පෙබරවාරියේ උද්ධමනය

ශී‍්‍ර ලංකා මහ බැංකුව මෙරට උද්ධමනය පිළිබඳ නවතම දත්ත හෙළි කර තිබේ.

ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගණනය කරනු ලබන කොළඹ පාරිභෝගිකයන්ගේ මිල දර්ශකය මඟින් මනිනු ලබන උද්ධමනය, 2013 පෙබරවාරි මාසයේ දී ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත පෙර ජනවාරි මාසයේ වාර්තා කළ 9.8% මට්ටමෙහිම පවතී.වාර්ෂික සාමාන්‍ය පදනම මත උද්ධමන අනුපාතය පසුගිය ජනවාරි මාසයේ දී වු සියයට 8.1ක මට්ටමක සිට පෙබරවාරි මාසයේ දී සියයට 8.6 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.මූලික උද්ධමනය ලක්ෂ්‍යමය සහ වාර්ෂික සාමාන්‍ය යන දෙයාකාරයේ ම පදනම් මත පිළිවෙළින් 2013 පෙබරවාරි මාසයේ දී 7.4% සහ 6.3% දක්වා ඉහළ නැඟ තිබේ.

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive