දොළොස් වසරකට පසු මාරුවූ ගුරු ඔබට සහ රටට කුමක් කරයිද?

,.ak 5lg iqnhs
iudc mßj¾;khla
rdcH úhoï by<g
.=re fyj;a n‍%yiam;s .‍%yhd miq.sh Tlaf;dan¾ 11 jeksod rd;s‍% 7'21 g l=cg wh;a jDYaÑl rdYshg udre úh' iqnm, §fï m‍%uqLhd yeáhghs .=re .ek lshfjkafka' .=re .‍%y rdcHfha mqfrdays; yeáhghs ie,flkafka' rú rcq;a" i÷ ìij;a" l=c fikam;s;a" nqO rdcH f,alï ;k;=fr;a isák úg ta yefudagu Wmfoia fok mqfrdays; ke;akï WmfoaYl jkafka n‍%yiam;shs'


fï wkqju rgl .=rejreka" mQcH mlaIfha W;=uka m‍%{djka;hska" ffjijreka" wêlrK kdhlhska" Okj;=ka jeks whg .=re wêm;s fjkjd' b;ska fï .=re udrej rfÜ úfYaI mßj¾;khla we;s lrk nj lshkak ´kE' mqkdji" úid" mqjmqgqm hk kele;aj,g wêm;s jk fuu .‍%yhdf.a úxfYda;a;s¾ oYdj jir oyihla fjkjd'

Wm;ska .=re n,j;a wh m‍%{djka;hs' m‍%{dj lshkafka nqoaêh fkdfõ' f,dalh úkúo oelSfï yelshdjhs' ksjerÈ oelSuhs' b;ska .=re Tfí flakaøfha lgl rdYsfha kï WÉp n,h;a" Okq" ók rdYs hk kï iajla‍fI;‍% n,h;a ,.ak Ndjfha kï È.a n,h;a ,nkjd' tjeks whf.a .=re n,j;a fjkjd' ulr rdYsfha fyda flakaøfha yh" wg" fod<y jf.a ;ekl kï ÿ¾j, fjkjd' .=re ÿ¾j, whg wêl úhou" jerÈ wjfndaOh" YÍrfha ia:q, nj wlaudj fyda yDoh jia;=j wdYs‍%; frda. Èhjeähdj jeks fi!LH .egÆ we;s fjkjd'

flakaøhl m,d m, lSfï§ .=re .uka lrñka bkak ;ek úfYaIfhka ie,lsh hq;= fjkjd' rú" i÷ yd .=re .uka lrñka isák ;eka m,dm,j,g úfYaIfhka n,mdkjd' ta jqK;a rú udihlskq;a i÷ Èk folyudrlskq;a udre fjk w;r .=re tl rdYshl wjqreoaolau .; lrk ksid .=ref.a n,mEu jeähs'

.=re jDYaÑl rdYs .; fjkafka jir fod<ylg miqjhs' óg fmr 1948" 1958" 1970" 1982" 1994" 2006 hk jirj, fï .‍%y udrej isÿ fj,d ;shkjd' fï w;r 2018 Tlaf;dan¾ 11 isg 2019 fkdjeïn¾ 3 olajd .=re jDYaÑl rdYsfha .uka lrkjd' YS‍% ,xldj ysñ l=ïN ,.akfha oyjekakg;a ckrch ysñ isxy ,.akfha y;rjekakg;a .=re udre fjkjd'

wm rg iïnkaOfhka n,k úg rdcH md,kh ms<sn| ;rul ndOd we;s fjkak mq¿jka' rdcH úhoï fndfyda ÿrg by< hhs' úfoaY Kh;a jeä úh yelshs' ;eme,a" ÿrl:k yd Wiia wOHdmk wxYj, .egÆ we;s fjkak;a rEmjdysks" .=jkaúÿ,s wxYj,;a" mqj;am;a l,dfõ§kag;aa ;rul wys;lr n,mEï we;s úh yelshs' frday,a" id;a;= ksjdi" nkaOkd.dr" mqkre;a:dmk wxYj, .egÆ biau;= fjhs' rdcH md,kfha fhfok wh b;d ¥ro¾YSj ls‍%hd l< hq;=hs' .=re W;=re ÈYdj ksfhdackh lrk w;r W;=f¾ úúO .egÆ biau;= úhyelshs' fcHd;s¾fõ§ka" kS;s{hska yd mqj;am;a l,dfõ§ka" .=jkaúÿ,s yd rEmjdysks Ys,amSkag fukau mQcH mlaIhgo ndOd we;s fjhs'

Tlaf;dan¾ 11 jeksod udre jk .=re .‍%yhd 2019 ud¾;= 29 jeksod kej; Okqjg meñK wfma‍%,a 23 jDYaÑl rdYs.; fjkjd' jC%fjñka" ksjD; fjñka .; lrk fï .‍%yhdf.a n,mEu fjkodg jvd jeä fjk njhs fmkafka' iudc mßj¾;khla olskak ,efnhs'

Wmka ,.ak wkqj ,.ak mylg iqn m, fok nj fmakjd' Tn Wmka ,.akh wkqj .=re udrej .ek oeka n,uq'

fïI

fïI ,.ak ysñhkaf.a ,.akfhka wgjekakg .=re meñŒu isÿ fjkjd' fmr msk" jdikdj" foú msysg .ekSu fkdis;d oeä W;aidyfhka ls‍%hd l< hq;= ld,hl nj fmakjd' Wiia wOHdmkfha fhfok whg ;rul ndOd we;s fjhs' YÍr fi!LHh .ek ie,ls,su;a ùu w;HdjYHhs' Tn fldf,iagfrda,a " f,a j, iSks jeks frda.hlska fmf<kjd kï ksis f,i ffji m‍%;sldr .kak ´kE' yßu ld¾hnyq, wjqreoaola Wod fõú' .‍%y Ydka;s l¾u lr .ekSu fyd|hs'

jDIN

wújdyl jDIN ,.ak ysñhkag ux., fhda. Wod fjk nj fmakjd' yjq,a jHdmdrj,ska ,dn ,efnhs' myq.sh ojiaj, ;snqK wikSm ;;a;ajhka iqj w;g yefrhs' újdy iylreg iqnhs' wÆ;a hd¿fjda y÷kd .kak wjia:d Wod fjhs' wdodhï ;;a;ajhka i;=gqodhl nj fmakjd' Tfí jeäuy,a ifydaorfhla .ek i;=gqodhl wdrxÑhla ,efnhs' orejkaf.a ÈhqKqjg lrk lghq;= id¾:l fjhs' wOHdmk lghq;=j,g ;snqKq ndOd bj;a fjhs'

ñ:qk

ñ:qk ,.ak ysñhkaf.a ,.akfhka yhjekakghs .=re udre fjkafka' tal ;rula ndOd iys;hs' ryia i;=rka ksid ys;g lror we;s ld,hla Wod fjk nj fmakjd' iuyr wjia:dj, úhoï by< hk ksid Kh fjkak;a isÿ fõú' ìß| ke;akï ieñhd iu. lghq;= lrk úg bjiSfuka lghq;= lrkak' wUq - ieñ fNao we;s fjkak bv ;sfhkjd' ux., fhdackdj,g;a ndOd we;s fjhs' fïoh iy iSks wêl wdydr md,kh lr .kak' ryia i;=rkaf.ka m‍%fõYï fjkak'

lgl

lgl ,.akh ysñ whg .=re udrej iqnm, odhlhs' Nd.Hia:dkhg wêm;s .=re miajekakg udre ùu ksid lgl ysñ YsIH YsIHdjkaf.a wOHdmk lghq;= id¾:l fjhs' wdodhï by< hhs' jHdmdrj,g;a iqnhs' ;reK ;re‚hkag ux., fhda. Wod fjhs' lgl ysñ .=rejrekag hym;a YsIH YsIHdjka ìys fjhs' orejka fjkqfjka lrk lghq;=;a id¾:l fjhs' orejka .ek ys;,d i;=gq fjkak mq¿jka fjhs' wd.u oyug jeäfhka ys; fhduq fjhs' ÈhqKqjg lrk wÆ;a fohla wdrïN lrkak fyd| jirla fjk nj fmakjd'

isxy

isxy ,.ak ysñhkaf.a flakaøfha y;rjekakg .=re udrej isÿ fjkjd' orejka fjkqfjka lrk úhoï by< hk nj fmakjd' ta jf.au Tn jHdmdrhl fhokjd kï jHdmdrfha úhoï md,kh lr .ekSug ie,ls,su;a úh hq;= ld,hla' ta jf.au .Dy Ôú;h yßu ld¾h nyq," lrorldÍ njla fmkajhs' iaÓr foam< bvlvïj, ÈhqKqjg ndOd we;s fjkak jqK;a bv ;sfhkjd' ksjdi bÈlsÍï" f.dú;eka lghq;=j,§;a fyd¢ka ie,iqï lr,d lrkak'

lkHd

lkHd ,.ak ysñhkaf.a ,.akfha ;=kajekakg .=re udrej isÿ fjkjd' y;r iy y; wêm;s .=re ;=kajekafka .uka lrk fuu jirl ld,h álla ndOd we;s lrk nj fmakjd' W;aidyh ;rug m‍%;sM, ,efnkafk kE lsh,d ysf;hs' ksYaM, .uka fhfohs' .Dy Ôú;fha ;snqKq iekiSu fjkqjg ld¾h nyq, njla we;s fjhs' yenehs wújdyl lkHd ,.ak ysñ ;reK ;re‚hkag ux., fhda. Wod fjkak mq¿jks' W;aidyfhka lghq;= lf<d;a fï ndOd ch .kak wudre fjk tlla kE'

