දිනන්නෙ පොහොට්ටුවයි ශ්‍රිලනිපට 0 යි - Vijitha Rohana Wijemuni

Vijitha Rohana Wijemuni
Èkkafk fmdfydÜgqjhs Y%s,ksmg 0 hs
-ckm;s ñhhk nj lshQ wkdjels lre kej;;a

miq.shod ckm;s ñhhk njg jerÿKq wkdjelshla mejiSu ksid wdkafoda,khla we;s lr uyck;dj fkdu. heùfï jrog isr.;jkakg mjd isÿjQ úð;a frdayK úfÊuq‚ wkdjelslre kej;;a lr<shg meñfKñka mqxÑ Pkafoka Èkkafka fmdfydÜgqjhs''fojekshd tcdmhhs' Y‍%S,ksmhg fyda ikaOdkhg rfgkau tllaj;a kE' hkqfjka wkdjelshla mjid we;'

,nk fmnrjdß 10 Èk ue;sjrKfha§ rg mqrd uy k.r iNd" k.r iNd" m‍%dfoaYSh iNdjka jeä m‍%udKhla Y‍%S ,xld fmdÿck fmruqK úiska Èkd .kakd nj;a fojk ia:dkhg m;a jkafka uy k.r iNd" k.r iNd" m‍%dfoaYSh iNdjka hï m‍%udKhla Èkd .kakd tlai;a cd;sl mla‍Ih nj;a mjik Tyq fuu ue;sjrKfha§ ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d kdhl;ajh fok tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh fyda Y‍%S ,xld ksoyia mla‍Ih ,xldfjka tlu m<d;a md,k wdh;khlaj;a Èkd fkd.kakd nj okajd we;'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...