No Fire Zone nominated for EMMY awards

t,a'à'à'B' ys;jd§ ˜‍No Fire Zone˜‍ EMMY iïudk W,<g ks¾foaY fjhs

tx.,ka;fha pek,a f*da kd,sldj úiska Y%S ,xldfõ isÿ jQ nj lshk hqo wmrdO iïnkaOfhka t,a'à'à'B'ys;jd§kag iqnjd§ whqßka ilia l< ‘No Fire Zone( The Killing Fields of Sri Lanka’  Ñ;%mgh wefußldfõ tó ^Emmy& iïudk W,f<a ks¾foaY w;rg tla ù we;s nj tu fjâ wvúfha i|yka lr ;sfí'

fyd|u jd¾;duh jevigk hk ks¾foaY kdu w;rg tu Ñ;%mgh tlaù ;sfí'  tu iïudkhg ;j;a jevigyka ;=kla we;=<;a fjhs'The International Academy of Television Arts & Science si|yd f,dj mqrd rgj,a 60 l 500 lg wêl idudðlhska msßila tla ù isá'


fï ms<sn| jeä úia;r my; ,skala tflka ,nd .kak

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...