ඇයි මෙහෙම බඳින්නේ කියලත් හිතුණා

Thisuri Yuwanika Wedding
.eyekq <ufhla jqKdu fmdâvla .Kka Wiaikak ´fka ;uhs' mek,d fokak fyd| keye
fïl uf.a m%:u wdorh' iqrdÊf.a;a m%:u wdorh'

;siqß''' w¨‍;a Ôú;hg yßhg udihla f.jqKd''' fldfyduo Ôúf;a'''@
w¨‍;a Ôúf;a fyd|hs''' iqkaorhs' iqrdÊ tlal ta w¨‍;a Ôúf;a iqkaorj .;lrkjd'

iqrdÊf.a /lshdj tlal ,xldfõ /fËkak ;snqK ld,h yß wvqhsfka' ;siqßf.hs" iqrdÊf.hs újdy W;aijh ixúOdkh lf<a ljqo'''@
iqrdÊ ,xldfõ ysgmq ld,j, th;a talg Woõ l<d' thd ,xldfõ ke;s ld,fha§ uu;a" uf.a wïuhs" ;d;a;hs jf.au iqrdÊf.a mjqf,a yefudau;a tlal tl;=fj,d ;uhs wms fï W;aijh ixúOdkh lf<a' iqrdÊ <Õ ysáfha ke;;a ta yeufoagu tfya b|ka thd iïnkaO jqKd' yenehs wms tfyu f,dl=jg ma,Eka lf<a;a keye' ug yeufjf,au ´k jqfKa pdfug" yß ms<sfj<g pdß;% ál yß ms<sfj<g lr,d wfma fjäka tl .kakhs'
ta ksid wkjYH kegqï" im%hsia vdkaiaj,g tfyu wms leu;s jqfKa keye' W;aijfha ;snqKq ;d;a;f.hs uf.hs kegqu;a" iqrdÊf.hs uf.hs kegqu;a wms ma,Eka lr,d" mqreÿ fj,d lrmq fohlaj;a fkfï' uu Wvrg úÈyg w¢kjdkï tal ug ms<fj<g ´k jqKd' ta ú;rla fkfï' pdß;% yeu tllau yß ms<sfj<g lrkak;a ug ´k jqKd' ta wkqj ;uhs yeufoau lf<a' talg f.dvdla wh i;=gq jqKd' fjäka tlla lshkafka we;a;gu isyskhla' Ôúf;a tlu tl j;djla .kak W;aijhla' ta foa yßhg" ms<sfj<g" pdfug lrkak ughs iqrdÊghs ´k jqKd' uu ys;kafka wms ta wfma fjäka tl pdfug .;a;d'

;siqß mjqf,a tlu orejd' wjqreÿ .dKla wïud ;d;a;d tlal yqr;,a jqKq mqxÑ fl,a,' ta fokakd ;ks lr,d §. hoa§ we;a;gu fudlo ys;=fKa'''@
tal we;a;gu wog;a ug jpkfhka lshd.kak neß ÿlla' tal yß wudrehs' ;du;a ta ys;a wud/j ysf;a ;sfhkjd' ug ú;rla fkfï' ;du;a ta ÿl uf.a wïughs" ;d;a;ghs ;sfhkjd' wms ;=kafokd tlguhs ysáfha' tfyu b|,d fjkafjkjd lshkafka we;a;gu wudre fohla' ta ÿl ke;s lr.kak wms jeämqru tfyag hkjd' iqrdÊ,df.a f.or b|ka wfma f.org úkdä oyhl jf.a ÿrla ;uhs ;sfhkafka' b;ska bv ,enqKyu wms wïu,df.a f.or hkjd' fufy;a bkakjd' wksl uu tl;= jqfKa uu fkdokakd mjq,lg fkfï' mqxÑ ldf,a b|ka uu iqrdÊ,d okakjd' ta ksid f,dl= nhla oekqfKa keye' yenehs uf.a wïuf.ka ;d;a;f.ka fjkajqK ÿl ;=kSlr.kak álla wudrehs' uu wïug l;d lrkjd' mq¿jka yeufjf,au tfya hkjd' ta fokakd tkjd' ta ksid álla fIama'n¢kak l,ska''' ys;=jo Th fjkaùu fï ;rï ÿlla fjhs lsh,d'''@
we;a;gu keye' uu lido n¢kak ,Eia;s fjoa§;a oekf.k ysáhfka ug ta f.oßka wE;afjkak fjkjd lsh,d' yenehs talg fï ;rï ÿlla fjhs lsh,kï uu ljodj;a ys;=fõ keye' tal ug mqÿudldr úÈyg odkqKd' ta fjkaùu we;a;gu yßu wmyiq fudfyd;la' ta;rï wmyiq fudfyd;la uu uf.a Ôúf;a fldhsu fudfyd;lj;a w;aú|,d ;snqfKa keye' tal ÿl i;=g tlg .;jqKq fudfyd;la' uu wdof¾ lrmq flkd n¢kak ,eîu we;a;gu i;=gla' ta jf.au f,dl= ÿlla wïuhs ;d;a;hs od,d hktl ug oekqKd' wjqreÿ .dKla uu yeÿfKa ta fokakd <Õ' b;ska ta fokakdf.ka fjkafj,d hk ta fudfyd; lsh,d úia;r lkak neß yß wmyiq fudfyd;la' tl fj,djlg —wehs fufyu n¢kafka lsh,;a ys;=Kd' ta jqKdg tal ;uhs f,dal iajNdjh' yeu .eyekq orefjlagu fï foag uqyqK fokak isoaO fjkjd' ug;a tal lrkak jqKd' yenehs uu neka|d lsh,d uu ljodj;a uf.a wïud ;d;a;dj wE;a lrkafka keye' iqrdÊ uu .ek jf.au uf.a wïud ;d;a;d .ek;a fyd|g okakjd' ta ksid ,eìÉÑ .uka wms wïu,d <Õg hkjd'

fjkodg wïud ;d;a;d tlal tlu leoe,af,a ysgmq ;siqß újdy W;aijfhka miqj wïud ;d;a;d ke;sj .;lrmq uq,au ojia .ek fudlo ys;kafka'''@
we;a;gu fydfg,a tflka wms msg;a fj,d wms bkak ;ekg .syska wfma wïu,d fof.d,af,du ? fjklï wfma f.or ysáhd' f.dvdla ? fj,d ;uhs ta wh .sfha' ta ksid tal kqyqre ojila ;uhs' kuq;a iqrdÊ .ek uu fyd|g okakjd' thd udj fyd¢ka f;a/ï wrf.k bkafka' b;ska wïud jf.au thd udj n,d.kak okakjd lsh,d uu okakjd' uf.a yeá iqrdÊ okakjd' tal ksid f,dl= wmyiq;djhla thd tlal ug oekqfKa keye' yenehs wïu,df.ka whska fj,d ysgmq uq,a ojia fol ;=k fmdä pls;hla ;snqKd'

fldfyduo oeka ìß|f.a N+ñldj ienE Ôúf;a§ ;siqßf.ka isÿfjkjdo'''@
wms bkafka iqrdÊf.a wïud ;d;a;d tlalhs' ta wïuhs ;d;a;hs yßu yß fyd| uõmsfhda fokafkla' ìß| lshk ;k;=r ;du;a ug pqÜgla kqyqrehs' ;du uu talg yqrefjñka ;uhs bkafka' ;du wr ;kslv Ôúf;a ;uhs jevl§ jqK;a biairyg tfjkafka' iuyr fj,djg fudlla yß f.kshoa§ uÕ§ ;uhs —wd''' fuhdf.a tl;a f.kshkak ´fka'lsh,d u;la fjkafka' yenehs iqrdÊf.ka ug f,dl= iyfhda.hla ,efnkjd'
thd udj fyd|gu f;areï wrf.k ;uhs bkafka' b;ska thdf.a foaj,a fydh,d n,kjdg jvd iqrdÊ uf.a foaj,a ;uhs fydh,d n,kafka' thd uu .ek okakjd' yenehs uu f.or§ iSksfnda,hla úÈyg yeÿKq flfkl=;a fkfuhs' ug mq¿jka Wmßufhka uu f.or bkak fj,djl thdf.a jev n,kjd' thdf.a wïug Woõ fjkjd' uf.a wïud ug fyd|g jev W.kak,hs ;sfhkafka' ta ksid f.or bkak yeu ojilu uu wïug Woõ fjkjd' ug;a fyd| rig Whkak mq¿jka'

újdy jqKq w¨‍;u wdfhu;a ;siqß leurdj biairyg .syska'''@ w¨‍;a ukud,shg f.or bkak ld,hla ke;s ;rï'''@
Tõfka''' uu uf.a fjäka tl ksid ñks.xoE," fka;%d" l,dueÈßfhda lshk kdgH ;=kgu Èk ÿkafka keye' ta ksid ;=fkkau ug f,dl= iyfhda.hla ,n,d ÿkakd' yenehs fï Èkj, úldYkh fjk fg,skdgH ;=kla ksidu ug f,dl= ksjdvqjla .kak;a neye' tfyu lf<d;a tal uu ta lKavdhïj,g lrkafka widOdrKhla' fïl uf.a /lshdj' ug j.lSula ;sfhkjd' taksid i;shlska follska uu wdfh;a iqmqreÿ rÕmEug tl;= jqKd'iqrdÊ tfyg;a rE.; lsÍï n,kak tkjo'''@
keye' thd ;du;a rE.;lsÍï n,kak kï weú;a keye' ;ju;a tfyu tkak fj,djla ,enqfKa keye' yenehs tkak ´fka lshd lshdkï thd bkakjd'

iqrdÊ jeämqru leu;s fudkjf.a foaj,aj,go'''@
thd yßu úfkdaohg nr flfkla' thd ´k ;eklg wkqj thd yev.eiafikjd' uu thdg leu;s fjkak uQ,sl fya;=j;a tal jqKd' ljqre yß iskaÿjla wykjd kï thd tal wykafka ke;;a wr flkd fjkqfjka thd tal wykjd' thdg we|l;a ksod.kak mq¿jka' meÿrla ke;sj ìu jqK;a ksod .kak mq¿jka' ta ksid thd tlal .;lrk Ôúf;a yß iqkaorhs'

tfyu iqkaor ;reKhd f.kdmq fma%u fhdackdjg leu;s fjkak wehs TÉpr l,a.;af;a'''@
tfyu ke;sj neyefka' .eyekq <ufhla jqKdu fmdâvla .Kka Wiaikak ´fka ;uhs' mek,d fokak fyd| keye' iuyre tfyu wy,d Wmßufhka udi ;=kla y;rla W;a;f¾ n,,d ÿkafka ke;akï fjk tllg hkjd' b;ska uu ta .ek;a ys;=jd' Ôúf;a tlmdrla .kak ;sfhk ;SrKhla fmdä j.lSula ;snqKd' nh;a ;snqKd' yenehs b;ska ys;=jdg;a jvd ld,hla iqrdÊ uu .ek bjidf.k n,df.k ysáhd' ta lshkafka thd ug wdof¾ ksidfka'

we;a;u lshkak''' iqrdÊ Thdf.ka leu;s o wyoa§;a talg W;a;r fokak l,a.kakg ta ld,h ;=<§ iqrdÊ .ek fydh,d ne¨‍jd fkao'''@
Tõ''' Tõ''' wms ishhg iShla wlue;skï tal fl,skau lshkjdfka' yenehs ug iqrdÊg tfyu lshkak ´klula ;snqfKa keye' uf.a ysf;a;a thd .ek leue;a;la ;snqKd' yenehs uf.a ysf;a yeufjf,au ;snqfKa hd¿fjkjd kï tal újdyhlska fl<jr fjkak ´fka lshk woyiu ;uhs' ta ksid ug ta ;SrKh tlmdrgu thdg lshkak nhla ;snqKd' fïl uf.a m%:u wdorh' iqrdÊf.a;a m%:u wdorh' b;ska''' wdorh lshkak l,a.kakg thd .ek fyd| fiú,af,ka ysáhd' wka;sfï§ wms fokakf.a m%:u fma%uh wdorŒh újdyhla jqKd'

fudkjo ;siqß ;sfhk n,dfmdfrd;a;='''@
biair b|kau f,dl= n,dfmdfrd;a;=" ma,Eka lrmqjd" uf.a Ôúf;a ;snqfKa keye' yeu ;siafiau yeufoau fyd|g lr,d ldgj;a lrorhla fkdlr yeufoau fyd¢ka isoaO fjkak ´k lshk n,dfmdfrd;a;=j ;uhs yeuodu ;snqfKa' biairyg;a tfyuhs'''

iqrdÊ''' wdfha ljod ú;r keú k.So'''@
thdg fufya úNd. j.hla lrkak ;sfhkjd' fjäka tl od.;af;;a tajd;a tlaluhs' ta ksid ,nk wjqreoafoa ;uhs wdh thd hkafka'
Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...