මාව බැන්දානම් විජය තාම ජීවතුන් අතර -මාලනී ෆොන්සේකා

සමුගත් ජනප්‍රිය නළු විජය කුමාරතුංගගේ ඝාතනය සිදුවී අදට වසර 30 කි. ඔහු ජීවතුන් අතර සිටියා නම් දැන් වයස 72 කි. නමුත් ඔහු මියගියේ 42 දීය.

කලක් විජයගේ පෙම්වතිය බවට කතා පැතිරුණ ප්‍රවීණ නිළි මාලිනී ෆොන්සේකා මේ දක්වා විජය ගැන නොකී කතා රැසක් පුවත්පතකට හෙළි කර තිබේ.
එය පහත පරිදිය.

විජය මුලින්ම ඇස ගැටුණු දිනය මතකද?

පානදුරේදී... මේ දැස කුමටද ෂූටිං වලට ආපු පළමු දවසේ
තමයි මම විජයව දැක්‌කේ. ඒත් ඒ වෙද්දී විජය හන්තානේ කතාව රඟපාලා තිබුණේ. මම "හන්තානේ කතාව" බලලා තිබුණේ. ඒ කාලේ මගේ පෙම්වතාට රඟපාමින් හිටියේ ගාමිණී, ටෝනි, ජෝ අබේවික්‍රම වගේ අය. හන්තානේ කතාවේ විජයගේ රඟපෑම් ගැන මම මහා ලොකුවට හිතුවේ නෑ. පෙම්වතෙකු ලෙස රඟපාන්න පුලුවන් හොඳ නළුවෙක්‌ කියලා හිතුනා. අනෙක ඉතින් මමත් ආපු අලුතනේ...

මහේන්ද්‍රන් ඇවිත් නෑ: දැන් මොකද කරන්නේ?

මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා දීම...සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පෙනී සිටින ලෙසට හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතාට අධිකරණයෙන් නියෝග කර තිබුණද එහි අවසාන දිනය වූ ඊයේ (15දා) දින වනවිටත් ඔහු එම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණ නැත.
අධිකරණ නියෝග මත අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් දින 13ක කාලයක් අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතාගේ පැමිණීම අපේක්ෂාවෙන් සිටියත් ඊයේ පස්වරුව වනවිටත් ඔහු ඒ සඳහා නොපැමිණි බව පොලිසිය සඳහන් කරයි.

ධම්මික පෙරේරා කෝටි 16 ක කාරයක් ගෙනෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ධනවත්ම ව්‍යාපාරිකයා ලෙසින් හැඳින්වෙන ධම්මික පෙරේරා මහතා රුපියල් මිලියන 160ක වටිනාකමකින් යුත් ‘බෙන්ට්ලි මුල්සාන් හෝල්මාර්ක්’ මාදිලියේ මෝටර් රථයක් ආනයනය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

ආනයන බදු ද ඇතුළත්ව මෙම මෝටර් රථයේ මිල ආසන්න වශයෙන් රුපියල් මිලියන 160ක් වන අතර දකුණු ආසියාවේ පුද්ගලයකු මෙම මෝටර් රථයක් ආනයන කළ පළමු අවස්ථාව මෙය බව ද පැවසේ.

Dharmapala Principal with Pregnant Mother

uydkdfï .=rejßhf.a m%Yafkg ueÈjQ fldÜgdj O¾umd, úÿy,am;s .eì‚ ujlg ÿka /.a tl ^video&

;u orejd mdi,g we;=<;a lsÍug hdfï§ mdi,a mßmd,kfhka we;sjQ fodaIhla ksjerÈlrjd.ekSu iïnkaO l:dlrkakg .sh .¾N‚ ud;djla l:d lsÍfï ‘fgdaka tl‘ yßuÈhhs ;SrKh lr f;j;djla ria;shdÿ lr hjd isõjk j;djg;a yrjd hejQ isÿùula fldÜgdj O¾umd, úoHd,fhka jd¾;dfõ'

Chandrika Bandaranayake Dance

ysgmq ckm;sks pkaøsldf.a kegqul=;a me;sf¾ ^video&

miq.sh Èkj, w.ue;s rks,af.a kegqu fndfyda ;ekaj, m%pdrh ùfuka miq ysgmq ckm;sks pkaøsld l=udr;=x. uy;añh lsishï idohl§ k¾;kfha fhfok wdldrh oelafjk ùäfhdajlao iudc cd,djka fj; ksl=;aj ;sfí' th my; mßÈh'

Actress Anjula Rajapaksha Wedding

wxcq,d rdcmlaI hq. Èúhg

m%lg fg,s ks<s wxcq,d rdcmlaI wo ^19& hq. Èúhg msúishd' wef.a újdyfha idlaIs lrejl= f,i ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI w;aika ;nd ;sfí'.súi .ekSfï wjia:dj pdï W;aijhla f,i ys;j;=ka ysmfokl= le|jd mj;ajkq ,enQ w;r l,dlrejka iu. mej;afjk idoh word;%S mj;ajkakg kshñ;hs'

තාත්තාගේ සියලුම ගීතවල අයිතිය මගේ - ජයන්ත

;d;a;df.a ish¨‍u .S;j, whs;sh uf.a Tyqg wmg kvq odkak nE- chka;

m%ùK .dhl úlag¾ r;akdhlhka ish .S; .dhkd lsÍu ;ykï lrñka ;ukaf.a mq;=ka fofokdg kS;s{hl=f.a ud¾.fhka miq.shod ,smshla tjd ;snq‚' kuq;a ta ,smsh ,eîfuka miqj úldYh jqkq rEmjdyskS jevigykl§  úlag¾ r;akdhf.a mq;=Kqjre jk chka; r;akdhl iy f,¨‍ï r;akdhl fofokdu ;u mshdf.a .S; .dhkd lr ;snqfka wßhdÿjg fukah'

සමූහ දූෂණයට ලක් වූ වීරවිල පාසල් දැරිය මිය යයි

fmïj;d iy ñ;=rka fofokd ksid iuQy ¥IKhg ,la jQ ùrú, mdi,a oeßh ñh hhs

miq.sh Èkj, uy;a wdkafoda,khla we;s l< iuQy ¥IK isoaêhlska miq f.<je<,df.k ñhhkakg W;aidy lroa§ fírd.;a ùrú, m%foaYfha 14 yeúßÈ mdi,a oeßh frday,a.;j isáh§ wo ^14& Ôú;laIhg m;aj ;sfí'

වික්ටර් රත්නායකගේ බිරිඳගේ රන් භාන්ඩ සොරකම

úlag¾ r;akdhlf.a ìß|f.a rka Ndkav fidrlfï iïmQ¾K l;dj
iS'iS'à'ù' o¾Yk Tiafia fydrlu wf;a udÜgq

;x.,af,a msysá rdcH nexl=jla ;=< isÿ jQ uyd mßudK rka NdKav jxpdjla ms<sn| mÍlaIK meje;ajQ ;x.,a, úfYaI wmrdO úu¾Yk wxYfha ks,OdÍkag tys iq,uq, fy<sorõ lrf.k Bg iïnkaO iellrejkao wêlrKhg bÈßm;a lsÍug yels úh' fuu r;arka nvq fydrlu isÿlr ;snqfKa ,xldfõ m%isoaO .dhlhl=f.a ìßhls'

Hashini Rathnayake Arrested

ñ,shkfha rka NdKav jxpdjlg ielmsg yIsks r;akdhl fmd,sia w;avx.=jg

miq.sh ld,fha m%úK .dhk Ys,amsfhl= yd újdyùu yd iïnkaO l;dny ksid wdkafoda,khg ,lajQ yIsks r;akdhl ^31& rka NdKav jxpdjla iïnkaOfhka ielmsg wo^9& WoEik ;x.,a, fmd,sia w;awvx.=jg m;a úh'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive