සමූහ දූෂණයට ලක් වූ වීරවිල පාසල් දැරිය මිය යයි

fmïj;d iy ñ;=rka fofokd ksid iuQy ¥IKhg ,la jQ ùrú, mdi,a oeßh ñh hhs

miq.sh Èkj, uy;a wdkafoda,khla we;s l< iuQy ¥IK isoaêhlska miq f.<je<,df.k ñhhkakg W;aidy lroa§ fírd.;a ùrú, m%foaYfha 14 yeúßÈ mdi,a oeßh frday,a.;j isáh§ wo ^14& Ôú;laIhg m;aj ;sfí'

wef.a fmïj;d nj lshk ;reKfhl= ñ;=rka fofofkl= iu. wef.a ksji wdikak ia:dkhl u;ameka mdkh lrñka isáh§ wehg yuqjkakg tkak lshd we;af;a 9 jkod rd;%sfhah' weh Tyq uqK.eiSug .sh wjia:dfõ Tyq wehj ñ;=rka fofokdg y÷kajd§ miqj ;sfokdu tlaù wehj ¥IKh lr ;sfí'

wk;=rej wmyiqfjka ksjig .sh weh ldgj;a ta .ek lshd ke;' ishÈúkid.kakg ;SrKh lr ;sfnk weh ryiskau isoaêh iïnkaOfhka úia;r lr ,smshla ,shd ;nd miqod ksji wi< msysá fldfydU .il t,a,S f.,je,,d.kakg W;aidy lr ;snQ kuq;a fidhqfrl= th oel j<lajd we;'

kuq;a weh isoaêfhka widOHj ;sfnk w;r  yïnkaf;dg frdayf,a oeä i;aldr tallhg we;=<;a lr wmyiqfjka m%;sldr ,nñka isáh§ wo ^14& ñh f.dia we;'

wehf.a fmïj;d uqK .eiSug .sh nj ;a tys§ fmïj;df.a ñ;=rka fofofkl= meñK ;udg ysßyer l< nj;a i|yka l< ,smsh fmd,Sishg ,enqK nj ;yjqre lr ;sfnk w;r isoaêh iïnkaOfhka ielmsg wehf.a fmïj;d nj lshk ;reKfhl= iy ;j;a ;reKhska fofofkl= w;awvx.=jg f.k rlaIs; nkaOkd.dr.; lr ;sfí' isoaêh ie,jQ miq wod< ;reKhska hd, rlaIs;fha ieÕj isá w;r .ïjeishka Tjqka fidhdf.k myr§u ksid ;=jd, ,enQ nj;a jd¾;d úh'

fï ksid úfYaI fmd,sia wdrlaIdjla ueo Tjqka frday,a .; lr m%;sldr lrkakg isÿ úh' ;reKhska ;sfokd wjqreÿ 18" 20 yd 23 jhfia ;siaiuydrdu m%foaYfha mÈxÑ lrejkah'

fudjqkag ovqjï mekùug w;awvx.=jg .ekSug fmd,sish uq,§ ue<slula oelajQ nj .ïjeishka mejiQ w;r lsßkao yd ;siai fmd,sis idOdrKh bgq fkdlrk ksid ùrú, fmd,sishg Tjqka Ndrÿka njo okajd ;snq‚'

ñh.sh oeßh ,shQ ,smsfha fufia i|yka úh'‘uu ysáfha biafldaf, fyd¢ka bf.k f.k YsIH kdhsldjla fjkak ug ta ySfk ke;sjqKd' uu uf.a mjqf, Tlafldguhs mjqf, kEhskaghs wdofrhs' ug f.dvla ÿlhs' ug mjqf, whg ,eÊcd lr,d Ôj;afjkak nE'‘

ñh .sh oeßhf.a mYapd;a urK mÍlaIKh fyg Èkfha meje;aùug kshñ;h' isoaêh iïnkaOfhka jeäÿr mÍlaIK l%shd;aulh'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...