බුද මාරුව ඔබට ? Budha Graha Maruwa Palapala

ñ:qk" lkHd" Okq" ók ,.akj,g mxp uyd mqreI fhda. n,hla

2017 iema;eïn¾ 26 jk l=c Èk rd;%s fod<y miqù úkdä úiskjhg nqo .%yhd ;udg WÉp rdYs Njk jQ lkHd rdYshg msúfik w;r rúg wh;a W;%m,a kelf;a fojk ;=kajk y;rjk mdoj,;a i÷g wh;a y; kelf;a iïmQ¾Kj;a wÕyreg wh;a is; kelf;a m%:u yd fojk mdoj,;a .uka lrhs' 2017 Tlaf;dan¾ ui 13 jk lsúÈk rd;%s tfld<y miqù úkdä mkia y;r olajdu nqO .%yhd rc .ukl fhfokq we;'

Gossip Chat With Victor Ratnayake & New Wife

uu yeuodu úlag¾f.ka w¨‍;a w¨‍;a foaj,a bf.k .kakjd
ÿfjla ,enqK;a mqf;la ,enqK;a wms i;=áka ndr.kakjd

fldfyduo w¨‍;a Ôúf;a@
we;a;gu w¨‍;a Ôúf;a b;du i;=gqodhlhs' ta jf.au b;du i;=áka ;uhs wms fokakd bkafk' uu úfYaIfhkau lshkak ´k fohla ;uhs uf.a ks¾udKlrKfha uu fmdâvlaj;a ;du w,i ;;a;ajfhaj;a" kE' uu oeka l%shdYS,shs' fï Èkj, w¨‍;ska .S; lSmhla ks¾udK lrñka ;uhs bkafk' b;ska uu ys;kafk uf.a ks¾udK Ôúf;a fyd|u ld,h ;uhs fï'

Gssip Chat With Chamathka Lakmini

uu lf<a iS.sß ,,kdjka lrmq foauhs - pu;ald ,lañ‚

brdÊ ùrr;akf.a .skshï @ ñhqisla ùäfhdaj yryd ckm‍%sh;ajhla ysñlr.;a pu;ald ,lañ‚ iskudjg iïnkaO fj,d ksid wef.a f;dr;=re wykak fujr l;d nyg wehj tl;=lr .;a;d

la‍fIa;‍%hg wdmq yeá u;la lf<d;a@
uu uq,skau wfõ ksrEmKhg" 2015 wjqreoafoa ñia àka T*a taIshd meckaÜ tlg .shd' .sh wjqreoafoa ihsm‍%iaj, meje;ajqKq ñia .‍%Ska àkaj,g jf.au" ñia taIshd ;r.hg iyNd.S jqKd'

Guinness Record with longest Osariya fall

longest wedding saree, srilanka Guinness world record.
3'2KM È. Tiß fmdgla - mdi,a <uqka fhdod .;af;a fldfyduo@

f,dj È.u Tiß fmdg iys; Tißh we| .skia jd¾;djlg ysñlï lSfï wruq‚ka udkd,shla wo ^21& uykqjr .kafkdarefõ§ ux., .uka werUqjdh'f,dßhl mgjd ;snQ Tiß ‍fmdg f,dßh ;=< isg È. yßkq ,enQ w;r th ud¾.h tl fm<g /iaj isá mdie,a isiqúhka 250 fofkla muK w,a,d f.k isáhy'

Sumathi Awards 2017

iqu;s iïudk Wf<, 2017
https://goo.gl/mT2rkv

Lalith, Anusha released on bail

is,afrÈ kvqfjka ovqjï kshujQ ,,s;ag iy wkQIg wem''æ

uyskao rdcmlaI ckm;s wfmalaIlhd Èkùu i|yd pl% f,aLk j,g msáka TRC uqo,a mkai,aj,g is,a frÈ fnod§u ms‚i fhdojd miq.shod uyêlrKh u.ska jir 3 l nrm;, jev iys; isr ovqjï kshujQ  ysgmq ckdêm;s f,alï ,,s;a ùr;=x. iy úÿ,s ixfoaY kshduk fldñIka iNdfõ ysgmq wOHlaI ckrd,a wkQI me,amsg hk whg wo uydêlrKfha o~qju kshu l< úksiqre úiskau wem kshu lrk ,È'

We had to go to prison because of Basil – Anusha Pelpita

zwmsg ysf¾ hkak Wfka neis,a ksidz - wkqI me,amsg

wmsg is,afrÈ fnokak lsh,d ksfhda. lf<a neis,a rdcmlaI' tfyu lrk tl kS;súfrdaë lsh,d ux meyeÈ,s lr,d fokak yeÿju ug uf.a Ôúf;a wy,d ke;s l=Kqyremj,ska nekf.k .shd' miafi uu tal .ek TRC tfla ta ldf, fphduka ysgmq ,,s;a ùr;=x.g lsõjd'

President's daughter Chathurika Sirisena

ckdêm;s ueÿf¾ wms tl /hlaj;a .; lr kE

ckm;s ffu;%Smd, isßfiakf.a ìßh fukau orejka idudkHfhka udOH bÈßfha fmkS isákafka ke;' ish mshd ckm;s moúhg m;a jQ od isg fï olajd tu mjq‍f,a lsisfjla lsisod udOHhg l;d lro ke;' tu ms<sfj; uq,a jrg ì| ouñka ckm;sf.a jeäuy,a Èh‚h jk p;=ßld isßfiak .sh i;sfha udOHhg l;d l<dh' ta weh ,shQ —ckm;s ;d;a;d˜ ‍fmd; .ek l;d lsÍugh' fï p;=ßld ,laìug ÿka idlÉPdjh'

Election to unite ‘January 08’ forces!

ckjdß 08 n,fõ.h h<s tlalrk ue;sjrKhla æ

wdKa‌vql%u jHjia‌:dfõ 20 jeks ixfYdaOkh iïu; lsÍug cku; úpdrKhla‌ wjYH njg fYaIaGdêlrKh ;Skaÿ lr we;akï" jydu cku; úpdrKhlg hdug wdKavqfõ m%n,hska lsysm fofkl=u ckdêm;sjrhdg yd w.ue;sjrhdg fhdackdlr we;s nj rcfha wdrxÑ ud¾. mejiSh'

No PET scanner 16 months after Rs. 250 m was given

fldaá 25la §, udi 16hs¦ fmÜ ialEkrh ;du keye¦ ˜‍,eÊchs˜‍
˜‍uf.a mq;df.a wka;su ldf,a yeuodu weyqj" ;d;af;a uu uefrkak l,ska zfmÜz tl ,xldjg ths fkao lsh,' thd ta ySkh;a tlalu weiafol mshd.;a;'˜‍

ck;dj remsh,a fldaá 25la wdKavqjg ,nd § jir tlyudrlg wdikak ld,hla .;ù we;;a ;ju;a fmÜ ialEkrh olskakg fkd,eîu .ek ,dxlslfhl= jYfhka ;ud ˜‍,eÊcdjg˜‍ m;ajk nj tu wruqo, msysgqùug uq,sl jQ orejdf.a mshd mjihs'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive