රවි මාරුවේ ලග්න දොළසේ සුබ අසුබ මෙන්න

fkdjeïn¾ ui 16 jeks isl=rdo‌d rù kSp ùu Tfí ,.akhg fldfyduo @

wdh;H" w¾l" jreK" NdKq" Èklr" ​fya,s" iQ¾hd hk kïj,ska y÷kajk fi!r.%y uKav,fha mshd o jk rú .%yhd kSp ;=,d rdYsfhka ñ§ fkdjeïn¾ ui 16 jeks isl=rdo‌d m'j' 6'33g ;u ñ;% rdYshla jQ jDYaÑlhg meñfKa' rú kSp ùu hym;a nj fcHda;sIHfha i|yka fõ' rchlg jqj;a hym;ah' Bg fya;=j md,lhska wdvïnr" wyxldr fkdù lghq;= lrk neúks' hdplhl=g jqj rú kSp kï ysÕuka ,efí' ta T¨‍j md;alr ne.Em;aj ysÕuka hÈk neúks' oeka rú ;rula n,j;a ù we;' jDYaÑl rdYsfha .=reo ñ;% rdYs.;h' rúg .=re ñ;% .%yfhls'

Y%S ,xld flkaorfha fuu .%yhska fofokd ixfhda. jkafka mj;sk rch ksfhdackh lrk 10 jekafkah' .=re idudkHfhka foaYmd,k fmr<s isÿ lrk .%yfhls' rú fõ.j;ah' fofokd ixfhda.j isák udihl ld,h ;=< foaYmd,k fmr<s isÿ lrkq we;' rú .%yhd rdcH iNd" isxydik" bkaOk" wúwdhqO" .skaor" T!IO" ffjoHjre" rcfha ks,OdÍyq" Widú" rcfha ld¾hd," jkdka;r" l÷ uqÿka" Ysj foajd," n<fldgq" rcfha f.dvke.s,s hk ia:dkj, n,h mj;ajhs' fï wkqj i|yka lrk ,o ia:dkj, iy mqoa.,hska ms<sn|j hï hï fjkialï isÿúh yelsh' rú" fïI" jDIN" isxy" jDYaÑl" Okq" l=ïN ,.ak whg iqN .%yfhls' 

ñ:qk" lkHd" ;=,d" ulr" ók ysñhkag mdmS .%yfhls' oeka ta ta ,.ak ysñhkag rú" jDYaÑl rdYsfha .; lrk foieïn¾ ui 16 jk bre Èk fm'j' 9'10 olajd l,dh ;=< fldfyduo hkak n,uq' 


fïI ,.akh 

rú Tng Y=N .%yfhls' meñK we;af;a wgjekakgh' 8 jekakg kï rú hym;a ;ekla fkdfõ' ÿla lrorj,g uqyqKmdkakg isÿ fõ' újdyfhka hï fohla ,eîug we;akï rú .%yhd Tnf.a ckau flakaøfha ;ekam;a n, ÿn,;dj u; isÿfõ' uOHu jhi miq lrk whg f,v frda. we;súh yelsh'  


jDIN ,.akh' 

Tngo iqn M, f.k fok .%yfhla jQ rú 7 jekakg meñK we;' újdy n,dfmdfrd;a;=j isák whg fuu udih hym;a ke;' újdylhska w;r u; fNao we;súh yels neúka bjiSfuka lghq;= lrkak' wka wh iuÕ yjqf,a lrk lghq;=j,ska w,dN isÿúh yelsh' jhia .; whg w¾Yia" uq;%d" ,sx.dY%s; frda. we;súh yelsh' rú n,j;aj msysá whg fuu wY=N n, fkdmdkq we;' 


ñ:qk ,.akh'

Tfí mdmS .%yhd jk rú 6 jekakg meñK we;' 6 jekak rúg b;d n,j;a ;ekls' Tnf.a ckau flakaøfhao rú n,j;a kï i;=rka hg;a lr yels n,hla ,efí' iemiïm;aj,ska ÈhqKqjla ,efí' ksfrda.S iqjh ,efí' rla‍Id n,dfmdfrd;a;= whf.a i;=gg fya;=jk lreKq oek .ekSug ,efí' ldudYd wêl fõ' rú ÿn, whg fuu Y=N M, fkd,eî hkq we;' 


lgl ,.akh'  


Tngo wY=N M, ,nd fok rú .%yhd 5 jekakg meñK we;' bf.kqu ,nk whg kï hym;ah' ore M, n,dfmdfrd;a;= b​gq fkdfõ' orejka iuÕ wukdmlï we;s lr .kS' ia;%S mqreIhskaf.a ldudYdjka rd.sl yeÕ=‍ï jeä fõ' f¾ia iQÿ i|yd uqo,a fhoùfuka m%;sM, fkd,efí' l%Svd lghq;=j, fhfok whg ch.%yK ,efí' 


isxy ,.akh' 


Tfí ,.akdêm;s rú 4 jekakg meñfKa' ,.akdêm;s rú 4 jekafkau ;ekam;a kï Y=N ke;' uõmsh kEoE úfrdaO;d we;sfõ' f.a fodr bvlvï wdrjq,a we;s fõ' YÍr fi!Lh ;;a;ajhg fydo ke;' 


ms;a frda. iEÈh yelsh' mõ lrk wh wdY%hg jefÜ' rú n,j;aj we;s isxy ,.ak ysñhkag wY=N M, fkd,efnkq we;' ÈhqKqj we;s fõ' m%isoaO flfkl= fõ' 


lkHd ,.akh 

Tngo mdmS .%yfhl= jQ rú 3 jekakg meñK isà' meñK we;s ia:dkh kï Y=N ;ekls' Pkau flakaorfhao rú 3 jekafka kï Wiia bf.kqu" ffO¾hh" fmd;a m;a ,sùu wdÈhg hym;a udihls' ksfrda.S fõ' lreKdjka; fõ' ifydaor ifydaoßhka iu. o wi,ajeishka {‌d;Ska iu. fyd| iïnkaO;d we;s lr .kS' rú ÿn, ;ekl we;s whg Y=N M, fkd,eî hhs' 


;=,d ,.akh 

2 jekakg meñK we;s rú Tng mdmS .%yfhls' rú n,j;au ;ekl msysá whg muKla wY=N M, fkd,efí' wka whg wlaIs frda. iEÈh yelsh' ,eîï mlaIh hym;a ke;' mjq,a Ôú;fha§ wjq,a we;s úh yels neúka bjiSfuka lghq;= lrkak' Tn l;d nyq, wfhl= kï l,amkdldÍj jpk yiqre jkak' 

jDYaÑl ,.akh  

rú .%yhd Tfí ,.akhgu meñK we;' Tn fikiqre ,.ak tardIaGlfha wjika fldgi .; lrñka isà' .=re iu. rú ,.akhg meñŒu ;rul iekiSuls' Woa fhda.fhka" msìÿKq .;shlska lghq;=j,g fhduq fõ' wka whg jvd lemS fmfka' frda. wvq jqj;a yÈis frda. we;s ùug bv we;' úfYaIfhka mSkia frda. iE§fï bv lv jeäh' 

Okq ,.akh 

Tng Y=N .%yfhl= jqj;a meñK we;s ia:dkh Y=N wY=N ñY% ;ekls' ckau flakaorfha rú ;ekam;a iajdNdjh wkqj ;SrKh l< hq;=h' jia;= ydks lrhs' kvqynj,g mg,jhs' ta Tn rú uy oYdj fyda tu w;=re oYdj .; lrñka isákafka kï mu‚' kslrefKa úhoï lrjhs' 

Y=N M, jYfhka úfoaY .uka fhfoa' ñksiqka flfra wkqlïmdfjka lghq;= lrhs' frday,aj, isák frda.Skag Woõ Wmldr wem Wmia:dk lsÍug ,efí' 

ulr ,.akh 

rú Tnf.a 11 jekakg meñfKa' Tng mdmS .%yhd jqj;a ckau flakaorfha o n,j;a kï Wiia ñ;=rka wdY%h lsÍug ,efnkq we;' Tjqkaf.ka Woõ ,efí' Okh ,efí' jHdmdrj,ska Wiia whf.ka jeäysáhkaf.ka Woõ Wmldr ,efí' f,!lsl ÈhqKqjg hym;a udihls' fï foaj,a ydks lrkq ,nkafka rú ÿ¾j,j i;=re rdYs.;j mdmSka iu. isák úgh' 

l=ïN ,.akh 

Tng Y=N .%yfhl= jk rú 10 jekak jeks Y=n ;eklg meñK we;' rú Tnf.a n,j;a kï fuu udifha§ Y=N M, ,eìh yelsh' rlaId ke;s whg rlaId ,efí' Wiia ;k;=re" m%isoaêh" lS¾;sh" f,!lsl iem iïm;a kïnq kdu ,efí' {‌dkjka; fõ' rú ÿn, wh kmqre l%shdj,g fhduq lrjhs' 

ók ,.akh 

rú Tng mdmS .%yfhls' Tnf.a ckau flakaorfha rú msysgd we;s n, ÿn,lï wkqj 9 jekakg meñK rúf.ka ,efí' mshdf.ka hï foam<la ,eîug we;akï fuu udifha§ th fkd,eî hhs' tfy;a Tn mshdg ys;j;ah' mshdf.a woyiaj,g úreoaOj iyldßh fidhd .kS' Wiia bf.kSu" úfoaY ixpdrh rú 9 jekafka§ ,eìh yels Y=N M, fõ' lemS fmfkk mjqf,a m%Odkshl= jkafka rú .%yhd o 9 jekafka isák Okq ,.ak ysñhkah' 


fcHd;s¾fõ§ yxje,af,a
weia' isßj¾Ok
133 iS' chka;s mdr"
fodïfma' 

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive