Tele Actor Indika Prasanna’s Wedding

kjl kMfjl= jk bkaÈl m%ikak fyajdú;drK T20" msKs uq;= jeiai" ihqÍ" uq;= jeiai" wdor”h mQ¾Ksud ùkdù we;=M fg,s kdgH /ilg rx.kfhka odhlj ;sfnk w;r fndahsia gjqka lKavdhfï kdhl;ajh ork ix.S; Ys,amsfhl=o fjhs' Tyqf.a újdy ux., W;aijh miq.shod l,dlrejka /ilf.a iyNd.S;ajfhka meje;ajqKs'
Tele Actor Indika Prasanna Hewawitharane’s Wedding
Tele Actor Indika Prasanna Hewawitharane’s Wedding
Pix By - Janaka Warnakulasuriya

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...