokhg iu.dój m%ldYhg m;a lrkq we;'

දොළොස් වසරකට පසු මාරුවූ ගුරු ඔබට සහ රටට කුමක් කරයිද?

,.ak 5lg iqnhs
iudc mßj¾;khla
rdcH úhoï by<g
.=re fyj;a n‍%yiam;s .‍%yhd miq.sh Tlaf;dan¾ 11 jeksod rd;s‍% 7'21 g l=cg wh;a jDYaÑl rdYshg udre úh' iqnm, §fï m‍%uqLhd yeáhghs .=re .ek lshfjkafka' .=re .‍%y rdcHfha mqfrdays; yeáhghs ie,flkafka' rú rcq;a" i÷ ìij;a" l=c fikam;s;a" nqO rdcH f,alï ;k;=fr;a isák úg ta yefudagu Wmfoia fok mqfrdays; ke;akï WmfoaYl jkafka n‍%yiam;shs'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive