Rare Buddhist Flower Udumbara Seen In Godakawela

Rare Buddhist Flower Udumbara - Godakawela
f.dvlfj, nqÿ ms<suhl jir foodylg jrla msfmk ÿïnrd u,a msms,d - ùäfhda

f.dvlfj, wgl,ïmkak ljqvqjdj m%foaYfha ;%S frdao r:hl we;s nqÿ ms<suhl Wÿïnrd u,a jeks hula olakg ,efnk njg m%foaYjdiSka mjikjd'fmf¾od iji fuu isÿùu uq,skau oel we;af;a ;%S frdao r:fha ysñlre úiska'

ksjfia kj;d ;snq ;%S frdao r:fha we;s nqÿ ms<sufha we;s fuu widudkH isÿùu ÿgq Tyq úydria:dkfha iajdóka jykafia,d oekqj;a lr ;sfnkjd'

wk;=rej tu iajdóka jykafia,d o m%ldYlr we;af;a nqÿ ms<sufhka o¾YKh jk u,a Wÿïnrd u,aj,g iudk;ajhla olajk njhs'fuu isÿùu oeln,d .ekSug m%foaYjdiSka úYd, msßila wod< ;%S frdao r:h kj;d we;s ksjig meñfKk nj jd¾;d fõ'
Rare Buddhist Flower Udumbara Seen In Godakawela
Rare Buddhist Flower Udumbara Seen In Godakawela
Rare Buddhist Flower Udumbara Seen In Godakawela
Rare Buddhist Flower Udumbara Seen In Godakawela

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...