ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන්යානයක්‌ එනතුරු මැද පෙරදිග ගුවන්තොටේ සිටි කත කන්න නැතිව මරුට

ueo fmrÈ. .Dy fiaúldjla‌ jYfhka /lshdjla‌ l< 30 yeúßÈ foore ujlg tys ksjeishka úiska myr§ lDDr f,i ie,lSula‌ fya;=fjka Y%S ,xldj n,d heug wehf.a {;Ska úiska tjkq ,enQ .=jka álÜ‌ mf;a Èkh fjkia‌lr trg .DyuQ,slhka úiska wehg Ndr§u ksid Y%S ,xldj n,d hk .=jka hdkhla‌ meñfKk ;=re .=jka f;dgqmf,a Èk .Kkdjla‌ /£isg wjidkfha weh ksrdydrj ñhhefï ÿla‌uqiq mqj;la‌ ms<sn|j ó.uqj Èia‌;%sla‌ uyfrdayf,a yÈis urK mÍla‍Il ffjoH lS¾;s isßchka; úl%uisxy uy;d yuqfõ meje;s urK mÍla‍IKhl§ wkdjrK úh'

tu isoaêfhka urKhg m;aj we;af;a mia‌ir wr,shd.u mÈxÑj isá jvq;ka;%Sf.a È¿ï m%shx.d kue;s 30 yeúßÈ foore ujh' wef.a urK mÍla‍IKh yÈis urK mÍla‍Il isß chka; úl%ur;ak uy;d yuqfõ meje;s wjia‌:dfõ idla‍Is ÿka ta fI,agkao w,aúia‌ ^61& uy;d ug orejka wg fokl= bkakjd' fuu isoaêfha§ urKhg m;ajQ È¿ï m%shx.sld uf.a fojeks ÿjhs' weh újdy ù isákjd' kuq;a wef.a ore fofokd fldfya isà oehs fidhd.kak neye'

weh 2016 cq,s ui 2 jeksod .Dy fiaúldjla‌ f,i vqndhs rgg fiajhg .shd' weh l,la‌ ;ud fiajh lrk ia‌:dkh fyd| ;ekla‌ hEhs mejiqjd' miqj wehg isÿjk ysxid ms<sn|j weh {;Skag mejiqjd' ta wkqj wehg wdmiq meñŒfï .=jka álÜ‌ m;la‌ wef.a {;Ska úiska hjd ;snqKd'

miqj weh .=jka álÜ‌ m; /f.k .=jkaf;dgqm<g .sh;a Y%S ,xldj n,d .=jka .; jk hdkhla‌ wo fyg msg;aùug fkdue;s nj lsõjd' weh .=jka f;dgqmf<a Èk .Kkdjla‌ /£ isáh;a Y%S ,xldj n,d mshdir lrk .=jka hdkhla‌ meñK keye' weh Èk .Kkdjla‌ .=jka f;dgqmf<a ksrdydrj isá ksid ñhhkak we;ehs ud is;kjd hEhs mejiSh' fuys§ trg mY= ffjoHjrhd iy ó.uqj Èia‌;%sla‌ uyfrday,a m%Odk wêlrK ffjoH úfYaI{ tï' tia‌' reyq,a yla‌ uy;d úiska ,nd ÿka ffjoH ks.ukhka wkqj tu urKhg fya;=j ksYaÑ;j m%ldY l< fkdyels njg ó.uqj yÈis urK mÍla‍Il ffjoH isß lS¾;s chka; úl%ur;ak uy;d úiska ks.ukh lrk ,È'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...