කැනඩාවේ පන්සලේ බුදු පිළිමයක හිස කඩලා

lekvdfõ mkaif,a nqÿ ms<suhl ysi lv,d

lekvdfõ Tgdjd kqjr fn!oaO mkai,l msysgqjd ;snqK nqÿ ms<suhl ysi lvd oeófï isÿùula ksid ta iïnkaOfhka mÍlaIK wrUd we;ehs úfoia udOH jd¾;d lrhs'iSîiS mqj;a fiajd jd¾;d wkqj fuu isÿùu isÿj we;af;a miq.sh n%yiam;skaod rd;%sfhah'
Tgdjd kqjr 1481" fyfrdka mdr ,smskfha msysá ys,avd chj¾Okdrdufha bÈßmsg msysgqjd ;snqK fuu w,xldr nqÿ ms<suhg lsisjl= úiska hlv fmd,a,lska myr§ fuu úkdYh lrkq ,en we;ehs jd¾;dfõ oelafõ'

isoaêh isÿjQ n%yiam;skaod Èkfha tu úydria:dkfha msxlulao mj;ajñka ;sî we;s w;r lvd ì|oeóu lrkakg we;af;a ta w;rjdrfha úh yelshhs isoaêh iïnkaO woyia oelajQ  úydria:dk odhlfhl= jk ufkdaÊ o is,ajd uy;d okajd ;sfí'ms<sufha ysfiys lvd ì÷K fldgia ta wi<u jeà ;snqK w;r álla wE;g jkakg myr fokakg we;ehs ie,flk hlv fmd,a,o jeà ;sî we;'

fuu úydria:dkfha jir 20 l b;sydih ;=< fujeks isÿùula jd¾;d ù ke;ehso ta ksid ne;su;=ka ;=< úYd, lïmkhla ygf.k we;ehso o is,ajd uy;d woyia m< lr ;sfí'

w,xldr yqre nqyqá fuu nqÿ ms<suh Y%S ,xldfjka f.kajd iúlr we;af;a óg udi 4 lg muK fmr§ jk w;r ta i|yd fvd,¾ 8000 l muK uqo,la jeh lrk ,oehso Tyq mjid ;sfí' fuu úydria:dkfha iajdóka jyakfia,d fokula jdih lrk w;r Tgdjd yd wjg fndfyda fn!oaO ne;su;=ka ta fj; ksrka;rfhka iïnkaOù isà'

isoaêh iïnkaO fidhd ne,Sug lefkaähdkq fmd,sish isÿùug miqÈk ^isl=rdod& meñK mÍlaIK werUQ w;r ;ju th isÿfjñka mj;S'

A Buddhist statue at the Hilda Jayewardenaramaya Buddhist Temple

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive