නාමල් හා ප්‍රසන්න නිසා ඒකාබද්ධය - ශ්‍රීලනිපය එක් නොවේ

t<efUk m<d;a md,k ue;sjrKh uq,a lrf.k Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ih yd taldnoaO úmlaIh tl;=ù Pkaohlg hdfï idlÉPd fï jkúg uq¿u‚kau wid¾:lù ;sfí' ta wkqj ft;sydisl f,i Y%S,ksmh folvù ;sfnk w;r fï ixisoaêhg uQ,sl fya;=j taldnoaO úmlaI msf,a kdu,a rdcmlaI yd m%ikak rK;=x. È.ska È.gu t,a, l< úfrdaOh nj foaYmd,k wdrxÑ jd¾;d lrhs'

Y%S,ksmh folv ùu ;=< bÈß mqxÑ Pkaofha§ muKla fkdj wkd.; m%Odk ue;sjrK j,g mjd n,mEï t,a,úh yels f,i m%dfoaYSh uÜgñka foms, fn§ï isÿúh yels w;r ffu;%S ms, yd uyskao ms, f,i meyeÈ,s md¾Yaj folla u;=ùu;a thska tlla muKla m%n,ùu;a je<elaúh fkdyelsh'

uyskao rdcmla‍I yd neis,a rdcmla‍I uy;ajreka mjd fuu foms, fn§u fjkqfjka wjidk fudfydf;a;a fkdi;=áka isá kuq;a kdu,a yd m%ikak t,a, l< úfrdaOh u; wjika ;SrK ,nd.;a nj wNHka;r wdrxÑ jd¾;d lrhs'
tlg tl;=ùug fkdyels jQfha taldnoaO úmla‌Ifha isák fofokl=f.a oeä úfrdaOh' ksid neúka bÈßfha§ mla‍Ihg uqyqK§ug isÿjk ish¨‍ m%Yakj,g ta fofokd j.lsjhq;= nj leìkÜ‌ iu udOH m%ldYl weue;s ohdisß chfialr uy;do fï fofokdf.a kï fkdlshd mjid ;sfí'

uyskao neis,a fofokd;a wfkl=;a uka;%Sjrekaf.a;a w;s nyq;rh;a tlaùug leue;s kuq;a fuu fofokdf.a úfrdaOh ksid tlÕ;d lvdlmam,a jQ nj Bfha ^06 od& meje;s leìkÜ‌ ;SrK oekqï§fï udOH yuqfõ§ udOHfõ§ka ke.+ m%Yakj,g ms<s;=re foñka ohdisß weu;sjrhd okajd isáfhah'
wkd.; kdhlhska fjkak n,df.k bkak fuu mqoa.,hka fofokdf.a kï bÈßfha§ fy<sorõ lrk njo weue;sjrhd  tys§ mejiSh'

fï m<d;a md,k ue;sjrK l%ufhka wdh;khla‌ ch.%yKh lsÍug ishhg 60 l nyq;rhla‌ .; hq;= hEhso th mla‍Ij,g b;d wiSre b,la‌lhla‌ njo okajd isá weu;sjrhd Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifha ish¨‍ uka;%Sjreka fjk;a mla‌Ij, wfmala‌Ilhka Èkùug l%shd fkdl< hq;= njg mla‍I uOHu ldrl iNdj ;SrKh l< njo ta wkqj fmdfydÜ‌gqj Èkjkak lsisjl= l%shd l<fyd;a Tjqkag tfrysj l%shdlrk njo mjid ;sfí'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...