Ganemulla HIV - AIDS Mother and Child Case

Ganemulla HIV - AIDS Mother and Child Case
wïug taâia ksid ÿjj mdi,a tjkak tmd lsh,d fouõmshka tl;=fj,d mdi, biairy hld kgmq yeá ùäfhdaj

taâia frda.h je<£ we;ehs lshk ielhla u; .fkauq,a, l=vdfnd,a,k m%foaYfha oeßhlg isÿjQ widOdrKhla ms<sn|j miq.shod jd¾;d úh'fï ksid oeßh mdi,g meñ‚ wjia:dfõ weh le|jdf.k wd Ndrlrejkag m%foaYjdiskaf.ka t,a, jqfKa oeä úfrdaOhla'

tu wjia:dfõ we;sjQ WKqiqï ;;a;ajh my;ska krUkak'''

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...