;=,d

.=re udrej isoaO fjkafka ;=,d ,.ak ysñhkaf.a fojekak jQ Okia:dkhghs' tal iqnm, odhlhs' biair ;snqKq wúfõlh wvq fjhs' ysf;a i;=g" iekiSu we;s fjhs' mjqf,a ÈhqKqjg lrk lghq;= id¾:l fjhs' jHdmdrj, fhfok ;=,d ,.ak ysñhkaf.a wdodhu by< hhs' Okh ms<sn|j i;=gq odhl ;;a;ajhka we;s fjhs' W;aidyfha ;rugu m‍%;sM, ,efnhs' /lshd jHdmdr ia:dkj, fiajl mlaIfha iyfhda.h jeäfhka ,efnk ld,hla nj fmakjd' Kh uqo,la ,nd .kak n,dfmdfrd;a;= jqKd kï tl;a yßhhs'

jDYaÑl

jDYaÑl ,.ak ysñhkaf.a .=re udrej isÿ jkafka ,.akhghs' fojekak iy miajekakg wêm;s .=re ,.akfha .uka lrñka Wod jk jirl ld,h ;rula ld¾h nyq, wúfõlS ld,hla njhs fmakafka' orejka yd YsIHhka ms<sn| l< hq;= hq;=lï jeä fjhs' ysf;a iekiSu" úfõlh fnfyda ÿrg wvq fjkak mq¿jks' ta jf.au reêr.; fldf,iagfrda,a iSks jf.a frda.dndO we;akï jeäfhka m‍%fõYï fjkak' wOHdmk lghq;= lrk YsIH YsIHdjkag jqK;a ta lghq;=j,g ndOd we;s fjk úÈyg fi!LH .egÆ u;= fjkak mq¿jks' wod< Ydka;s l¾u lr .ekSu fyd|hs'

Okq

.=re udrej Okq ,.ak ysñhkaf.a fodf<dia jekakg isÿ fjkjd' .=re tfldf<dia jekafka .; lrmq .; jQ jirg jvd Tlaf;dan¾ 11 isg Wod jk jir ;rul ndOd lror we;s lrk njla fmakjd' miq.sh ld,fha .kq ,enQ ;SrK .ek miq;eú,a,la we;s fjkak;a id¾:lj lrf.k wdmq lghq;=j,g n,dfmdfrd;a;= fkdjqKq ndOd we;s fjkak;a mq¿jks' Okq ,.ak ysñhkaf.a ,.akfha fikiqre .uka lrk ksid YÍr ikSmh .ek úfYaIfhka ys;kak ´kE' wod< .‍%y Ydka;s l¾u lr.kak' fi!LH /l .kak'

ulr

ulr ,.ak ysñhkag .=re udrej iqnm, odhlhs' Wodjk jirl ld,h .; jQ ld,hg jvd id¾:l fjkak mq¿jks' hym;a ñ;=re ñ;=ßhkaf.a weiqr ,efnhs' W;aidyfha ;rugu m‍%;sM, ,efnhs' YsIH YsIHdjkaf.a kï wOHdmk lghq;=j,g ;snqKq ndOd bj;a fjhs' wikSmj,ska iqjh ,efnhs' wújdyl ;reK ;re‚hkag ux., fhdackd fma‍%u in|;d iaÓr lr.kak;a wjia:d Wod fjhs' ìß| ke;akï ieñhdg;a iqn m, odhlhs' wUq - ieñ iu.sh jeä fjhs' orejkag;a iqnhs' orejkaf.a ÈhqKqjg lrk lghq;= id¾:l fjhs'

l=ïN

,.akfhka oyjekakg l=ïN ,.ak ysñhkaf.a .=re udrej isÿ fjkjd' ;rul ñY‍%m, odhl ld,hla fj.hs fmakafka' Tlaf;dan¾ isg Wod jk j¾Ihl ld,h we;=<; wdodhï ud¾.j,g ndOd we;s fjkak bv ;sfhkjd' jHdmdrj, kï ,dn m‍%fhdack ,nkak wudre fjkak mq¿jka' fï ksid W;aidyfhka lghq;= lrkak' ta jf.au úhoï me;af;ka by< hk nj fmakjd' ifydaorhl=g wm, odhlhs' úfõlhla ke;s ;rug ld¾h nyq, fjhs' mjqf,a úhoï by< hk ksid úhoï md,kh lr .ekSug ie,ls,su;a jkak'

ók

ók ,.ak ysñhkag .=re udrej iqnm, odhlhs' flakaøfha oyh iy ,.akh wêm;s jk .=re miq.sh ld,fha ÿ¾j,j .uka l< ksid fi!LH .egÆ" wm," lror ;snQ nj fmakjd' ta jqK;a Tlaf;dan¾ isg Wod jk jirl ld,h iqn m, odhlhs' fmr msk" jdikdj Wod fjhs' Wiia wOHdmk lghq;=;a id¾:l fjhs' orejkag;a iqn ld,hla" ÿr jkaokd .ukla" úfoaY .ukla hkak ;snqKq n,dfmdfrd;a;=jla id¾:l fjk nj fmakjd' wikSmj,ska iqjh ,efnhs' ysf;a i;=g iekiSu we;s fjk ld,hla nj fmakjd' ÈhqKqjg lrk lghq;= wdrïN lrkak iqn ld,hla ksid tajd ie,iqï lrkak'

lE.,af,a
iqks,a l=udr .ï,;a


Gossip Lanka Hot News Previous News Archive