ගෑස් ලිපේ ගින්නකින් මාව මරා දමන්න හැදුවා - ගීතා කුමාරසිංහ

uka;%S OQr m%Yakh fj,dfõ ux wdKavqjg wdfj ke;s ksid
.Eia ,sfma .skaklska udj urd oukak yeÿjd - .S;d l=udrisxy

ysgmq md¾,sfïka;= uka;%Sks .S;d  l=udrisxy uy;añh fnkaf;dg mej;s fmdÿck fmruqKq m%j¾Ok /iaùul§ ;uka urd oeófï l=uka;%Khla mej;s nj uq,ajrg fy<s lr ;sfí ;ukaf.a uka;%S OQrfha m%Yakh Widúfha we§ hoa§ weu;slï msßkud ;udj kïujd .kakg W;aidy l< kuq;a thg wlue;sjQ miq ksjfia .Eia ,sm .sks.kakg i,iajd ;ud urkakg ye¥ nj;a thska ;ud fíreK nj;a weh lshd ;sfí'

weh ta nj fy<s lf<a fufiah'

zuu uka;%Slu wrf.k taldnoaO úmlaIfha b|.;af;a hymd,k fï fydr /< .ek úYajdihla ke;s ksihs' uf.a újdyh ksid ;sia wjqreoaolg l,ska ,enqKq mqrjeisNdjh uu whskalr.;a;d' kuq;a Widúfha§ lsõjd kdufhdackd fok úg mqrjeisNdjh ;snqKd lsh,d' uu mqrjeisNdjh ke;s jqKdu yvd jegqfKa keye'

uka;%S;u ke;s jqKdu uu ;=Ügqjlg .Kka .;af; keye' uka;%Slu wrf.k fldkao kefuk mK ke;s msßñka bÈßfh tä;r .eyekshla yeáhg taldnoaO úmlaIhg ish¨‍ iyfhda.h ÿkakd" wka;suj kvqj lsÜgq lr,d weú;a lsõjd Thd,. kvqj ;j wjqreÿ follg Èlalr, fokakï Thdf. OQr ld,h bjr fjklï bkak mq¿jka Thdj weue;slul=;a iQodkï lr,d ;sfhkafk"
;SrKh i;shla we;=<; lshkak lsõjd' uu ol=fKa wNsudkh rlsñka lsõjd' uu uyskao rdcmlaI iuÕ isák nj'

ljqreyß flkla ldf. yß b.ekakqï nylg l=iaisfh .eia <sma wer,d ;sínd' uu yji nqÿyduqÿrejkag myk ;shkak .sksl=r .y,d úislrkjd;a iuÕ w; msÉpqKd' Tjqka.‍f n,dfmdfrd;a;=j ;snqfKa udj ur,d odkak' ta;a uf.a Ôú;h foúhka úiska fír,d ÿkakd'z

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...